Yıl 2016, Cilt 19 , Sayı 4, Sayfalar 0 - 0 2017-01-02

HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMASINDA YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ

Handan ÖZDEMİR [1] , Ayten ZAYBAK [2] , Elif GÜNAY İSLAMOĞLU [3]


ÖZET

Amaç: Bu çalışma, hemşirelerin hemşirelik süreci uygulamasında yaşadıkları güçlükleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır.

Yöntem: Araştırma Haziran 2013 – Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir İli Kuzey Bölgesinde yer alan bir kamu hastanesinde çalışan 113 hemşire oluşturmuştur. Araştırma verilerinin toplanmasında,  “Birey Tanıtım Formu” ve  “Hemşirelik Sürecinde Yaşanılan Güçlükleri Değerlendirme Formu” kullanılmıştır.

Bulgular: Araştırmaya katılan hemşirelerin yaş ortalaması 35.23±6.40 ve çalışma yılı ortalaması 13.19±7.21’dir. Hemşirelerin %60.2’sinin hemşirelik süreci ile ilgili kendisini yeterli bulduğu, %55.6’sının en fazla çabuk taburcu olan hastalara hemşirelik süreci uygulamada zorlandığı, %57.5’inin eleman yetersizliği nedeniyle hemşirelik süreci uygulanmasında güçlük yaşadığı ve %41.1’inin hemşire sayısının arttırılması gerektiğini bildirdiği saptanmıştır. Hemşirelerin %62.2’sinin  “yeterli veri toplama”da,   %65.1’inin “hemşirelik tanısı ile tıbbi tanıyı ayırt etme”de %70.7’sinin “planlanan hemşirelik girişimlerinin yazılması”nda, %63.2’inin “planlanan girişimleri uygulama ve kaydetme”de, %61.4’ünün “hemşirelik girişimi sonuçlarının değerlendirilmesi”inde her zaman veya sıklıkla güçlük yaşadıkları belirlenmiştir.

Sonuç: Hemşirelerin, hemşirelik süreci uygulamasının bütün aşamalarında güçlük yaşadığı bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik süreci; hemşirelik bakım planı; hemşire

ABSTRACT

Examining the difficulties experienced by nurses in the nursing process applications

Aim: This research was carried out descriptively to identify the difficulties experienced by nurses in nursing process applications.

Methods: Research was carried out between June 2013 and June 2014. The sampling of research comprised of 113 nurses working in a community hospital located at the Northern Region of Izmir province (affiliated with T.R. Ministry of Health). During collection of research data the “Individual Identification Form” and the “Form for Assessment of Difficulties Experienced during Nursing Process” were used.

Results: The mean age of nurses that participated in research is 35.23 ± 6.40 years and their mean tenure in this profession is 13.19 ± 7.21 years. 60.2 % of the nurses felt themselves efficient related to the nursing process, 55.6 % had hard time mostly when applying nursing process to the quickly discharging patients; during nursing process applications 57.5 % of them experienced hard time due to personnel shortage and 41.1 % suggested that the number of nurses must be increased. It was detected that 62.2 % of nurses have always or frequently had hard time in collecting “sufficient data”, 65.1 % in differentiating “nursing diagnose from medical diagnose”, 70.7 % in writing the “planned nursing interventions”, 63.2 % in practicing and registering the “planned interventions” and 61.4 % in evaluation of “the results of nursing intervention”.

Conclusion: Nurses were found to have experienced difficulties at all stages of nursing process applications.

 Keywords: Nursing process; patient care planning; nursing.


Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Handan ÖZDEMİR

Yazar: Ayten ZAYBAK

Yazar: Elif GÜNAY İSLAMOĞLU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ocak 2017

Vancouver Özdemi̇r H , Zaybak A , Günay İslamoğlu E . HEMŞİRELERİN HEMŞİRELİK SÜRECİ UYGULAMASINDA YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017; 0-0.