Yıl 2017, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 0 - 0 2017-07-04

YAŞLI BİREYLERDE AĞRIYA YAKLAŞIM

Dilek Çilingir [1] , Enes Bulut [2]


ÖZET

Ağrı, yaşlılıkta karşılaşılan en önemli sağlık sorunlarından biridir. Ağrı yaşlının yaşam kalitesini, fiziksel fonksiyonlarını ve iyilik durumunu olumsuz yönde etkilemektedir. Yaşlılarda ağrının etkin ve başarılı bir şekilde kontrol altına alınması için ağrının doğru olarak değerlendirilmesi ve tanılanması gerekmektedir. Yaşlılarda ağrının yönetiminde farmakolojik ve nonfarmakolojik yöntemler kullanılmaktadır. Farmakolojik tedavide nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar, opioidler, nöropatik ilaçlar ve adjuvan ilaçlar kullanılmaktadır. Ağrı tedavisinde kullanılan nonfarmakolojik yöntemler ise, periferal tedaviler (transkütanöz elektriksel sinir stimülasyonu,  sıcak-soğuk uygulamalar, masaj vb.), bilişsel davranışsal terapiler (gevşeme, dikkati başka yöne çekme vb.) ve diğer tedavileri (refleksoloji, aromaterapi vb.) içermektedir. Farmakolojik yöntemlerin uygulanacağı durumlarda yaşlılarda görülebilecek farmakolojik değişiklikler göz önünde bulundurulmalıdır. Yaşlılarda ağrı yönetiminin geliştirilebilmesi için öncelikle multidisipliner bir yaklaşımla yaşlı ve ailenin eğitimi gerekmektedir. Yaşlı hastanın ağrıyla baş edebilmesi için, sosyal çevre değişkenleri her hastaya göre düzenlenmeli ve destek sistemleri oluşturulmalıdır. Fiziksel rehabilitasyon, ağrı algısının azaltılması, fonksiyonel sorunların tedavi edilmesi ve mevcut yetersizliklere uyumun sağlanmasını hedeflenmelidir.

Anahtar Kelimeler: Ağrı; Farmakolojik Yöntemler; Nonfarmakolojik Yöntemler; Yaşlı Birey

ABSTRACT

Approach to pain in older people

Pain is one of the most important health problems seen in old age. Pain effects negatively the health quality, physical functions and good condition of older people. To be effective and successful in controlling the pain of older people, it is need to evaluate and determine the pain accurately.Pharmacological and nonpharmacological methods are used in pain management in elder. Nonsteroidal antiinflammatory drugs, opioids, neuropathic drugs and adjuvant drugs are used in pharmacological treatment. Nonpharmacological methods used in pain treatment include peripheral treatments (transcutaneous electrical nerve stimulation, hot-cold applications, massage etc.), cognitive behavioral therapies (relaxation, drawing attention in another direction etc) and other treatments (reflexology, aromatherapy etc). Pharmacological changes seen in older people should be considered when pharmacological methods are administered. First older people and family education with multidisciplinary approach are need to improve pain management in older people. To cope with pain in older patients, social environment variables should be arranged according to all patient and assistance systems should be formed. Physical rehabilitation should intend to reduce pain perception, treat functional problems and harmonize present deficiencies.

Keywords:  Pain;  pharmacological methods; nonpharmacological methods; elderly person

Bölüm Derlemeler
Yazarlar

Yazar: Dilek Çilingir

Yazar: Enes Bulut

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 4 Temmuz 2017

APA Çilingir, D , Bulut, E . (2017). YAŞLI BİREYLERDE AĞRIYA YAKLAŞIM. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 20 (2) , 0-0 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/31359/342630