Yıl 2018, Cilt 21 , Sayı 2, Sayfalar 79 - 88 2018-07-06

KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ ÖĞRENME GEREKSİNİMLERİ ENVANTERİ’NİN (HEART FAILURE PATIENT’S LEARNING NEEDS INVENTORY) TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI

Betülay KILIÇ [1] , Gülcan BAĞCIVAN [2] , Nalan AKBAYRAK [3] , Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK [4]


ÖZET

Amaç: Bu çalışmada “Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri”nin Türkçe geçerlik ve güvenirliğinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntem: Metodolojik araştırma modelinde yürütülen araştırma, Ocak-2014/Aralık 2015 tarihleri arasında kalp yetmezliği tanısı ile takip edilen 253 hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envanteri ve Hasta Bilgi Formu kullanılmıştır. Envanterin dil eşdeğerliliği sağlandıktan sonra güvenilirlik değerlendirmesi için iç tutarlılık, madde toplam puan güvenilirliği ve test-tekrar test güvenilirliği, geçerlilik değerlendirilmesi için ise yüzey geçerliliği ve yapı geçerliliği analizleri yapılmıştır.

Bulgular: Envanterin geneli için hesaplanan Chronbach alfa iç tutarlılık katsayısı değeri 0.973 olup alt boyutlar için iç tutarlılık değerleri 0.808 ile 0.951 arasında değişmektedir. Bu değerler Envanter’in iç tutarlılık katsayılarının ölçeğin güvenilirliği için kabul edilebilir sınırlarda olduğunu göstermektedir.  Tek boyuttan oluşan Envanterin Türkçe formunda bulunan maddelere ait faktör yükleri 0.327 ile 0.809 arasında değişmektedir.  Bu çalışmadaki faktör yükleri Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri Envantri’nin Türkçe formunun iyi bir tek boyutlu faktör yapısına sahip olduğunu göstermiştir.

Sonuç: Türkçe geçerlik güvenirlik çalışması yapılan Kalp Yetmezliği Hastalarının Öğrenme Gereksinimleri güvenilir bir değerlendirme aracı olduğu ortaya konmuştur. Envanteri’nin Türk kalp yetmezliği hastalarının öğrenme ihtiyaçlarını ölçmek üzere kullanılabilecek geçerli ve

Anahtar Kelimeler: Kalp yetmezliği; Öğrenme gereksinimi; Ölçek uyarlaması

ABSTRACT

The validity and reliability study of the Turkish version of the Heart Failure Patients Learning Needs Inventory

Objective: In this study, it was aimed to evaluate the validity and reliability of the Turkish version of the “Heart Failure Patients’ Learning Needs Inventory ”.

 Method: The study which was carried out in the methodological research model was done with 253 patients with heart failure diagnosis that are being followed up from January 2014 to December 2015. Heart Failure Patients’ Learning Needs Inventory and Patient Information Form was used as data collection tool. After the language equivalence of Inventory has been established, the reliability was evaluated with internal consistency, item total score reliability and test-repeat test reliability, the validity was evaluated with surface validity and structural validity analyzes

Results: The Cronbach alpha internal consistency coefficient value calculated for Inventory in general is 0.973 and the internal consistency values ​​for the sub-dimensions range from 0.808 to 0.951. This values shows that the internal consistency coefficients of Inventory are at acceptable limits for the reliability of the scale. Factor loads belonging to the elements in the Turkish form of Inventory composed of one dimension range from 0.327 to 0.809. Factor loads in this study  shows that the Turkish form of Heart Failure Patients’ Learning Needs Inventory has a good one-dimensional factor structure.

 Conclusion: It was revealed that validity and reliability study performed for Turkish version of Heart Failure Patients’ Learning Needs Inventory is a valid and reliable assessment tool for measuring the learning needs of heart failure patients.

Keywords: Heart Failure; Learning Need; Scale Adaptation

Öğrenme gereksinimi, ölçek uyarlaması
 • 1. Alpar R. Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik–Güvenirlik. 1.Baskı. Ankara: Detay Publisher; 2010.
 • 2. Artinian NT, Mangan M, Cristian W,Lange MP. What do patient know about their healt failure? Applied Nursing Research 2002; 15(4): 200-208.
 • 3. Bui AL, Horwich TB, Fonarow GC. Epidemiology and risk profile of heart failure. Nat Rev Cardiol 2011; 8(1):30–41
 • 4. Büyüköztürk, Ş. Sosyal Bilimler Için Veri Analizi El Kitabı. 15. Baskı. Ankara: Pegema Publisher; 2011.
 • 5. Büyüköztürk Ş. Faktör analizi: Temel kavramlar ve ölçek geliştirmede kullanımı. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 2002; 32(32): 470-483.
 • 6. Çam M, Arabacı L. Tutum ölçeği hazırlamada nitel ve nicel adımlar, Hemşirelikte Araştırma ve Geliştirme Dergisi 2010; 2 (12): 65-68.
 • 7. Değertekin M, Erol Ç,Ergene O, Tokgözoğlu L, Aksoy M, Erol MK, Eren M ,Şahin M, Eroğlu E, Mutlu B, Kozan Ö. Türkiye’deki Kalp Yetersizliği Prevalansı ve Öngördürücüleri: HAPPY Çalışması. Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi 2012; 40(4):298-308.
 • 8. Demirkıran G, Uzun Ö. Koroner Arter Bypass Greft Ameliyetı Geçiren Hastaların Taburculuk Sonrası Öğrenim Gereksinimleri. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2012; 28 (1) : 1-12.
 • 9. Dickstein K, Cohen-Solal A, Filippatos G, Daubert JC, Linde C, McMurray J, et al. ESC guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008: the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2008 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association of the ESC (HFA) and endorsed by the European Society of Intensive Care Medicine (ESICM). European Journal of Heart Failure 2008; 10(10): 933–989.
 • 10. Fidancı BE, Acikel C, Fidanci K, Yildiz D, Karaman D, Demirkaya E. Validity and reliability: to use in pediatrics. Annals of Pediatric Rhematology 2012, 1(3); 147-155.
 • 1. Gerard PS, Peterson LM. Learning needs of cardiac patients.Cardiovasc Nurs 1984; 20(2):7-11.
 • 2. Heidenreich PA, Albert NM, Allen LA, Bluemke DA, Butler J, Fonarow GC. Forecasting the impact of heart failure in the United States: a policy statement from the American Heart Association. Circ Heart Fail 2013; 6(3): 606–19
 • 3. Horwich TB, Fonarow GC, Hamilton MA, Maclellan WR, Woo M. Tıllısch JH. The Relationship Between Obesity and Mortality in Patients With Heart Failure. J. Am. Coll. Cardiol 2001; 38(3): 789-795
 • 4. Karasar N. Bilimsel Araştırma Yöntemi. 10. Baskı. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti. 2000.
 • 5. Karlik BA, Yarcheski A. Learning needs of cardiac patients:a partial replication study. Heart Lung 1987; 16(5):544-51.
 • 6. Lloyd-Jones D, Adams R , Carnethon M, Simone GD, Perguson B, Flegal K. Heart Disease and Stroke Statistics- 2010 Update: A Report From The AHA Statistics Committee and Stroke Satatistics Subcommittee. Circulation 2010; 121(7): 46-215.
 • 7. Polit DF, Beck CT. Nursing research: Generating and assessing evidence for nursing practice. 9th Edition. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams & Wilkins; 2008.
 • 8. Roger VL, Weston SA, Redfield MM, Hellermann-Homan JP, Killian J, Yawn BP, Jacobsen SJ. Trends in heart failure incidence and survival in a community based population. JAMA 2004, 292(3): 344–350.
 • 9. Shao JH, Chang AM, Edwards H, Shyu YI, Chen SH. A randomized controlled trial of self-management programme improves healthrelated outcomes of older people with heart failure. Journal of Advanced Nursing 2013; 69(11): 2458-69.
 • 10. Stewart S, Jenkins A, Buchan S, McGuire A, Capewell S, McMurray JJ. The current cost of heart failure to the National Health Service in the UK. Eur J Heart Fail 2002; 4(3): 361–371.
 • 1. Şencan H. Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik. 1. Baskı: Ankara, Seçkin Yayıncılık; 2005.
 • 2. Tavşancıl E. Tutumların Ölçülmesiyle SPSS ile Veri Analizi. 4.Baskı: Nobel Publisher; 2010. Ankara.p.20-51.
 • 3. Türk İstatistik Kurumu (2004) http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=257.
 • 4. Wehby D, Brenner S. Perceived learning needs of patients with heart failure. Heart Lung 1999; 28(1), 31–40.
 • 5. Yu M, Chair SY, Chan CW, Liu M. Testing the psychometric properties of the Chinese version of the Heart Failure Learning Needs Inventory. Heart & Lung: The Journal of Acute and Critical Care 2010; 39(4); 262-274.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Betülay KILIÇ
Kurum: GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Gülcan BAĞCIVAN
Kurum: GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Nalan AKBAYRAK
Kurum: GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ, HEMŞİRELİK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Yazar: Hatice SÜTÇÜ ÇİÇEK
Kurum: GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Cyprus


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 6 Temmuz 2018

APA KILIÇ, B , BAĞCIVAN, G , AKBAYRAK, N , SÜTÇÜ ÇİÇEK, H . (2018). KALP YETMEZLİĞİ HASTALARININ ÖĞRENME GEREKSİNİMLERİ ENVANTERİ’NİN (HEART FAILURE PATIENT’S LEARNING NEEDS INVENTORY) TÜRKÇE GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 21 (2) , 79-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/38205/304254