Yıl 2012, Cilt 15 , Sayı 2, Sayfalar 75 - 79 2012-06-16

ÜRETRAL YOLLA MESANE KATETERİZASYONUNDA İKİ FARKLI KAYGANLAŞTIRICI KULLANIMININ AĞRIYA ETKİSİ

Asuman TEMEL [1] , Ayten ZAYBAK [2]


Amaç: Bu araştırma, kadınlarda üriner kateter uygulaması sırasında kateterin kayganlaştırılmasında lidokain ve yağlayıcı jel kullanımının ağrıyı azaltmadaki etkinliğini incelemek amacıyla yarı deneysel olarak yapıldı. Yöntem: Ağustos 2010-Ocak 2011 tarihleri arasında Giresun’da bulunan bir hastanede sezeryan ameliyatı olan ve üretral kateterizasyon uygulanan 126 hasta araştırmanın örneklemini oluşturdu. Verilerin toplanmasında, Olgu Rapor Formu ve Görsel Kıyaslama Ölçeği kullanıldı. Araştırmada üretral yolla mesane kateterizasyonu sırasında kateterin kayganlaştırılmasında; kontrol grubunda serum fizyolojik, 1. uygulama grubunda lidokain jel, 2. uygulama grubunda yağlayıcı jel kullanıldı. Kateterizasyondan hemen sonra hastaların ağrısı değerlendirildi. Araştırma için, etik kuruldan ve araştırmanın yapıldığı kurumdan yazılı, araştırmaya katılan hastalardan yazılı/sözlü izin alındı. Bulgular: Kontrol grubu ve 2. uygulama grubunda hastaların %78.6’sında, 1. uygulama grubundaki hastaların %52.4’ünde ağrı görüldüğü, ağrı şiddeti ortalamalarının ise; kontrol grubunda 2.19±1.99, 1. uygulama grubunda 1.29±1.87, 2. uygulama grubunda 2.03±1.91 olarak belirlendi. Gruplar arasında ağrı görülme oranları bakımından anlamlı fark olduğu (p < 0.05), ağrı şiddeti ortalamaları arasında ise anlamlı fark olmadığı saptandı. Sonuç:Üretral kateterizasyon işleminde lidokain jelin kullanımının, ağrı görülme orannıı düşürdüğü, ancak ağrı şiddetinde etkili olmadığı bulundu
Üriner kateterizasyon, ağrı, lidokain, lubrikant, jel
 • Aslan EF. Ağrı, Doğası ve Kontrolü. Bilim Yayınları, İstanbul. 2006. p.68-99.
 • Aslan EF. Ağrı. Dahili ve Cerrahi Hastalıklarda Bakım. Editör: Ayfer Karadakovan, Fatma Eti Aslan, Nobel Kitabevi, Adana. 2010. p.137-60.
 • Bradsley A. Use of Lubricant Gels in Urinary Catheterisation. Nursing Standard 2005;20(8):41-6.
 • Chitale S, Hıranı M, Swift L, Ho E. Prosspective Randomized Crossover Trial of Lubricant Gel Against an Anaesthetic Gel for Outpatient. Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 2008;42:164-7.
 • Chung C, Chu M, Paoloni R, O'Brien MJ, Demel T. Comparison of Lignocain and Water-Based Lubricating Gels for Female Urethral Catheterization. Emergency Medicine Australasia 2007;19: 315-19.
 • Hart S. Urinary Catheterization. Nursing Standard 2008;22(27):44-48.
 • Head C. Insertion of A Urinary Catheter. Nursing Older People2006; 18(10): 33-36.
 • Ho JK, Thompson TJ, O’Brien A, Micheal RA, Gary MC. Lignocain Gel: Does It Cause Urethral Pain Rather than Prevent It? Eur Urol Europen Urology 2003;43:194-6.
 • Kocaman G. Ağrı: Hemşirelik Yaklaşımları. Saray Kitapevleri, İzmir. 1994
 • Mac Lellan K. Expanding Nursing Health Care Practice: Management of Pain. Editor: W Lynne, Nelson Thornes Ltd, United Kingdom. 2006. p.130- 200.
 • Madeo M, Roodhouse AJ. Reducing the Risks Associated With Urinary Catheters. Nursing Standard 2009;23(29):47-55.
 • Ostaszkiewicz J. Catheterization and Nursing Management. 1997;24(8):22-4.
 • Potter PA, Perry AG. Urinary Elimination. Fundamentals of Nursing. 7 th edition, Mosby Company, St. Louis. 2009. p.1130-66.
 • Promfret I, Wells M. Urinary Catheter Problems. Journal of Community Nursing 2006;20(7):14-8.
 • Robinson J. Female Urethral Catheterization. Nursing Standard 2007;22(8):48-58.
 • Robinson J. Urinary catheterization: Assessing the Best Options for Patients. Nursing Standard 2009;23(29): 40-5.
 • Siderias J, Guadio F, Singer JA. Comparison of Topical Anesthetics and Lubricants Prior to Urethral Catheterization in Males. Academic Emergency Medicine 2004;11(6):703-06.
 • Singer AJ. Pain from Urethral and Intravenous Catheterization. Academic Emergency Medicine 1998;6:327.
 • Tanabe P, Steinmann R, Anderson J, Johnson D, Metcalf S, Ring-Hurn E. Factors Affecting Pain Scores During Female Urethral Catheterization. Academic Emergency Medicine 2004;11(6):699-702.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Asuman TEMEL

Yazar: Ayten ZAYBAK

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 16 Haziran 2012

Vancouver Temel A , Zaybak A . ÜRETRAL YOLLA MESANE KATETERİZASYONUNDA İKİ FARKLI KAYGANLAŞTIRICI KULLANIMININ AĞRIYA ETKİSİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2012; 75-79.