Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2017-01-02

MENOPOZAL DÖNEMDE YAŞANAN VAZOMOTOR YAKINMALARIN

Ebru GÖZÜYEŞİL [1] , Mürüvvet BAŞER [2]


ÖZET

Amaç: Bu çalışma menopozal dönemdeki kadınlarda yaşanan vazomotor yakınmaların günlük yaşam üzerindeki etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Kesitsel, tanımlayıcı tipte yapılan bu araştırma Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Menopoz Polikliniğine 20 Ocak 2013-20 Temmuz 2014 tarihleri arasında başvuran 130 kadın ile yürütülmüştür. Verilerin toplanmasında tanıtım ve değerlendirme formu, visual analog skala ve vazomotor yakınmaların günlük yaşam üzerine etkilerini belirleme çizelgesi kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan kadınların yaşadığı sıcak basması, gece terlemesi ve terleme ortalamaları sırasıyla 7.78±2.27, 6.81±3.17 ve 7.16±2.78’dir. Kadınların yaşadığı vazomotor yakınmaların günlük yaşam aktivitelerinden en fazla 6.2 oranında ruhsal durumu etkilediği, ardından 5.8 oranları ile uyku ve konsantrasyon, fiziksel ve zihinsel yorgunluk düzeylerini etkilediği, en az düzeyde ise 4.1 oranında boşaltım alışkanlığını etkilediği saptanmıştır. Kadınların yaşadığı sıcak basması ile günlük yaşam aktiviteleri arasındaki ilişkide boşaltım aktivitesi (r=0.100; p=0.260) dışındaki tüm aktivitelerde puanlar arasında %10.0 ile %38.3’e varan düzeylerde anlamlı ilişki bulunmuştur (p=0).

Sonuç: Bu çalışma sonuçları menopozal dönemde kadınların yaşadığı vazomotor yakınmaların  günlük yaşam aktivitelerini olumsuz etkilediğini göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Kadın sağlığı; menopoz; vazomotor yakınmalar; hemşirelik.

 

ABSTRACT

Effects of vasomotor complaints experienced in the menopausal period on daily life activities

Aims: This study aims to identify the effects of vasomotor complaints experienced by women in the menopausal period.

Methods: This study, which is descriptive,  cross-sectional  was conducted with 130 women who applied to Çukurova University Menopause Polyclinic between 20th January, 2013 and 20th July, 2014. The data were collected through Identification and Assessment Form, Visual Analog Scale, and a chart identifying the effects of vasomotor complaints on daily life.

Results: The participants’ hot flashes, night sweats and sweats mean scores were found 7.78 ± 2.27, 6.81 ± 3.17 and 7.16 ± 2.78 respectively. Vasomotor complaints experienced by women were found to affect daily life activities such as emotional state with a proportion of 6.2 mostly, then sleep and concentration with a proportion of 5.8, and physical and mental fatigue levels; the least affected activity was found excretory  habit with a proportion of 4.1. The relationship between hot flashes and daily life activities demonstrated significant relationship (p=0) up to values between 10.0% and 38.3% for all the activities except for intestinal and urinary excretory activity. (r=0.100; p=0.260).

Conclusion: Results of the present study have revealed that vasomotor complaints experienced by women in the menopausal period affect all daily life activities negatively.

Key words: Women health; menopause; vasomotor symptoms; nursing

 

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ebru GÖZÜYEŞİL

Yazar: Mürüvvet BAŞER

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2017

APA GÖZÜYEŞİL, E , BAŞER, M . (2017). MENOPOZAL DÖNEMDE YAŞANAN VAZOMOTOR YAKINMALARIN. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 19 (4) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/27668/291661