Yıl 2017, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2017-07-04

KRONİK OBSTÜRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA YORGUNLUĞUN GÜNLÜK VE ENSTRÜMENTAL YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ

CEMİLE KÜTMEÇ YILMAZ [1] , Güler DURU AŞİRET [2] , Funda ÇETİNKAYA [3] , Sevgisun KAPUCU [4]


ÖZET

Amaç: Bu araştırma, kronik obstrüktif akciğer hastalığı olan bireylerde yorgunluğun günlük ve enstrümental yaşam aktiviteleri üzerine etkisini belirlemek amacı ile yapılmıştır.

Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki bu araştırma 4 Mayıs – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında, bir devlet hastanesinin göğüs hastalıkları kliniğine ve polikliniğe başvuran 140 hasta ile yapılmıştır.  Araştırmada “Tanıtıcı Bilgiler Formu”, “Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği”, “Enstrümental Günlük Yaşam Aktiviteleri Ölçeği” ve “KOAH ve Astım Yorgunluk Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel yöntemler uygulanmıştır.

Bulgular: Çalışmaya katılan hastaların  %62.9’unun 65 ve üzeri yaşta, %68.6’sının erkek, %92.9’unun evli ve  %56.4’ünün sigarayı bıraktığı saptanmıştır. Hastaların önemli bir kısmının dispne ve yorgunluk yaşadığı, başta enstrümental günlük yaşam aktiviteleri olmak üzere günlük yaşam aktivitelerinde yardıma gereksinim duydukları belirlenmiştir. Ayrıca yaşanan yorgunluğun hastaların günlük ve enstrümental yaşam aktivitelerini bağımsız yapabilme düzeylerini olumsuz yönde etkilediği görülmüştür (p<0.001). 

Sonuç: Bu çalışmada hastaların dispne ve yorgunluk düzeylerinin yüksek olduğu, günlük ve enstrümental yaşam aktivitelerininde yorgunluğa bağlı olarak olumsuz etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: kronik obstrüktif akciğer hastalığı, yorgunluk, günlük yaşam aktiviteleri

ABSTRACT

The Effects Of Fatigue On The Daily Life Activities Of Patients With Chronic Obstructive Pulmonary Disease

Aim: This study was conducted with the aim of determining the effect of fatigue on daily and instrumental life activities in individuals with chronic obstructive pulmonary disease.

Method: This descriptive study was conducted between 4 May and 30 September 2015 with 140 patients who consulted to a chest disease clinic and polyclinic  of a state hospital.  The study data were collected using an “Introductory Information Form”, “Daily Life Activities Scale”, “Instrumental Activities of Daily Living Scale”, and “Chronic Obstructive Pulmonary Disease and Asthma Fatigue Scale”. The data were analyzed using descriptive statistics.

Results: Of the patients in the study, 62.9% were aged 65 or older, 68.6% were males, 92.9% were married, and 56.4% had given up smoking. The study found that a significant propotion of the patients had dyspnea and fatigue and needed help with daily life activities, especially for the instrumental activities of daily living. It has also been observed that living fatigue has a negative effect on the ability of patients to perform independent activities of daily and instrumental life.

Conclusion: In this study was determined that dyspnea and fatigue levels of patients were high, daily and instrumental life activities were negative affected due to fatigue.

Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease,  fatigue, daily life activities

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: CEMİLE KÜTMEÇ YILMAZ

Yazar: Güler DURU AŞİRET

Yazar: Funda ÇETİNKAYA

Yazar: Sevgisun KAPUCU

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Temmuz 2017

APA KÜTMEÇ YILMAZ, C , DURU AŞİRET, G , ÇETİNKAYA, F , KAPUCU, S . (2017). KRONİK OBSTÜRÜKTİF AKCİĞER HASTALARINDA YORGUNLUĞUN GÜNLÜK VE ENSTRÜMENTAL YAŞAM AKTİVİTELERİ ÜZERİNE ETKİSİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/31359/342625