PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Tom Stoppard'ın "Hint Mürekkebi" Oyununa Postmodern Bir Yaklaşım

Yıl 2015, Sayı: 27, 57 - 71, 08.02.2016

Öz

ÖZET
Sanat, insanlığın başlangıcından beri duyguların dışavurumu, hayal gücünün ifade biçimi ve insani
bir yaratı olarak kendini var etme çabası içindedir. Çağlar boyunca yönelimini değiştiren ve çeşitlendiren
sanat, her dönemin insanına uygun biçem almış ve her seferinde yeni tanımlar edinmiştir. Postmodern anlayışı
yaşadığımız bu çağda kavramların birbiri içine girmiş girift yapısı, sınırların kaldırılması ve belirsizlik
olgusu sanata yeni bir boyut kazandırmıştır. Eski ve yeni, kimi zaman kesin hatlarla ayrılırken kimi zaman
da iç içedirler. Bütün bu oluşumlar içinde tiyatro sanatı da, bu süreci kendi içinde diğer disiplinlerle olan
bağını sürdürerek yaşamaktadır. Birçok sanatsal kavramın iç içe geçmiş olduğu postmodern yönelimi, Tom
Stoppard’ın “Hint Mürekkebi” oyunu bağlamında irdelemek çağın tiyatro anlayışını algılamak bakımından
faydalı olacaktır. Yazar bu oyununda postmodern öğeleri sıklıkla kullanmıştır, bu da oyunu incelerken bize
ana arterler üzerinden yol alma bakımından kolaylık sağlamaktadır.

Anahtar kelimeler: Postmodernizm, Hint Mürekkebi, Tom Stoppard, Absürd Tiyatro


ABSTRACT
Since the beginning of humanity, art has been struggling to generate itself as a humanly created
form to express feelings and descript imagination. Changing and altering its directions towards ages, the
art, has formed itself accordingly to the people of every era and each time gained new definitions. In this
very era that we experience Postmodernity, the concrete structure of the interfused notions, disappearing
borders, and the phenomenon of the uncertain cater the art for gaining another dimension. The old and
the new sometimes entangle within each other whereas sometimes are separated by clear lines. Among
this occurences the art of theatre is also keeping up with the process as it maintains its connections to
other disciplines. It will be beneficial to scrutinize Postmodern orientation, that includes a lot of entangled
artistic notions, in terms of Tom Stoppard’s stage play “Indian Ink”. The playwright frequently uses the
postmodern elements in this particular play of his, which makes it easy for us to survey the play, following
the main arteries of it.

Keywords: Postmodernizm, Indian Ink, Tom Stoppard, Absurd Theatre

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elif ÖZHANCI Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 8 Şubat 2016
Gönderilme Tarihi 4 Şubat 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2015 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Özhancı, E. (2015). Tom Stoppard'ın "Hint Mürekkebi" Oyununa Postmodern Bir Yaklaşım . Sanat Dergisi , 0 (27) , 57-71 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunigsfd/issue/45080/563047