Yıl 2017, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2017-07-04

GENEL CERRAHİ HASTALARININ TABURCULUK EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ

AYLİN GÜÇLÜ [1] , Şerife KURŞUN [2]


ÖZET

Amaç: Bu araştırma cerrahi girişim geçiren hastaların taburculuğa ilişkin eğitim gereksinimlerini ve ilişkili faktörleri belirlemek amacıyla yapıldı.

Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma bir üniversite hastanesinin genel cerrahi kliniğinde Şubat-Mayıs 2012 tarihleri arasında taburculuğu planlanan 114 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerin toplanmasında bireysel bilgi formu ve Hasta Öğrenim Gereksinimleri Ölçeği kullanıldı. Verilerin tanımlayıcı analizlerinde sayı, yüzde, ortalama ve standart sapma; karşılaştırmalı analizlerinde ise t ve F testi kullanıldı.

Bulgular: Araştırmaya katılan hastaların ölçekten aldıkları toplam puan ortalaması 191.44±34.26, alt boyut puan ortalamaları ise 18.20±4.07 ile 35.35±5.91 arasındadır. Ölçekteki en yüksek önemlilik düzeyinin 3.94±0.66 ile tedavi komplikasyonları, en düşük önemlilik düzeyinin ise 3.64±0.82 duruma ilişkin duygular alt boyutu olduğu belirlendi. 18-39 yaş aralığında olan hastaların, bekar olan hastaların, üniversitesi mezunun hastaların, çalışan hastaların ve daha önce cerrahi girişim geçirmeyen hastaların toplam ölçek puan ortalamalarının diğer gruplara göre yüksek olduğu saptandı  (p<.05).

Sonuç: Bu bulgular ışığında; hastaların öğrenim gereksinimlerinin yüksek olduğu, tedavi komplikasyonları alt boyutu ile ilgili gereksinimlerin önemli olduğu ve hastaların eğitim gereksinimlerinin yaş, medeni durum, eğitim durumu, çalışma durumu ile daha önce cerrahi girişim geçirme durumu ile ilişkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda yapılacak taburculuk eğitimlerinde; hastaların bireysel özelliklerinin ve gereksinim duydukları konuların dikkate alınması önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Cerrahi, eğitim gereksinimi, hemşirelik, taburculuk.

 

ABSTRACT

Learning Needs at Discharge of Patients Hosiptalized in the General Surgery Clinic

Aim: This study was conducted to determine the learning needs at discharge of patients hospitalized in the general surgery clinic of a university hospital.

Methods: A total of 114 patients scheduled for discharge between February and May 2012 in general surgery clinic at a university hospital. An individual information form and the Patient Learning Needs Scale were used for data collection. The descriptive analysis of data were used numbers, percentages, mean scores standard deviation, comparative analysis was used t test and F test.

Results: Participants’ total score of means were 191.44±34.2 while mean score for subscales ranged from 18.20±4.07 to 35.35±5.91in the study. The subdimension attributed the highest level of importance was treatment complications, with 3.94±0.66 and the lowest level of importance was assigned to feelings related to condition, with 3.64±0.82 points. The total scores of patients aged between 18-39, those who were single, had higher education, were employed and who had not previously undergone a surgical procedure were higher than for the other groups in each of these categories (p<.05).

Conclusion: These results led to the conclusion that the patients’ learning needs were substantial, that such needs were high regarding the medications subdimension, and that age, marital, educational or employment status and prior surgery influenced the learning needs. It may be proposed that education for discharge take in to account the patients’ individual characteristics and the subjects most felt necessary by the patients. 

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: AYLİN GÜÇLÜ

Yazar: Şerife KURŞUN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Temmuz 2017

APA GÜÇLÜ, A , KURŞUN, Ş . (2017). GENEL CERRAHİ HASTALARININ TABURCULUK EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/31359/342624