Yıl 2019, Cilt 22 , Sayı 3, Sayfalar 170 - 178 2019-10-02

HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ
Study Process Experience of Foreing Students in Nursing Department

Zeynep Zonp Özaslan [1] , Suna Uysal Yalçın [2] , Hatice Merve Alptekin [3] , Eda Şimşek Şahin [4] , Birgül Erdoğan [5] , Rahime Aydın Er [6]


ÖZET

Amaç: Bu çalışma hemşirelik bölümünde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin öğrenim sürecine ilişkin deneyimlerini belirlemeyi amaçlamaktadır.

Yöntem: Araştırma kalitatif çalışmalar için rehber niteliği taşıyan 32 maddelik Kalitatif Araştırma Raporlama Konsolide Kriterleri kontrol listesi (COREQ) temel alınarak nitel araştırma paradigmasına göre planlandı. Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerden klinik uygulama deneyimi olan 2., 3. ve 4. sınıf öğrencilerden katılımcıların demografik özellikleri için 12 soruluk bilgi formu ve 6 maddelik yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplandı. Öğrencilerle bire bir ve yüz yüze ortalama 20 dk görüşme yapıldı.

Bulgular: Görüşmeden elde edilmesi beklenen çıktı yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim ve klinik uygulama süreçleri hakkında görüş ve deneyimleridir. Yapılan görüşmeler sonrası ön plana çıkan temel bulgu öğrencilerin uyruklarına göre deneyimlerinin farklılaşmasıdır. Bazı ülkelerden göç eden öğrenciler okul, çevreleri ve hastalar tarafından daha fazla stigmaya (damgalamaya) maruz kalmakta ve öğrenim/klinik deneyimlerini daha olumsuz algılamaktadırlar.

Sonuçlar: Yabancı uyruklu öğrencilerin dil, kültür ve inanç farklılıklarından dolayı yaşadıkları sorunlar öğrenim süreçlerine olumsuz şekilde yansımaktadır. Öğrencilerin bulundukları ülkeye uyum sağlamaları için dil eğitiminin arttırılması ve öğrencilerin sosyalleşmesine aracılık edilmesi önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: göçmen; göç; yabancı uyruklu öğrenci; hemşirelik; deneyim

ABSTRACT

The Study Process Experience of Foreing Students in Nursing Department

Objective: This study aims to determine the experiences of the foreign students studying in the nursing department.

Method: The research was planned according to the qualitative research paradigm based on the 32 item checklist (COREQ), which is a guideline for qualitative studies. Data were collected from foreign students studying at the Nursing Department of Faculty of Health Sciences who were 2 nd, 3 rd and 4 rd grade students and had clinical practice experience. The data were collected using a 12-question information form and a 6-item structured interview form for demographic data of the participants. Students were interviewed on a face-to-face basis for an average of 20 minutes.

Result: The expected outcome is the views and experiences about the educational and clinical practice processes of foreign students. The theme that emerged after the interviews is the differentiation of experiences according to the nationalities of the students. Students who migrate from some countries are more likely to be stigmatized (stigmatized) by schools, circles, and patients, and perceive their learning/clinical experience more negatively.

Conclusions: Problems experienced by foreign students due to differencies for language, culture and beliefs are reflected negatively on the learning process. It is recommended that language education should be increased and the socialization of students should be mediated to adapt the students to the country.

Keywords: immigrant; immigration; foreign student; nursing; experience    

Objective: This study aims to determine the experiences of foreign students studying in the nursing department.

Method: The research was planned according to the qualitative research paradigm based on the 32 item checklist (COREQ), which is a guideline for qualitative studies. The data were collected using a 12-question information form and a 6-item structured interview form for demographic data of the participants. Students were interviewed on a face-to-face basis for an average of 20 minutes.

Result: The expected outcome is the views and experiences of the education and clinical application processes of foreign students. Data were collected from 2nd, 3rd and 4th grade students who had clinical application experience from foreign students studying at the Faculty of Health Sciences, Nursing Department. The theme that emerged after the interviews is the differentiation of experiences according to the nationalities of the students. Students who migrate from some countries are more likely to be stigmatized (stigmatized) by schools, circles, and patients, and perceive their learning/clinical experience more negatively.

Conclusions: Problems experienced by foreign students on language, culture and beliefs are reflected negatively on the learning process. We suggest students to improve their language skills and socialize students so that they can adapt to the country they live in.

 • Aliyev R, Öğülmüş S. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kültürlenme Düzeylerinin İncelenmesi. Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2016;4(1):89-123.
 • Bolsoy N, Sevil Ü. Sağlık-Hastalık Ve Kültür Etkileşimi, Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006;9(3):78-87.
 • Braun V, Clarke V. Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology 2006;3(2):77–101. http://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
 • Calder MJ, Richter S, Mao Y, Burns KK, Mogale RS, Danko M. International Students Attending Canadian Universities: Their Experiences with Housing, Finances, and Other Issues. Canadian Journal of Higher Education Revue canadienne d’enseignement supérieur 2016;46(2):92-110.
 • Enterieva M, Sezgin F. Türk Cumhuriyetlerden Türkiye’ye Gelen Yükseköğretim Öğrencilerinin Akademik ve Sosyal Beklentilerinin Karşılanma Düzeyi. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of HigherEducationandScience 2016;6(1):102-15.
 • Graneheim UH, Lundman B. Qualitative Content Analysis in Nursing Research: Concepts. Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness. Nurse Education Today 2004;24(2):105-12.
 • Grant E, Mckenna L. International Clinical Placements For Undergraduate Students. Journal of Clinical Nursing 2003;12:529–35.
 • Gürbüz R, Güleç İ. Türkiye’de Eğitim Gören Yabancı Öğrencilerin Türkçeye İlişkin Görüşleri: Sakarya Üniversitesi Örneği, Sakarya. University Journal of Education 2016;6(2):141-53.
 • Hellsten M, Prescott A. Learning at University: The International Student Experience. International Education Journal 2004;5(3):344-351.
 • İmmamoğlu HV. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Devlet Okullarında İlkokul Eğitimine Dair Öğretmen Görüşleri: Sinop İli Örneği. Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2017;7(2):529-46.
 • Karipek YZ. Asylum-Seekers Experience And Acculturation: A Study Of Syrian University Students İn Turkey. Turkish Journal of MiddleEasternStudies 2017;Special Issue:105-33.
 • Kıroğlu K, Kesten A, Elma C. Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Sosyo Kültürel ve Ekonomik Sorunları. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2010;6(2):26-39.
 • Kumcağız H, Dadashzadeh R, Alakuş K. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’ndeki Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sınıf Düzeylerine Göre Yaşadıkları Sorunlar. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2016;35(2):37-50.
 • Levy RM. Goingalone: The Lived Experience Of Female Arab-Muslim Nursing Students Living Ands Tudying in The United States. Nurs Outlook 2011;59:266-77.
 • Malekısanımalekı R, Altay B. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sosyal Destek Ve Yalnızlık Düzeyleri İle Kaygı Durumlarının Belirlenmesi. Ankara Sağlık Bilimleri Dergisi 2017;(1-2-3):71-96.
 • Mattila LA, Pitkäjärvi M, Eriksson E. International Student Nurses’ Experiences Of Clinical Practice in The Finnish Health Care System. Nurse Education in Practice 2010;10:153–57.
 • Newsome LK. International Students’ Cultural and Social Experiences in a British University: “Such a hard life [it] is here”. Journal of International Students 2016;6(1):195-215.
 • Özkan G, Güvendir MA. Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Durumları: Kırklareli Ve Trakya Üniversiteleri Örneği. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015;15(1):174-90.
 • Özpınar İ, Yenmez AY, Şahin SM. Problems Of Foreıgn Students Of Turkıc Orıgın And Solutıon Proposals. International Journal Of Eurasia Social Sciences 2017;27(8):662-79.
 • Pitkajarvi M, Eriksson E, Pitkala K. (2012) The Diversity Issue Revisited: International Students in Clinical Environment. ISRN Nursing Volume 2012;6:16.http://dx.doi.org/10.5402/2012/294138.
 • Polat DC, Akcan E. Hemşirelik Öğrencilerinin Yabancı Uyruklu Hastalara Bakım Vermede Yaşadığı Güçlükler. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi Özel Sayı 2016;19.
 • Sawir E. Language Difficulties of International Students in Australia: The Effects Of Prior Learning Experience. International Education Journal 2005;6(5):567-80.
 • Sungur MA, Şahin M, Can G, Şahin MF, Duman K, Pektaş P ve ark. Düzce Üniversitesinde Yükseköğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Sosyal Uyumlarını Etkileyen Faktörler. Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 2016;6 (2):101-9.
 • Tok M, Yıgın M. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Türkçe Öğrenme Nedenlerine İlişkin Bir Durum Çalışması. Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi 2013;8:132-47.
 • Tong A, Sainsbury P, Craig J. Consolidated Criteria For Reporting Qualitative Research (COREQ): A 32-Item Check List For İnterviews And Focus Groups. International Journal for Quality in Health Care 2007;19(6):349-57.
 • Usta S, Sayın Y, Güzelipek YA. Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Kente ve Üniversiteye Uyumu: Karaman İli Örneği. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 2017;7(3):565-77.
 • Wenhua HZ. The Internatıonal Students’ Adjustment Problems At Unıversıty: A Crıtıcal Lıterature Revıew. Academic Research International 2013;4(2):400-6.
 • Yıldıran C, Özkan D, Büyükyılmaz O. Yabancı Uyruklu Lisans Öğrencilerinin Durum Analizi: Karabük Üniversitesi. Uluslararası bilimsel araştırmalar dergisi 2016;1(1):20-34.
 • YÖK Yükseköğretim Dergisi 2017;4.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9400-7825
Yazar: Zeynep Zonp Özaslan (Sorumlu Yazar)
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1048-1448
Yazar: Suna Uysal Yalçın
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4544-7987
Yazar: Hatice Merve Alptekin
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1614-9569
Yazar: Eda Şimşek Şahin
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9074-2646
Yazar: Birgül Erdoğan
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9901-3482
Yazar: Rahime Aydın Er
Kurum: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ataunihem442168, journal = {Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi}, issn = {1309-5471}, eissn = {2687-2498}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {22}, pages = {170 - 178}, doi = {}, title = {HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ}, key = {cite}, author = {Zonp Özaslan, Zeynep and Uysal Yalçın, Suna and Alptekin, Hatice Merve and Şimşek Şahin, Eda and Erdoğan, Birgül and Aydın Er, Rahime} }
APA Zonp Özaslan, Z , Uysal Yalçın, S , Alptekin, H , Şimşek Şahin, E , Erdoğan, B , Aydın Er, R . (2019). HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi , 22 (3) , 170-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/49197/442168
MLA Zonp Özaslan, Z , Uysal Yalçın, S , Alptekin, H , Şimşek Şahin, E , Erdoğan, B , Aydın Er, R . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 170-178 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunihem/issue/49197/442168>
Chicago Zonp Özaslan, Z , Uysal Yalçın, S , Alptekin, H , Şimşek Şahin, E , Erdoğan, B , Aydın Er, R . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 (2019 ): 170-178
RIS TY - JOUR T1 - HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ AU - Zeynep Zonp Özaslan , Suna Uysal Yalçın , Hatice Merve Alptekin , Eda Şimşek Şahin , Birgül Erdoğan , Rahime Aydın Er Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 170 EP - 178 VL - 22 IS - 3 SN - 1309-5471-2687-2498 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ %A Zeynep Zonp Özaslan , Suna Uysal Yalçın , Hatice Merve Alptekin , Eda Şimşek Şahin , Birgül Erdoğan , Rahime Aydın Er %T HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ %D 2019 %J Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi %P 1309-5471-2687-2498 %V 22 %N 3 %R %U
ISNAD Zonp Özaslan, Zeynep , Uysal Yalçın, Suna , Alptekin, Hatice Merve , Şimşek Şahin, Eda , Erdoğan, Birgül , Aydın Er, Rahime . "HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ". Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 22 / 3 (Ekim 2019): 170-178 .
AMA Zonp Özaslan Z , Uysal Yalçın S , Alptekin H , Şimşek Şahin E , Erdoğan B , Aydın Er R . HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(3): 170-178.
Vancouver Zonp Özaslan Z , Uysal Yalçın S , Alptekin H , Şimşek Şahin E , Erdoğan B , Aydın Er R . HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM SÜRECİ DENEYİMLERİ. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2019; 22(3): 178-170.