Yıl 2010, Cilt 13 , Sayı 2, Sayfalar 12 - 19 2010-06-28

DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI

Ayla ÜNSAL [1] , Nurcan ÖZYAZICIOĞLU [2] , Serap SEZGİN [3]


Doğu Karadenizdeki bir belde ve ona bağlı dokuz köyde yaşayan bireylerin genital hijyen davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma, Aralık 2005–Eylül 2006 tarihlerinde 1658 birey üzerinde gerçekleşmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından geliştirilen soru formu ile toplanmış, sayı, yüzde ve ortalama ile değerlendirilmiştir. Bireylerin %56.5’inin kadın, %43.5’inin erkek, %57.3’ünün evli ve yaş ortalamalarının 34.61±15.32 olduğu saptanmıştır. Kadınların %97.5’inin tuvalet sonrası genital bölgesini temizlediği, bunların %39.9’unun bu temizliği yanlış ve gelişi güzel yaptığı belirlenmiştir. Kadınların %42.2’sinin adet döneminde banyo yapmadığı, %49.8’inin bez kullandığı saptanmıştır. Erkeklerin %44.7’si oturarak idrar yaptığını belirtmiştir. Bireylerin renkli iç çamaşırı kullandığı (%41.1), genital bölgelerindeki tüyleri jiletle temizledikleri (%61.0), banyolarını iki-üç günde bir (%56.8) ve oturarak yaptıkları (%57.7) bulunmuştur. Bireylerin %69.5’i genital hijyen konusunda bilgi almak istemektedir. Bireylerin genital hijyene yeterince özen göstermedikleri ve bu konuda eğitime ihtiyaçlarının olduğu saptanmıştır. Bireylere araştırmacılar tarafından hazırlanan eğitim kitapçığı ve broşürler eşliğinde bilinçlendirme eğitimleri verilmiştir.
Genital hijyen, kadın üreme sağlığı, erkek üreme sağlığı, sağlık eğitimi, hemşirelik
 • Afifi M (2009). Wealth index association with gender issues and the reproductive health of Egyptian women. Nursing and Health Sciences 11(1): 29-36.
 • Aydın S (2000). Erkek üreme sağlığı. Van Tıp Dergisi 7(3): 117-119.
 • Aslan FE, Gürkan A (2007). Kadınlarda meme kanseri risk düzeyi. Meme Sağlığı Dergisi 3(2): 63- 68.
 • Centers for Disease Control and Prevention (CDC) (2009). Candidiasis. http://www.cdc.gov/- nczved/dfbmd/disease_listing/candidiasis_gi.html#
 • (erişim: 30.04.2009).
 • Czerwinski BS (2000). Variation in feminine hygiene practices as a function of age. Journal of Obstetic, Gynecologic and Neonatal Nursing 29(6): 625-633.
 • Daşikan Z, Kılıç B, Baytok C ve ark. (2005). Genital akıntı şikayetiyle polikliniğe başvuran kadınların genital hijyen uygulamalarının incelenmesi. IV. Uluslar arası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Ankara, 214.
 • Demirbağ AC (2000). Kadınlarda idrar yolu enfeksiyonlarında hijyenik alışkanlıklarla ilgili risk faktörleri. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 4(2): 52-58.
 • Demirci H, Güngör İ (2005). Üreme sağlığı hizmetlerinde sağlık eğitiminin yeri ve önemi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Dergisi 13(55): 171-178.
 • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) (2001). WHO regional strategy on sexual and reproductive health. http://www.euro.who.int/document/e74558.pdf
 • (erişim: 30.04.2009).
 • Ege E, Eryılmaz G (2006). Kadınlara verilen planlı eğitimin genital hijyen davranışlarına etkisi. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 9(3): 8- 16.
 • Erbil N, Aşık F (2005). Kız öğrencilerin hijyen ve vajinal akıntı hakkında bilgi, tutum ve davranışları. Sağlık ve Toplum 15(2): 91-95.
 • Erci B, Eryılmaz G, Nalbantoğlu NG (1996). Vajinanın mikrobiyolojik florasının servikal sitolojiye etkisi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 12(2): 19-24.
 • Göçgeldi E (2009). Üreme sağlığına erkeklerin katılımının arttırılması: Türk Silahlı Kuvvetleri Üreme Sağlığı Programı. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara, 56-59.
 • Kabalcıoğlu F, Akbulut Z, Can A ve ark. (2006). Şanlıurfa ili kredi ve yurtlar kurumu kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin menstruasyon özellikleri ve menstrurasyon hijyeni hakkında bilgi durumları. 5. Ulusal Hemşire Öğrencileri Kongre Kitabı, Urfa, 80.
 • Karatay G, Özvarış ŞB (2006). Bir sağlık merkezi bölgesindeki gecekondularda yaşayan kadınların genital hijyene ilişkin uygulamalarının değerlendirilmesi.
 • Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 10(1): 7-14.
 • Maral I, Yıldırım U, Özkan S ve ark. (2001). Ankara Gölbaşı bölgesi kadınlarda doğal menapoz yaşı ve menapoz yaşına eşlik eden faktörler. Medical Network Klinik Bilimler ve Doktor 7(4): 550-554.
 • Özcan H, Taşçı KD (2006). Yurtta kalan kız öğrencilerin genital hijyen alışkanlıklarının incelenmesi. 5. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongre Kitabı, Urfa, 227.
 • Özkan S, Demir Ü (2002). 15-49 yaş doğurganlık çağı kadınlarda vajinitisin tanımlanmasında hemşirenin etkinliğinin belirlenmesi ve vajinitisin oluşmasına neden olan faktörlerin incelenmesi. Sağlık ve Toplum 12(4): 54-61.
 • Prasad JH, Abraham S, Kurz KM et al. (2005). Reproductive tract infections among young married women in Tamil Nadu, India. International Family Planning Perspectives 31(2): 73-82.
 • Reid G, Bruce AW (2003). Urogenital infections in women: can probiotics help? Postgraduate Medical Journal 79(934): 428-432.
 • Softa KH (1999). Kadınların perine hijyenine ve cinsel yaşamlarına yönelik bazı uygulamaları ile idrar yolu enfeksiyonuna neden olabilecek risk faktörlerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniv. Sağ. Bil. Enstitüsü, Ankara.
 • Spance MR (2000). Candidal infections: diagnosis and treatment. Contemporary Obstetrics and Gynecology 45(4): 15-19.
 • Şenturan L, Alper EŞ (2000). İdrar kültürü için idrar alırken kadınlarda genital bölge temizliğinde sabunlu su ve steril distile su kullanılmasının önemi. I. Uluslar arası ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı, Antalya, 818.
 • Şıpkın S (2007). Sağlık yüksekokulunda öğrenim gören kız öğrencilerin genital hijyen alışkanlıklarının belirlenmesi. I.Ulusal Ebelik Kongre Kitabı, Sakarya, 35.
 • Taşkın L (1997). Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği, II. Baskı, Sistem Ofset Matbaacılık, Ankara.
 • Temel M, Metinoğlu M (2007). Tekirdağ iline bağlı I ve IV nolu sağlık ocaklarına başvuran 15-49 yaş kadınlarda genital hijyen uygulamalarının incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi 15(59): 91-99.
 • Temeltaş G, Gümüş B, Gündüz Mİ ve ark. (2002). Ayakta ve oturarak miksiyon üroflowmetride değişiklik yapıyor mu?. Kocatepe Tıp Dergisi 3(8): 131-134.
 • Theroux R (2005). Factors influencing women’s decisions to self-treat vaginal symptoms. Journal of American Academy of Nurse Practitioners 17(4): 156-162.
 • Ünsal A (2009). Eğitimi hemşirelik olan ve olmayan üniversite öğrencilerinin genital hijyen davranışlarının karşılaştırılması. 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongre Kitabı, Ankara, 161-162.
 • Yazıcı S, Kobya H (1999). KTÜ merkez öğrenci yurtlarında kalan kız öğrencilerin menstruasyonu algılayışları ve menstrual hijyene ilişkin tutumları. VII. Ulusal Hemşirelik Kongre Kitabı, Erzurum, 263- 266.
 • Young FB (2002). Vaginal health. Nursing Standart 16(23): 47-55.
 • Winberg J, Möllby R, Bergström J et al. (1995). The PapG-adhesin at the tip of P-fimbriae provides E.Coli with a competitive edge in experimental bladder infections of cynomolgus monkeys. Journal Experimental Medicine 182(6): 1695-1702.
Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayla ÜNSAL

Yazar: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU

Yazar: Serap SEZGİN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Haziran 2010

Vancouver Ünsal A , Özyazıcıoğlu N , Sezgin S . DOĞU KARADENİZDEKİ BİR BELDE VE ONA BAĞLI DOKUZ KÖYDE YAŞAYAN BİREYLERİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2010; 13(2): 12-19.