Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

“SINIRSIZ DÜNYA” SÖYLEMLERİ ALTINDA SINIRLAR, SINIR GÜVENLİĞİ VE SINIR İNSANLARI

Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 44, 235 - 252, 20.12.2020
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.673156

Öz

ortaya çıkan yeni koşullar ve değişen politikalara bağlı olarak değişime uğramaktadır. Gerek milliyetçiliğin gerekse de ulus-devletlerin gelişiminde önemli bir argüman olarak kullanılmış ve kritik öneme sahip olmuş sınırlar, ulus kimliğinin oluşturulması açısından ulusal kimliğin ve kültürün önemli bir göstergesidir. Buna karşın küreselleşme girdabının bu denli güçlü olduğu günümüz dünyasında “sınırsız dünya” söylemleri etkili olmaya çalışırken ne ilginçtir ki sınırlar her zamankinden daha fazla sayıda mevcudiyetini korumaktadır. Bir tarafta “sınırsız dünya” söylemi, çok uluslu şirketler, bölgesel ticaret anlaşmaları, sermaye akışı, sınır geçirgenliğinin artması, insan hareketliliğinin yükselmesi, Schengen Vizesi gibi uygulamalar ve gelişmeler ile diğer tarafta oldukça sert ve net göç politikaları, metrelerce yüksekliğe sahip sınır duvarları, tel örgüler, insansız kava araçları gibi sınır güvenliğine yönelik uygulamalar ve gelişmeler adeta birbirleriyle mücadelesini sürdürmektedir. Sınır bölgesi, devletlerarası sınırları çevreleyen, her iki devletin sınırına bitişik olan, güç ilişkilerinin belirginleştiği, komşu sınır arazisi üzerinde açıkça etkiye sahip, farklı etnik grupların birbirleri ile resmi veya gayri resmi, legal ya da illegal sosyo-ekonomik etkileşime geçtikleri yerleri ifade eder. Bu özellikleri ile sınır bölgeleri aynı zamanda sınır insanlarının kültür alışverişinde bulundukları dolayısıyla ulusal kültürlerin kaynaştıkları ya da insan göçünü kolaylaştıran ve sürdüren tarihi ve etnik açıdan birbirine bağlı sınırlar ile bağlantılı çoğul kültürel mekânlardır. Sınır bölgeleri ve sınırlarda yaşayan insanların durumu son yıllarda önem kazanan araştırma konularından biridir. Bu çalışma, hem göçün gerçekleştiği kritik alanlar hem de geçmiş ve şimdiki önemli bir göçmen şekli olarak sınır güvenliğine, sınır bölgelerine ve sınır insanlarına mevcut durumu analiz ederek genel bir bakış sunmaktadır.

Kaynakça

 • AGNEW, J., (2008), Borders on The Mind: Re-Framing Border Thinking. Ethics & Global Politics, 1(4):175-191.
 • AKENGİN, H., (2010), Siyasi Coğrafya: İnsan ve Mekan Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • AKYÜZ, L., (2013), Sınır Bölgelerinde Yaşamanın Etnik ve Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri: Hopa- Türkiye Örneği, ODTÜ Basılmamış Doktora Tezi.
 • ALESINA, A., EASTERLY, W. and MATUSZESKI, J., (2006), Artificial States. NBER Working Papers (12328), pages: 1-21.
 • ARCHER, R. and RÁCZ, K., (2012), Šverc and the Šinobus: Small-scale Smuggling in Vojvodina. In B. Bruns and J. Miggelbrink (Ed.) Subverting Borders Doing Research on Smuggling and Small-Scale Trade, VS Verlag.
 • BARTH, F., (1969), Ethnic Groups and Boundaries: The Organization of Cultural Difference, Boston: Little, Brown.
 • BAUD, M., and Van SCHENDEL, W., (1997). Toward a Comparative History of Borderland. Journal of World History, 8 (2):211-242.
 • COLLIER, G. A. and ALVAREZ, R. R., (1994), The Long Haul in Mexican Trucking: Traversing the Borderlands of the North and South, American Ethnologist, Vol: 21, No: 3, pages: 606-627.
 • CONS, J. and SANYAL, R., (2013), Geographies At The Margins: Borders in South Asiaean İntroduction, Political Geography, 35:5-13.
 • DURSUN, D., (2014), Sınır Bölgeleri Geri Kalmışlığa Mahkûm mu? Bir Alternatif Olarak Sınır Ötesi İşbirlikleri. TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014:405-414. SEZGİN, E. ve ERKUT, G., (2014), Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Sınır Bölgeleri ve Sınır Ötesi İşbirliği: Edirne-Kırklareli Örneği, Magaron Dergisi, 9(3):228-240. GREEN, S., (2009). Scientific Report to COST on WG4, Documents, Techniques and Technologies. Based on the findings of a workshop held in May 2009, on “Passports and Passing: everyday encounters with borders. http://www.eastbordnet.org/events/2009/workgroups/WG42009/Reports/WG42009_Report.htm.
 • GÜNEL, K., (2004), Coğrafyanın Siyasal Gücü, İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • MATA-CONESALİ D., (2007), “Where we can meet” From Borderlands to Contact-Zones, United Kingdom: Brighton.
 • NEWMAN, D., (2006). The Lines that Continue to Separate Us: Borders in Our ‘Borderless’ World. Progress in Human Geography, 30(2), 143-161.
 • O`DOWD, L., (2010). From a ‘Borderless Wto a ‘World of Borders’: ‘Bringing History Back in’, Environment and Planning D: Society and Space, 28, 1031- 1050.
 • OHMAE, K., (1990), The Borderless World, New York: HarperCollins.
 • ÖZGEN, N., H., (2005), Sınırın İktisadi Antropolojisi: Suriye ve Irak Sınırlarında İki Kasaba, İtanbul: Epsilon .
 • PAASI, A., (1998), Boundaries as Social Processes: Territoriality in the World of Flows. Geopolitics 3(1): 69-88.
 • PAASI, A., (2005). Generations and the ‘Development’ of Border Studies. Geopolitics, 10 (4), 663-671.
 • PLONSKİ, S. and WALTON, O., (2018), Conflict and Peace in Borderlands, Borderlands and Peacebuilding: A View From The Margins, Concılıation Resources, Pages: 6-11.
 • POLESE, A., (2012). Who has the Right to Forbid and Who to Trade? Making Sense of İllegality on The Polish-Ukrainian Border. In B. Bruns and J. Miggelbrink (Ed.). Subverting borders doing research on smuggling and small-scale trade, VS Verlag.
 • ROSALDO, R., (1989), Culture and Truth: The Remaking of Social Analyis, Boston: Beacon Press.
 • SHAPIRO, M. and ALKER, H., (1996), Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities. University of Minneapolis Press.
 • SHEN, J. J., (2016). A Borderless World. https://www.linkedin.com/pulse/borderless-world-joyce-j-shen
 • STRASSOLDO, R., (1982). Boundaries in Sociological Theory: A Reassessment. In R.Strassoldo and G. Delli Zotti (ed.), Cooperation and Conflict in Border Areas, Milan: Franco Angeli.
 • TAYLOR, P. J., (2003), The State as Container: Territoriality in the Modern World-System”, State/Space. A Reader, Neil Brenner.
 • WILSON, T., and DONNAN, H., (2012). Borders and Border Studies. In T. M. Wilson, & H. Donnan (Ed.). A Companion to Border Studies, Blackwell.

Borderless World Discourse Borders, Border Security and Border People

Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 44, 235 - 252, 20.12.2020
https://doi.org/10.17295/ataunidcd.673156

Öz

The borders defined by wars or international agreements that determine the sovereignty of nation-states on the international platform; it is changing in the international arena or in the nation-state itself due to new conditions and changing policies. Critical borders, which have been used as an important argument in the development of both nationalism and nation-states, are an important indicator of national identity and culture in terms of the formation of national identity. On the other hand, in today's world where the vortex of globalization is so strong, what is interesting is that while the discourse of “unlimited world çalış tries to be effective, the limits remain more than ever. On the one hand, the “unlimited world” discourse, multinational corporations, regional trade agreements, capital flows, increased border permeability, increased human mobility, applications and developments such as Schengen Visa, and on the other side very hard and clear immigration policies, border walls with meters of height, applications and developments towards border security such as knitting and unmanned cava vehicles continue to struggle with each other.
The border region refers to the places surrounding the interstate boundaries, adjacent to the boundaries of both states, where power relations are evident, clearly affecting the neighboring border area, where different ethnic groups engage in formal or informal, legal or illegal socio-economic interactions with each other. With these characteristics, border regions are also multiple cultural spaces connected with historical and ethnically interconnected borders, where border people exchange culture and thus national cultures fuse or facilitate and sustain human migration.
Border areas and the situation of people living in borders are one of the research topics that have gained importance in recent years. This study provides an overview of border security, border areas and border people by analyzing the current situation both as critical areas of migration and as an important form of past and present immigration

Kaynakça

 • AGNEW, J., (2008), Borders on The Mind: Re-Framing Border Thinking. Ethics & Global Politics, 1(4):175-191.
 • AKENGİN, H., (2010), Siyasi Coğrafya: İnsan ve Mekan Yönetimi, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • AKYÜZ, L., (2013), Sınır Bölgelerinde Yaşamanın Etnik ve Toplumsal Cinsiyet Dinamikleri: Hopa- Türkiye Örneği, ODTÜ Basılmamış Doktora Tezi.
 • ALESINA, A., EASTERLY, W. and MATUSZESKI, J., (2006), Artificial States. NBER Working Papers (12328), pages: 1-21.
 • ARCHER, R. and RÁCZ, K., (2012), Šverc and the Šinobus: Small-scale Smuggling in Vojvodina. In B. Bruns and J. Miggelbrink (Ed.) Subverting Borders Doing Research on Smuggling and Small-Scale Trade, VS Verlag.
 • BARTH, F., (1969), Ethnic Groups and Boundaries: The Organization of Cultural Difference, Boston: Little, Brown.
 • BAUD, M., and Van SCHENDEL, W., (1997). Toward a Comparative History of Borderland. Journal of World History, 8 (2):211-242.
 • COLLIER, G. A. and ALVAREZ, R. R., (1994), The Long Haul in Mexican Trucking: Traversing the Borderlands of the North and South, American Ethnologist, Vol: 21, No: 3, pages: 606-627.
 • CONS, J. and SANYAL, R., (2013), Geographies At The Margins: Borders in South Asiaean İntroduction, Political Geography, 35:5-13.
 • DURSUN, D., (2014), Sınır Bölgeleri Geri Kalmışlığa Mahkûm mu? Bir Alternatif Olarak Sınır Ötesi İşbirlikleri. TÜCAUM VIII. Coğrafya Sempozyumu, 23-24 Ekim 2014:405-414. SEZGİN, E. ve ERKUT, G., (2014), Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’de Sınır Bölgeleri ve Sınır Ötesi İşbirliği: Edirne-Kırklareli Örneği, Magaron Dergisi, 9(3):228-240. GREEN, S., (2009). Scientific Report to COST on WG4, Documents, Techniques and Technologies. Based on the findings of a workshop held in May 2009, on “Passports and Passing: everyday encounters with borders. http://www.eastbordnet.org/events/2009/workgroups/WG42009/Reports/WG42009_Report.htm.
 • GÜNEL, K., (2004), Coğrafyanın Siyasal Gücü, İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • MATA-CONESALİ D., (2007), “Where we can meet” From Borderlands to Contact-Zones, United Kingdom: Brighton.
 • NEWMAN, D., (2006). The Lines that Continue to Separate Us: Borders in Our ‘Borderless’ World. Progress in Human Geography, 30(2), 143-161.
 • O`DOWD, L., (2010). From a ‘Borderless Wto a ‘World of Borders’: ‘Bringing History Back in’, Environment and Planning D: Society and Space, 28, 1031- 1050.
 • OHMAE, K., (1990), The Borderless World, New York: HarperCollins.
 • ÖZGEN, N., H., (2005), Sınırın İktisadi Antropolojisi: Suriye ve Irak Sınırlarında İki Kasaba, İtanbul: Epsilon .
 • PAASI, A., (1998), Boundaries as Social Processes: Territoriality in the World of Flows. Geopolitics 3(1): 69-88.
 • PAASI, A., (2005). Generations and the ‘Development’ of Border Studies. Geopolitics, 10 (4), 663-671.
 • PLONSKİ, S. and WALTON, O., (2018), Conflict and Peace in Borderlands, Borderlands and Peacebuilding: A View From The Margins, Concılıation Resources, Pages: 6-11.
 • POLESE, A., (2012). Who has the Right to Forbid and Who to Trade? Making Sense of İllegality on The Polish-Ukrainian Border. In B. Bruns and J. Miggelbrink (Ed.). Subverting borders doing research on smuggling and small-scale trade, VS Verlag.
 • ROSALDO, R., (1989), Culture and Truth: The Remaking of Social Analyis, Boston: Beacon Press.
 • SHAPIRO, M. and ALKER, H., (1996), Challenging Boundaries: Global Flows, Territorial Identities. University of Minneapolis Press.
 • SHEN, J. J., (2016). A Borderless World. https://www.linkedin.com/pulse/borderless-world-joyce-j-shen
 • STRASSOLDO, R., (1982). Boundaries in Sociological Theory: A Reassessment. In R.Strassoldo and G. Delli Zotti (ed.), Cooperation and Conflict in Border Areas, Milan: Franco Angeli.
 • TAYLOR, P. J., (2003), The State as Container: Territoriality in the Modern World-System”, State/Space. A Reader, Neil Brenner.
 • WILSON, T., and DONNAN, H., (2012). Borders and Border Studies. In T. M. Wilson, & H. Donnan (Ed.). A Companion to Border Studies, Blackwell.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Coğrafya
Yayınlanma Tarihi Aralık-2020
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Taşkin DENİZ (Sorumlu Yazar)
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1293-5404
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2020
Başvuru Tarihi 10 Ocak 2020
Kabul Tarihi 12 Aralık 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 25, Sayı 44

Kaynak Göster

APA Deniz, T. (2020). “SINIRSIZ DÜNYA” SÖYLEMLERİ ALTINDA SINIRLAR, SINIR GÜVENLİĞİ VE SINIR İNSANLARI . Doğu Coğrafya Dergisi , 25 (44) , 235-252 . DOI: 10.17295/ataunidcd.673156