Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİLMESİNDE YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARI. ÖDEMİŞ/BİRGİ ÖRNEĞİ

Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 39, 113 - 130, 02.07.2018
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.397628

Öz

Türkiye’de turizm sektöründe yapısal değişim 1980’li yıllarda başlamış ve giderek bir gelişme göstermiştir. Turizmin ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve psikolojik faktörler bazında olumlu veya olumsuz etkileri vardır. Özellikle yerel halkı etkileyen yönü çok yüksek olmakta ve oluşan algı bazen, turizmin gelişim yönünü de belirlemektedir. Bu çalışmanın amacı sahip olduğu kültürel ve tarihi mirasıyla önemli bir turizm merkezi olan Birgi’de yaşayan halkın turizmi ne düzeyde algıladığını tespit etmek ve turizm etkisini oluşturan faktörler arasında hangilerinin daha çok ön plana çıktığını belirlemektir.

                Araştırmanın sonuçlarına göre katılımcılar; sahaya yapılacak turizm yatırımlarında yer alabilecekleri konusunda olumlu bir tutum sergilemişlerdir.  Turizmin planlamasında eksikliklerinin farkındadırlar ve yerleşmede turizmle ilgili yapılacak bütün planlamalarda ekonomik-çevre ilişkisi ne vurgu yapılmıştır. Planlamada yerel halkın beklentisi; işletmelerin sayısının artırılması, ulaşım tanıtım ve pazarlama konuları üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle yeni tesislerin açılması, kamu hizmetlerinin artırılması isteği, turizmin ekonomik boyutu ile de doğrudan ilişkilendirilebilecek bir algı yönüdür. Katılımcıların yarıdan biraz fazlasının, tarihi dokunun bozulacağı/ çevre kirliliğinde oluşan olumsuz algıları; halkın bu nokta da belli tutuma sahip olduğu sonucunu ortaya koymaktadır

Kaynakça

 • REFERANSLARAkova, O., 2006. Yerel halkın turizmin etkilerini algılamalarına ve tutumlarına yönelik bir Araştırma Akademik İncelemeler Dergisi Sayı:2 Cilt:1.
 • Alaeddinoğlu, F. 2007. Van halkının turisti ve turizmi algılama şekli. Coğrafi Bilimler Dergisi, Cilt:5 Sayı:1, s. 1- 16.
 • Bayat, G., 2010. Turizmin yerel halk tarafından algılanması: Iğdır halkı üzerine bir araştırmaYüksek Lisans Tezi. Kafkas Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. Kars
 • Baykan, E., 2007. Turizmin yerel kültür üzerindeki etkilerinin yöre halkı tarafından algılanması: Ürgüp yöresine yönelik bir uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Bilim, Y., Özer, Ö., 2013. “Yerel halk gözüyle konya’da turizmin önemi ve ekonomik, sosyal, çevresel etkileri” Ulusal KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu.
 • Eralp, Z. (1974). Socio-Economic effects of tourism towards communal changes. Ankara University Press, Ankara
 • Filiz, A., Yılmaz, Ö. D., 2017. Turizm gelişim yaklaşımları kapsamında yerel halkın turizmeyönelik algı ve tutumları: Mazı Köyü-Türkbükü karşılaştırmalı analizi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi - Yıl 10, Sayı 2, Aralık.
 • Gümüşoğlu, F., 2008. Birgi’de Toplumsal Yaşam ve Değişim. Bağlam Yayınları 306, ISBN: 978-975-8803-92-7
 • Koçman, A., 1989. Uygulamalı Fiziki Coğrafya Çalışmaları Ve İzmir-Bozdağlar Yöresi Üzerine Araştırmalar. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No 4. İzmir.
 • Mansuroğlu, S., 2006. Turizm gelişmelerine yerel halkın yaklaşımlarının belirlenmesi: Akseki/Antalya Örneği, Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, S.19(1), s.35-46.
 • Oğuzbalan, G., 2017. Türkiye’de yerel halkın turizme ve turizmin etkilerine yönelik algı ve tutumlarına ilişkin yazın taraması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 10 Sayı: 51
 • Sarı, C., Bidav, Y.,2017. Munzur vadisi milli parkı'nda doğal ve kültürel çevrenin geliştirilmesi ve korunması üzerine yöre halkının farkındalığı. Doğu Coğrafya Dergisi Yıl:22, Sayı: 38, s.63-86
 • Soykan, F.,2003. Kırsal turizm ve Türkiye turizmi için önemi. Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 12, s. 1-11.
 • Tayfun, A., Kılıçlar A., 2004. “Turizmin sosyal etkileri ve yerli halkın turiste bakışı”, Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi, S. 1, s. 1-17.
 • Türker, G., Ö., Türker, A., 2014. Yerel halkın turizm etkilerini algılama düzeyi turizmdesteğini nasıl etkiler: Dalyan Destinasyonu Örneği. Electronic Journal of Vocational Colleges-May/Mayıs
 • Uslu, A. ve Kiper, T., 2006. “Turizmin kültürel miras üzerine etkileri: Beypazarı/Ankaraörneğinde yerel halkın farkındalığı”, Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi, S.3(3), s. 305-314
 • Vardar, S., 2010. Birgi ve Küçük Menderes Vadisinin jeomorfolojisi. Çekül Vakfı, Küçük Menderes Havzası Araştırmaları (Makaleler). ISBN:978-605-88626-3-0
 • Vardar, S., Uysal İ., 2010. Birgi –Bozdağ-Gölcük (Ödemiş-İzmir) yöresinde eko-turizm alan İncelemesi ve envanteri.. Çekül Vakfı, Küçük Menderes Havzası Araştırmaları (Makaleler). ISBN:978-605-88626-3-0
 • Vatan, A., Zengin, B., 2015. Söğüt İlçesi’nde kültürel miras ve yerel halkın turizme bakış açısı. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, S.10, s.634-650

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Çiğdem Ünal (Sorumlu Yazar)
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü
0000-0003-0515-495X
Türkiye


Besime Yücel Bu kişi benim
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi, Coğrafya Bölümü
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 2 Temmuz 2018
Başvuru Tarihi 21 Mayıs 2018
Kabul Tarihi 11 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 23, Sayı 39

Kaynak Göster

APA Ünal, Ç. & Yücel, B. (2018). KIRSAL TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YÖNETİLMESİNDE YEREL HALKIN ALGI VE TUTUMLARI. ÖDEMİŞ/BİRGİ ÖRNEĞİ . Doğu Coğrafya Dergisi , 23 (39) , 113-130 . DOI: 10.17295/ataunidcd.397628