Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

EVALUATION OF INTERNSHIP TRAINING APPLIED IN CERAMICS DEPARTMENTS OF THE FACULTY OF FINE ARTS

Yıl 2021, Cilt , Sayı 38, 276 - 291, 28.10.2021
https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.950900

Öz

The aim of this study is to reveal the qualifications of the internship education applied in the ceramic departments of the faculties of fine arts. In the study, subjects such as internship situations, application forms, internship opportunities and expectations of companies, internship program proposals, internship application time and duration were included. For this purpose, the phenomenology design, which is a qualitative research approach (phenomenology), was used in the study. The data were collected with a semi-structured interview form developed by the researchers. The study group of the research was determined by the "typical case sampling method" among the purposive sampling types. In order to collect data, interviews were conducted with 12 faculty members, 16 students and 15 factory design unit employees. The data obtained from the research were analyzed by content analysis. According to the results obtained from the data obtained, most of the interviewees stated that the internship application should be compulsory. Sector representatives emphasized the inadequacy of the internships and stated that the knowledge of the universities is insufficient until the students come to the internship process. While faculty members and industry representatives answered the question "How should an internship program be made?", it was observed that both groups did not know the requirements of each other's fields.

Kaynakça

 • Ağatekin, M. (2017). “Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakültelerinde Lisans Düzeyinde Seramik Eğitim-Öğretim Programları Hakkında Durum Analizi ve Değerlendirmeler”. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 17: 133-140
 • Anadolu Üniversitesi (2021). Bologna bilgi paketi http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/194/13 (Erişim Tarihi: 01.06.2021)
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L., Johnson, R. ve Turner, L. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen Ve Analiz. (Çev. A. Aypay), Ankara: Anı.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler.
 • Huberman, B. M. ve Miles, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Izadpanah, S., Kaynakcı Elinç, Z., Söyek Abay B. ve Küçükköseler T. (2020). “Türkiye’deki İçmimarlık Eğitiminde Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. IJEDT International Journal of Engineering, Design and Technology. 2(1): 1-9
 • Kurt, Ü. ve Metin, Y. (2013). “Üniversite-Sanayi İşbirliği: Dünü, Bugünü, Geleceği”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 50-57.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2021) Bologna bilgi Paketi https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=18&curSunit=18131# (Erişim Tarihi: 01.06.2021)
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma, Ankara: Nobel.
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, Bologna Bilgi Paketi (2021). https://www.msgsu.edu.tr/faculties/guzel-sanatlar-fakultesi/seramik-ve-cam-tasarimi-bolumu (Erişim Tarihi: 01.06.2021)
 • Tektaş N., Yayla A., Sarıkaş A., Polat Z., Tektaş M. ve Ceviz N.Ö., (2016) “Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. Marmara Üniversitesi Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (6), 310-318
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTERİ SERAMİK BÖLÜMLERİNDE UYGULANAN STAJ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt , Sayı 38, 276 - 291, 28.10.2021
https://doi.org/10.47571/ataunigsfd.950900

Öz

Bu çalışmanın amacı güzel sanatlar fakülteleri seramik bölümlerinde uygulanan staj eğitiminin niteliklerini ortaya koymaktır. Çalışmada staj durumları, uygulama biçimleri, firmaların staj olanak ve beklentileri, staj program önerileri, staj uygulama zaman ve süresi gibi konular yer almıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmada, nitel araştırma yaklaşımı olan (fenomenoloji) olgubilim deseni kullanılmıştır. Veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Veri toplamak amacıyla 12 öğretim üyesi, 16 öğrenci ve 15 fabrika tasarım birimi çalışanı ile görüşmeler yapılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler içerik analizi yapılarak çözümlenmiştir. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlara göre, görüşmecilerin büyük bölümü staj uygulamasının zorunlu olması gerekliliğini dile getirmişlerdir. Sektör temsilcileri yapılan stajların yetersizliğini vurgulamışlar ve üniversitelerden staj için gelen öğrencilerin bilgi birikimlerinin yetersiz olduğunu dile getirmişlerdir. Öğretim üyeleri ve sektör temsilcilerinin “nasıl bir staj programı yapılmalıdır?” sorusuna verdikleri yanıtlardan, her iki grubun birbirlerinin alanlarının gereksinimlerini bilmedikleri sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Ağatekin, M. (2017). “Türkiye’de Güzel Sanatlar Fakültelerinde Lisans Düzeyinde Seramik Eğitim-Öğretim Programları Hakkında Durum Analizi ve Değerlendirmeler”. Yedi: Sanat, Tasarım Ve Bilim Dergisi, 17: 133-140
 • Anadolu Üniversitesi (2021). Bologna bilgi paketi http://abp.anadolu.edu.tr/tr/program/dersler/194/13 (Erişim Tarihi: 01.06.2021)
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.
 • Christensen, L., Johnson, R. ve Turner, L. (2015). Araştırma Yöntemleri: Desen Ve Analiz. (Çev. A. Aypay), Ankara: Anı.
 • Çepni, S. (2010). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Celepler.
 • Huberman, B. M. ve Miles, A. M. (2015). Nitel Veri Analizi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Izadpanah, S., Kaynakcı Elinç, Z., Söyek Abay B. ve Küçükköseler T. (2020). “Türkiye’deki İçmimarlık Eğitiminde Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. IJEDT International Journal of Engineering, Design and Technology. 2(1): 1-9
 • Kurt, Ü. ve Metin, Y. (2013). “Üniversite-Sanayi İşbirliği: Dünü, Bugünü, Geleceği”. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 17(1), 50-57.
 • Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (2021) Bologna bilgi Paketi https://obs.dpu.edu.tr/oibs/bologna/index.aspx?lang=tr&curOp=showPac&curUnit=18&curSunit=18131# (Erişim Tarihi: 01.06.2021)
 • Merriam, S. B. (2013). Nitel Araştırma, Ankara: Nobel.
 • Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü, Bologna Bilgi Paketi (2021). https://www.msgsu.edu.tr/faculties/guzel-sanatlar-fakultesi/seramik-ve-cam-tasarimi-bolumu (Erişim Tarihi: 01.06.2021)
 • Tektaş N., Yayla A., Sarıkaş A., Polat Z., Tektaş M. ve Ceviz N.Ö., (2016) “Ön Lisans Öğrencilerinin Staj Uygulamalarının Değerlendirilmesi”. Marmara Üniversitesi Örneği, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (6), 310-318
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emrah PEK (Sorumlu Yazar)
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ, GÜZEL SANATLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
0000-0002-2656-052X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 11 Haziran 2021
Kabul Tarihi 12 Ekim 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 38

Kaynak Göster

APA Pek, E. (2021). GÜZEL SANATLAR FAKÜLTERİ SERAMİK BÖLÜMLERİNDE UYGULANAN STAJ EĞİTİMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Sanat Dergisi , (38) , 276-291 . DOI: 10.47571/ataunigsfd.950900