Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2017-01-02

ANNELERİN DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİ ÖLÇEĞİ

Emine GEÇKİL [1] , Vesile KOÇAK [2] , Kamile ALTUNTUĞ [3] , Emel EGE [4]


ÖZET

Amaç: Bu çalışmada annelerin doğum sonu ilk haftada güven hislerini ölçmek için Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır.  

Yöntem: Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeğinin geçerlik ve güvenirliğinin test edildiği bu araştırma metodolojik türde bir araştırmadır. Araştırmanın örneklemi doğum sonu ilk hafta içindeki 222 anneden oluşmuştur.  Ölçek uyarlamasında geçerlik çalışması için dil (uzman görüş), kapsam (Kapsam Geçerlik İndeksi-KGİ) ve yapı geçerliği (Doğrulayıcı Faktör analizi); güvenirlik için iç tutarlılık (Cronbah’s alfa), madde analizleri ve zamana göre değişmezlik (test tekrar test) analizleri yapılmıştır.

Bulgular ve Sonuç: Ölçeğin KGİ puanı 0.89 olup kapsam geçerliği yeterlidir. DFA sonucunda X2=229.04  (serbestlik derecesi = 129),  X2/df =1.78 ve RMSEA=0.059 bulunmuş olup model iyi/mükemmel uyuma işaret etmektedir. Ölçeğin  madde ortalamaları 2.31±1.10 ile 3.41±.80 arasında, madde-faktör yükleri .29-.89 arasında değişmekte, alt-üst %27’lik  farklar bütün maddeler için anlamlı olup (p<0.001), Ölçeğin toplam Cronbach’s alfa katsayısı .84 ve test tekrar test korelasyon .93 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar; Annelerin Doğum Sonu Güvenlik Hisleri Ölçeği Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermiştir.

Anahtar kelimeler: Doğum Sonu dönem, anneler; güvenlik hisleri; hemşire; ölçek uyarlama

 

ABSTRACT

MOTHERS’ POSTNATAL SENSE OF SECURITY SCALE: VALIDITY AND RELIABILITY

Aim: The aim of the study is to adaptation into Turkish of the Mothers’ Postnatal Sense of Security Scale (PPSS) developed by Eva K Persson et al. (2007) for evaluating mothers’ sense of security during postnatal first week.

Method: This methodological study is to test the validity and reliability of the Mothers' Sense of Security Scale. The samples of the study consist of 222 mothers who were on the postnatal first week.  For the Construct validity was tested with a language validity (experts view), content validity index, and confirmatory factor analyses. For the reliability the internal consistency (Cronbach’s alpha), item analysis and with unchangeably for the times (test re-test) were used

Results and Conclusion: (Content Validity Index) CVI score was found to be 0.89. This value showed that content validity of scale is efficient. Confirmatory factor analysis were found X2=229.04 (df=129), X2/df =1.78 and RMSEA=0.059 so the model signs good/perfect in unison. It is found that mean scores of scale’s items changed from 2.31±1.10 to 3.41±.80, the item-factor loads changed from .29 to .89 and differences of 27% low-up were significant for all the items (p<0.001). Total Cronbach’s alpha coefficient of the scale was detected as .84  and correlation of test re-test was detected as .93. The results showed that the Turkish version of Mothers’ Postnatal Sense of Security Scale is valid and reliable scale.

Key Words: Postnatal period; mothers; sense of security; nurse; scale adoptation

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Emine GEÇKİL

Yazar: Vesile KOÇAK

Yazar: Kamile ALTUNTUĞ

Yazar: Emel EGE

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2017

APA GEÇKİL, E , KOÇAK, V , ALTUNTUĞ, K , EGE, E . (2017). ANNELERİN DOĞUM SONU GÜVENLİK HİSLERİ ÖLÇEĞİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 19 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/27668/291658