Yıl 2019, Cilt 24 , Sayı 41, Sayfalar 107 - 124 2019-06-29

ÜNİVERSİTEYE BAĞLI SOSYOMEKÂNSAL BİR DÖNÜŞÜM SAHASI: KARABÜK 100. YIL MAHALLESİ

Muhammed Oral [1] , Ünal ÖZDEMİR [2] , İsmail ÜNLÜ [3]


2006 yılında Türkiye’de siyasi iktidarın başlattığı “her İl’e bir üniversite” politikasıyla başta devlet olmak üzere vakıf üniversiteleriyle birlikte birçok yeni üniversite teşekkül etmiştir. YÖK verilerine göre 2019 Mayıs ayı itibariyle 206 üniversite mevcuttur. Bu üniversitelerin 129’ u devlet, 77’si vakıf üniversitesidir. Üniversiteler, konumlandıkları mekânda bir taraftan kültürel etkileşimi diğer taraftan da ekonomik ve demografik değişimleri beraberinde getirmektedirler. Hele ki metropol statüsündeki kentler haricindeki yerleşimlerde kurulan üniversiteler, ilgili sahalarda çok daha belirgin değişimlere yol açmaktadırlar. Bu anlamda Karabük Üniversitesi gerek kuruluşu gerek kısa süre içerisinde yüksek düzeyde öğrenci sayısına ulaşması nedeniyle dikkat çekmektedir. Karabük şehrinde üniversiteye yakın yerleşmelerde kısa sürede nüfus, barınma ve iş kollarındaki talep artışı; yerleşmelerin yatay ve dikey yönde büyümesine neden olmuştur. Bunun en belirgin örneği 100.Yıl Mahallesinde yaşanmıştır. Bu doğrultuda 100. Yıl mahallesindeki sosyomekânsal değişimler coğrafi prensiplere bağlı kalınarak analiz edilecektir. Söz konusu saha özelinde üniversite-mekân değişim ilişkisi ile ilgili bir çalışmanın bulunmayışı araştırmanın ana motivasyonunu oluşturmuştur.

Mekân, Dönüşüm, Karabük Üniversitesi
  • Coşkun, S. (2017) Karabük ve Çevresinin Vejetasyon Ekolojisi ve Sınıflandırılması, Doktora Tezi, Karabük Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Karabük.Çalışkan, V. ve Sarış, F. (2008) “Çanakkale Şehrinde Üniversite ve Konut İlişkisi”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 13, Sayı: 20, s. 215-238.Günay, D. ve Günay A. (2011) “1933’ten Günümüze Türk Yükseköğretiminde Niceliksel Gelişmeler”, Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, s.1-22.Hacısalihoğlu, İ.Y. (1995) Şehir Coğrafyası Açısından Safranbolu-Karabük İkilemi, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Anabilim Dalı, İstanbul.Işık, Ş. (2008) “Türkiye’de Üniversitelerin Kentleşme Üzerine Etkileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 10, Sayı:3, s. 159-181.Kılıç, R. (1999) “Türkiye’de Yükseköğretimin Kapsamı ve Tarihsel Gelişimi” Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:3, s. 289-310.Özdemir, S.M. (2011) “Toplumsal Değişme ve Küreselleşme Bağlamında Eğitim ve Eğitim Programları: Kavramsal Bir Çözümleme”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı:1, s. 85-110.Saklı, A.R. ve Akbulut, T.O. (2017) Dünyada ve Türkiye’de Üniversitelerin Tarihi Gelişimi, Ali Rıza Saklı (Ed.), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Öğrenci ve Akademisyenleri ile Rize Halkının Karşılıklı Algı ve Beklentileri içinde, s. (9-49), Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yayını, Rize.Sankır, H., Sankır, Ş., Dirimeşe, E., Barutçu, A., Özdemir, F.U. (2016) Zonguldak-Bülent Ecevit Üniversitesi Etkileşimi: Üniversitenin Şehre Etkileri ve Şehrin Üniversite Algısı, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Yayını, Zonguldak.Taş, B. ve Türkan, O. (2016) “Üniversite Öğrencileri İkametgâh Durumu ve Şehir İlişkileri: Çankırı Örneği”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 47, s. 403-410.Yavuzçehre, P.S. (2016) “Üniversitelerin Kentlerine Etkileri: Denizli Pamukkale Üniversitesi Örneği”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 1, s. 235-250.
Birincil Dil tr
Konular Alan Çalışmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8608-4054
Yazar: Muhammed Oral (Sorumlu Yazar)
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1843-8804
Yazar: Ünal ÖZDEMİR
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3256-1596
Yazar: İsmail ÜNLÜ
Kurum: KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2019

APA Oral, M , ÖZDEMİR, Ü , ÜNLÜ, İ . (2019). ÜNİVERSİTEYE BAĞLI SOSYOMEKÂNSAL BİR DÖNÜŞÜM SAHASI: KARABÜK 100. YIL MAHALLESİ. Doğu Coğrafya Dergisi , 24 (41) , 107-124 . DOI: 10.17295/ataunidcd.567219