Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MALİYET TESPİTİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ

Yıl 2019, Cilt 33, Sayı 4, 1137 - 1152, 25.10.2019

Öz

Üretilen mal ve hizmetler için katlanılan bazı maliyetleri önceden kestirmek güç olmakla beraber işletmeler belirsiz şartlarda karar vermek zorunda kalmaktadır. Rekabet ortamında işletmeler varlıklarını sürdürmek için doğru ve güvenilir maliyet tahminlemesine ihtiyaç duymaktadır. Bu çalışma ile bir Üniversite Hastanesi Kardiyoloji bölümü için 2018 yılının ilk 6 aylık verileri bulanık mantık yöntemi ile modellenerek maliyet tahminlemesi gerçekleştirilmiştir. Hastanenin Kardiyoloji bölümünün 2018 yılı ilk 6 ayı için maliyeti 2 milyon 800 bin lira iken bulanık mantık yöntemi ile yapılan modelleme sonucunda, söz konusu bölümün maliyeti 2 milyon 840 bin lira tahmin edilmiştir.  Araştırma sonucunda oluşturulan modelin, hastanenin gerçek maliyet tutarına oldukça yakın bir sonuç tahminlediği görülmüştür. Ayrıca modelin başarısını test edebilmek amacı ile Kardiyoloji bölümüne ait veriler kullanılarak tahmin yapılmış ve gerçek verilerle karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar modelin yüksek düzeyde başarı gösterdiğini ve işletmeler tarafından başarı ile uygulanabileceğini göstermektedir.

Kaynakça

 • Arnold, R. A. (2008), Micro Economics, California State University San Marcos, 9. Baskı, South Western Cengage Learning.
 • Arslan, T. ve Yılmaz, E. (2018), “Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirsizlik Şartlarında Faaliyet Hacim Kâr Analizi,” İşletme Araştırmalar Dergisi, 10(2), ss.534-553.
 • Baral, G. ve Aslan, T. (2017), “ Bulanık Maliyet Tahminlemesi,” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 53, ss.199-214.
 • Bayri, O. (2005),” Maliyet Liderliği Stratejisi Açısından Maliyet-Hacim Analizleri,” Muhasebe Finansman Dergisi, 28, ss.184-197.
 • Bıyan, M . (2016), “Bulanık Mantık Tabanlı Çalışan Disiplin Kurulu Yazılımının Gerçekleştirilmesi,” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), ss.819-842.
 • Birgili, E., Sekmen, F. ve Esen, S. (2013), “Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Finansal Yönetim Uygulamaları: Bir Literatür Taraması,” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), ss.121-136.
 • Civelek, M. ve Özkan, A. (2006), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Çelik, M. (2016), “Bulanık Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi,” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, ss.91-110.Çetiner, E. (2007), Maliyet Muhasebesi, Ankara, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Dourra H. ve Sıy, P. (2001), “Stock Evaluation Using Fuzzy Logic,”International Journal of Theoretical and Applied Finance, 4(4), ss.585-602.
 • Eleren, A. (2007), “İMKB’ye Kayıtlı Çimento İşletmelerinin Finansal Tablolarını Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi, ”Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ..B.F. Dergisi, 9(1), ss.141-153.
 • Ergülen, A. ve Deran, A. (2009), “Taşıma Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Yaklaşımı ile Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi,” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43, ss.227.
 • Friedlob, G. T. ve Schleifer, L. L. F (1999), “Fuzzy Logic: Application for Audit Risk and Uncertainty,”Managerial Auditing Journal, 14(3), ss.127-137.
 • İnel, M. N. ve Armutlulu, İ. H. (2016), “Belirsizlik Ortamında Fuzzy Finansal Oranlarla Karar Verme,” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38( 2), ss.129-145.
 • Karataş, Ö. N., Bekçi, İ. ve Ömürbek, V. (2014),“Bulanık Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeve Bir Uygulama,” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16( 1), ss.63-93.
 • Lazol, İ. (2016), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Sarı, S., Akkaynak, B. ve Karabulut, T. (2017), “Bulanık Mantık Yöntemiyle Konvensiyonel ve Katılım Bankalarında Kredilendirme Risk Analizine Yönelik Bir Uygulama,” Sosyal Bilimler Dergisi, 4(17), ss.549-557.
 • Savcı, M. (2013), Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Tiryaki, E. A. ve Kazan, R. (2007) ” Bulaşık Makinesinin Bulanık Mantık İle Modellenmesi, Mühendis ve Makine, 48(565), ss.3-8.
 • Türksoy, A. (1992), Otel İşletmelerinde Yiyecek Maliyetlerinin Kontrolü ve Otomasyon Uygulaması Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Yıldız, B. ve Gedik, H. (2004), “Bulanık Bütçeleme ve Bulanık Bütçe Kontrolü, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,” 5(2), ss.141-166.
 • Yükçü, S. (2007), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir.

COST DETECTION WITH FUZZY LOGIC METHOD: EXAMPLE OF A UNIVERSITY HOSPITAL

Yıl 2019, Cilt 33, Sayı 4, 1137 - 1152, 25.10.2019

Öz

Although it is difficult to predict some of the costs incurred for the manufactured goods and services, businesses have to make their decisions in uncertain conditions. Businesses in a competitive environment to sustain their assets need accurate and reliable cost estimation. Through this study, by the help of fuzzy logic method, modelling the data of the first 6 months of 2018 in a university hospital cardiology department, its cost estimation has been calculated. While the cost of the cardiology department of the hospital for the first 6 months of 2018 is 2 million 800 thousand liras, as a result of modelling it by fuzzy logic method, the cost of the department is forecasted at 2 million 840 thousand liras. The model created at the end of the research is seen to have estimated the cost of the hospital which is very close to the actual cost. In addition, the result was tested using the data from the department of cardiology in order to test the success of the model and this was compared with actual data. The results show that the model is highly successful and can be applied successfully by the enterprises.

Kaynakça

 • Arnold, R. A. (2008), Micro Economics, California State University San Marcos, 9. Baskı, South Western Cengage Learning.
 • Arslan, T. ve Yılmaz, E. (2018), “Bulanık Mantık Yöntemi ile Belirsizlik Şartlarında Faaliyet Hacim Kâr Analizi,” İşletme Araştırmalar Dergisi, 10(2), ss.534-553.
 • Baral, G. ve Aslan, T. (2017), “ Bulanık Maliyet Tahminlemesi,” Muhasebe ve Denetime Bakış Dergisi, 53, ss.199-214.
 • Bayri, O. (2005),” Maliyet Liderliği Stratejisi Açısından Maliyet-Hacim Analizleri,” Muhasebe Finansman Dergisi, 28, ss.184-197.
 • Bıyan, M . (2016), “Bulanık Mantık Tabanlı Çalışan Disiplin Kurulu Yazılımının Gerçekleştirilmesi,” Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 7 (1), ss.819-842.
 • Birgili, E., Sekmen, F. ve Esen, S. (2013), “Bulanık Mantık Yaklaşımıyla Finansal Yönetim Uygulamaları: Bir Literatür Taraması,” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 9(19), ss.121-136.
 • Civelek, M. ve Özkan, A. (2006), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • Çelik, M. (2016), “Bulanık Sürece Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi,” Muhasebe ve Finansman Dergisi, Nisan, ss.91-110.Çetiner, E. (2007), Maliyet Muhasebesi, Ankara, Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Dourra H. ve Sıy, P. (2001), “Stock Evaluation Using Fuzzy Logic,”International Journal of Theoretical and Applied Finance, 4(4), ss.585-602.
 • Eleren, A. (2007), “İMKB’ye Kayıtlı Çimento İşletmelerinin Finansal Tablolarını Bulanık Mantık Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi, ”Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ..B.F. Dergisi, 9(1), ss.141-153.
 • Ergülen, A. ve Deran, A. (2009), “Taşıma Maliyetlerinin Bulanık Mantık (Fuzzy Logic) Yaklaşımı ile Yönetilmesi ve Finansal Performans Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi,” Muhasebe ve Finansman Dergisi, 43, ss.227.
 • Friedlob, G. T. ve Schleifer, L. L. F (1999), “Fuzzy Logic: Application for Audit Risk and Uncertainty,”Managerial Auditing Journal, 14(3), ss.127-137.
 • İnel, M. N. ve Armutlulu, İ. H. (2016), “Belirsizlik Ortamında Fuzzy Finansal Oranlarla Karar Verme,” Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 38( 2), ss.129-145.
 • Karataş, Ö. N., Bekçi, İ. ve Ömürbek, V. (2014),“Bulanık Faaliyet Tabanlı Maliyetlemeve Bir Uygulama,” Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 16( 1), ss.63-93.
 • Lazol, İ. (2016), Maliyet ve Yönetim Muhasebesi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Sarı, S., Akkaynak, B. ve Karabulut, T. (2017), “Bulanık Mantık Yöntemiyle Konvensiyonel ve Katılım Bankalarında Kredilendirme Risk Analizine Yönelik Bir Uygulama,” Sosyal Bilimler Dergisi, 4(17), ss.549-557.
 • Savcı, M. (2013), Maliyet Muhasebesi, Ekin Yayınevi, Bursa.
 • Tiryaki, E. A. ve Kazan, R. (2007) ” Bulaşık Makinesinin Bulanık Mantık İle Modellenmesi, Mühendis ve Makine, 48(565), ss.3-8.
 • Türksoy, A. (1992), Otel İşletmelerinde Yiyecek Maliyetlerinin Kontrolü ve Otomasyon Uygulaması Örneği, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir.
 • Yıldız, B. ve Gedik, H. (2004), “Bulanık Bütçeleme ve Bulanık Bütçe Kontrolü, Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,” 5(2), ss.141-166.
 • Yükçü, S. (2007), Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Birleşik Matbaacılık, İzmir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Enis Baha BİÇER>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
0000-0002-1624-4988
Türkiye


Öznur ARSLAN Bu kişi benim
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU, TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ BÖLÜMÜ
0000-0001-5973-9107
Türkiye


Mesut BİYAN Bu kişi benim
Sivas Karşıyaka Mesleki Teknik Anadolu Lisesi
0000-0002-1868-1161
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Ekim 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 33, Sayı 4

Kaynak Göster

APA Biçer, E. B. , Arslan, Ö. & Biyan, M. (2019). BULANIK MANTIK YÖNTEMİYLE MALİYET TESPİTİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 33 (4) , 1137-1152 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/49762/525776

4aoDA4.pngithenticate-badge-rec-positive.png800px-Open-Access-PLoS.svg.png