Yıl 2019, Cilt 22 , Sayı 3, Sayfalar 143 - 150 2019-10-02

HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ

Nihal ALTUN [1] , Onur YARAR [2]


ÖZET

Amaç: Çalışma Türkiye’de hemşirelik alanında yapılan duygusal zeka ile ilgili çalışmaların çeşitli bibliyometrik özellikler açısından incelenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntem: Araştırmada, 2004-2017 yılları arasında hemşirelik alanında duygusal zeka konusunda yapılan çalışmalar, Ulakbim Ulusal Tez Tarama ve Google Akademik veri tabanlarından taranmış ve tam metnine ulaşılan 33 çalışma incelenmiştir. Literatür taramasında “hemşirelik”, “duygusal zeka”, “bibliyometrik analiz” anahtar kelimeleri kullanılmıştır.

Bulgular: Çalışmaların türünün %69.70 ile makaleler olduğu, %36.36’sının 2 yazarlı olduğu, en fazla 2014 yılında yayınlandığı, yarısından fazlasında 3 anahtar kelime kullanıldığı, %87.87’sinin tanımlayıcı araştırma tipinde yapıldığı, çalışmaların sayfa uzunluğunun 5 ile 322 sayfa arasında değiştiği, çalışmada toplam 1779 kaynak kullanıldığı ve kaynakların %63.85’inin Türkçe olduğu, kaynak türü olarak en fazla makalelerin tercih edildiği, 59 kaynak gösterilme sayısı ile “Peter Salovey”in ilk sırada yer aldığı belirlenmiştir.

Sonuçlar: Hemşirelik alanında duygusal zeka ile ilgili bilimsel yayınların bibliyometrik özellikler açısından incelemesinde tamamına yakınının tanımlayıcı araştırma olarak yapıldığı, çalışmalarda İngilizce kaynak kullanımının az olduğu, duygusal zeka ile ilgili kitapların az tercih edildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Duygusal Zeka; Bibliyometrik Analiz

ABSTRACT

Investigation of Emotional Intelligence Studies in Nursing with Bibliometric Analysis

Aim: Studies in nursing in Turkey's studies on emotional intelligence is made to investigate various bibliometric terms of features.

Method: In this study the scientific publications, conducted about emotional intelligence in nursing field between 2004 and 2017, were examined from Ulakbim National Thesis Screening and Google Academic databases and only 33 studies were considered with their full text. Key words of "nursing", "emotional intelligence" and "bibliometric analysis" were used in the literature search.

Results: It was found that 69.70% of the studies were articles, 36.36% had two authors, the most of the studies were published in 2014, more than half of the studies used 3 keywords, 87.87% were conducted in descriptive research type, the number of pages ranged between 5 and 322 pages, a total of 1779 resources were used and 63.85% of the resources are in Turkish, article was the most preferred resource type, Peter Salovey was ranked first with 59 references.

Conclusion: In nursing field, it was observed that almost all the scientific publications studying emotional intelligence in terms of bibliometric features are done as descriptive research, the studies in English are less used and books related to emotional intelligence are less preferred.

Key Words: Nursing; Emotional Intelligence; Bibliometric Analysis


Anahtar Kelimeler: Hemşirelik; Duygusal Zeka; Bibliyometrik Analiz
 • 1. Aghdasi S., Kiamanesh A.R., Ebrahim A.N. “Emotional Intelligence and Organizational Commitment: Testing the Mediatory Role of Occupational Stress and Job Satisfaction”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 29: 1965-1976.
 • 2. Alconero-Camarero A.R., Sarabia-Cobo C.M., González-Gómez S., Ibáñez-Rementería I., Lavín-Alconero L., Sarabia-Cobo A.B. “Nursing Students' Emotional Intelligence, Coping Styles and Learning Satisfaction in Clinically Simulated Palliative Care Scenarios: An Observational Study”, Nurse Education Today, 2018, 61:94-100.
 • 3. Ançel G., Açıkgöz İ., Yavaş Ayhan A.G. “Problemli İnternet Kullanımı İle Duygusal Zeka Ve Bazı Sosyodemografik Değişkenler Arasındaki İlişki”, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2015, 16:255-263.
 • 4. Asi Karakaş S., Küçükoğlu S. “Bir Eğitim Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Duygusal Zeka Düzeyleri”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011, 14(3): 8-13.
 • 5. Aslan Ş., Özata M. “Duygusal Zekâ Ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkilerin Araştırılması: Sağlık Çalışanları Örneği”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Ocak-Haziran 2008, 30: s.77-97.
 • 6. Arslan R., Mazan İ., Aydın E. “Yönetimde Değişen Duygu Zekâ İlişkisi Ve Yöneticilerin Duygusal Zeka Düzeylerine İlişkin Bir Araştırma”, Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013, 6(3): 99-116.
 • 7. Avşar G., Kaşıkcı M. “Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinde Duygusal Zeka Düzeyi”, Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 2010, 13(1): 1-6.
 • 8. Başoğul C., Özgür G. “Role of Emotional Intelligence in Conflict Management Strategies of Nurses”, Asian Nursing Research, 2016, 10: 228-233.
 • 9. Bennett K., Sawatzky J.A.V. “Building Emotional Intelligence A Strategy for Emerging Nurse Leaders to Reduce Workplace Bullying”, Nursing Administration Quarterly, 2013, 37(2): 144-151.
 • 10. Bulmer Smith K., Profetto-McGrath J., Cummings G.G. “Emotional Intelligence And Nursing: An Integrative Literature Review”, International Journal of Nursing Studies, 2009, 46: 1624–1636.
 • 11. Büyükbayram A., Baysan Arabacı L., Taş G., Varol D. “Öğrenci Hemşirelerin Duygusal Zekâ ve Sosyotropi-Otonomi Kişilik Özellikleri ile Psikolojik Dayanıklılıkları Arasındaki İlişki”, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2016, 1(3): 29-37.
 • 12. Chun K.H, Park E. “Diversity of Emotional Intelligence among Nursing and Medical Students”, Osong Public Health Res Perspect, 2016, 7(4), 261-265.
 • 13. Cruz S., Carvalho A.L., Sousa P. “Clinical Supervision and Emotional Intelligence Capabilities: Excellence in Clinical Practice”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015, 171: 153-157.
 • 14. Codier E. Codier D.D. “Could Emotional Intelligence Make Patients Safer?, AJN, 2017, 117(7): 58-62.
 • 15. Çeri-Booms M. “Daniel Goleman”, Ed.: Livvarçin Ö., Kurt D. Yönetim Biliminde 49 İnsan 49 Teori. 3. Baskı, Beta Basım A.Ş., İstanbul, 2014, s.67-74.
 • 16. Çetinkaya Ö., Alparslan A.M. “Duygusal Zekânın İletişim Becerileri Üzerine Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2011, 16(1): 363-377.
 • 17. Deklava L., Millere I. “Emotional Intelligence Among Surgical Nurses in Latvia”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2011, 30: 1908-1912.
 • 18. Duman D., Acaroğlu R. “Hemşirelik Yüksekokulu Birinci Sınıf Öğrencilerinin Duygusal Zekâ Düzeyleri ile Empati Becerileri Arasındaki İlişki”, Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi, 2014, 22(1): 25-32.
 • 19. Ergin D.Y., Özgürol M.B. “Bilimsel Tutum Ve Duygusal Zeka Arasındaki İlişki”, 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 27-29 April, 2011 Antalya-Turkey, p.1766-1773.
 • 20. Goleman D. “What Makes A Leader?” Harvard Business Review, November-December 1998, 93-102.
 • 21. Goleman D. “Leadership That Gets Results”, Harvard Business Review, March–April 2000, 2-18.
 • 22. Goleman D. Duygusal Zeka Neden IQ’dan Daha Önemlidir? Çeviri: Seçkin Yüksel B., 46. Baskı, Varlık Yayınları, İstanbul, 2017.
 • 23. Holbery N. “Emotional Intelligence – Essential For Trauma Nursing”, International Emergency Nursing, 2015, 23: 13–16.
 • 24. Hotamışlı M., Efe D. “Duygusal Zeka ve Liderlik İlişkisi Bağlamındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analiz ile İncelenmesi”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 2015, 19(1): 101-121.
 • 25. Kaya H., Keçeci A. “Bir Hemşirelik Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri”, İstanbul Üniversitesi F.N.H. Y.O. Dergisi, 2004, 13(52): 39-47.
 • 26. Onay M., Uğur B. “Sağlıktaki Memnuniyetin Sessiz Sihri: “Duygusal Zeka”, Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2011, 3(2): 23-34.
 • 27. Özdemir Topaloğlu A. “The Study of College Students’ Emotional Intelligence Qualities”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2014, 152: 1274-1281.
 • 28. Özyurt Kaptanoğlu R. “The Effect of Clients Emotional Intelligence on Advertising Perceptions”, International Journal of Social and Related Science, 2016, 1(2): 16-22.
 • 29. Quoidbach J., Hansenne M. “The Impact Of Trait Emotional Intelligence On Nursing Team Performance And Cohesiveness”, Journal of Professional Nursing, 2009, 25(1): 23–29.
 • 30. Prufeta P. “Emotional Intelligence of Nurse Managers An Exploratory Study”, The Journal Of Nursing Administration, 2017, 47(3): 134-139.
 • 31. Salovey P, Mayer JD. Emotional Intelligence. Baywood Publishing; 1990. p. 187-201.
 • 32. Spano-Szekely L., Quinn Griffin M.T., Clavelle J., Fitzpatrick J.J. “Emotional Intelligence and Transformational Leadership in Nurse Managers”, The Journal Of Nursing Administration, 2016, 46(2): 101-108.
 • 33. Şenyuva E., Kaya H., Işık B., Bodur G. “Relationship Between Self-Compassion and Emotional İntelligence in Nursing Students”, International Journal of Nursing Practice, 2014, 20: 588–596.
 • 34. Tambağ H., Kaykunoğlu M., Gündüz Z., Demir Y. “Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri ve Etkileyen Faktörler”, Hemşirelikte Eğitim Ve Araştırma Dergisi, 2014, 11(1): 41-46.
 • 35. Tekerek M., Tekerek B. “Emotional Intelligence in Engineering Education”, Turkish Journal of Education, 2017, 6(2): 88-95.
 • 36. Tuncer M., Demiralp M. “Psikiyatri Kliniklerinde Çalışan Hemşirelerde Duygusal Zekâ Ve İletişim Becerileri İlişkisi: Çok Merkezli Bir Çalışma”, TAF Preventive Medicine Bulletin, 2016, 15(5): 389- 395.
 • 37. Ünsar S., Yıldız Fındık Ü., Kurt Sadırlı S., Erol Ö., Ünsar S. “Edirne Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeyleri”, Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 2009, 9(1):1-15.
 • 38. Vitello-Cicciu J.M. “Exploring Emotional Intelligence Implications for Nursing Leaders”, JONA, 2002, 32(4): 203-210.
 • 39. Yelkikalan N., Hacıoğlu G., Kıray A., Ezilmez B., Söylemezoğlu E., Çetin H., Sönmez R., Öztürk S. “Emotional Intelligence Characteristics Of Students Studying At Various Faculties And Colleges Of Universities”, European Scientific Journal, 2012, 8(8): 33-50.
 • 40. Yılmaz E., Özkan S. “Hemşirelik Öğrencilerinin Duygusal Zeka Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, 2011, 4(1): 39-52.
 • 41. Yılmaz G. “Restoranlarda Bahşiş İle İlgili Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 2017, 14 (2); 65-79.
 • 42. Yılmaz Kuşaklı B., Bahçecik N. “Yönetici Hemşirelerin Duygusal Zekâ Yetenekleri ve Liderlik Davranışları”, İ.Ü.F.N. Hem. Dergisi, 2012, 20(2): 112-119.
 • 43. Yüksel M., Geban Ö. “The Relationship between Emotional Intelligence Levels and Academic Achievement”, International Online Journal of Educational Sciences, 2014, 6(1): 165-182.
 • 44. Bibliyometrik Analiz Yöntemi http://cabim.ulakbim.gov.tr/bibliyometrik-analiz/bibliyometrik-analiz-sikca-sorulan-sorular/ Erişim tarihi:02.01.2018
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1040-4431
Yazar: Nihal ALTUN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9543-6891
Yazar: Onur YARAR
Kurum: OKAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, SAĞLIK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ataunihem408352, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, eissn = {2687-2498}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {143 - 150}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {ALTUN, Nihal and YARAR, Onur} }
APA ALTUN, N , YARAR, O . (2019). HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 22 (3) , 143-150 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/49197/408352
MLA ALTUN, N , YARAR, O . "HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 143-150 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/49197/408352>
Chicago ALTUN, N , YARAR, O . "HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 143-150
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ AU - Nihal ALTUN , Onur YARAR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 143 EP - 150 VL - 22 IS - 3 SN - 1309-5471-2687-2498 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ %A Nihal ALTUN , Onur YARAR %T HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471-2687-2498 %V 22 %N 3 %R %U
ISNAD ALTUN, Nihal , YARAR, Onur . "HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 3 (Ekim 2019): 143-150 .
AMA ALTUN N , YARAR O . HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(3): 143-150.
Vancouver ALTUN N , YARAR O . HEMŞİRELİK ALANINDAKİ DUYGUSAL ZEKÂ İLE İLGİLİ ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZ İLE İNCELENMESİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(3): 150-143.