Yıl 2021, Cilt 35 , Sayı 3, Sayfalar 901 - 926 2021-07-15

Tüketici Güveninin Oluşumunda Borsa ve Döviz Kurunun Etkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması
The Effects of Stocks and Exchange Rates on the Formatıon of Consumer Confıdence: OECD Countrıes Applıcatıon

Salih BARIŞIK [1] , Engin DURSUN [2]


Bir ekonominin durumu hakkında bilgi sahibi olabilmek ve ekonomi politikalarına yön verebilmek için oluşturulan göstergelerden birisi tüketici güven endeksidir. Borsa endeksi ve döviz kuru tüketici güven endeksini etkileyen ve etkilenen yüksek volatiliteye sahip iki önemli değişkendir. Bu amaçla, çalışmada OECD ülkelerinde tüketici güven endeksinde döviz kuru ve borsa endeksi etkisi araştırılmak istenmiştir. OECD'nin 37 üye ülkenin tamamında aynı düzeyde mali istikrar, büyüme ve hayat standardının sağlandığı söylenemez. Bu nedenle, çalışmada; sermaye piyasası gelişmişlik düzeyi, ekonomik açıklık seviyesi Türkiye benzeri olan ve verilerine ulaşılabilen 11 OECD üyesinin verileri seçilerek, analize dahil edilmiştir.
2013:01-2020:02 dönemini kapsayan çalışmada; Bai ve Ng (2004) PANIC panel birim kök testi, Im, Lee & Tieslau (2005) yapısal kırılmalı panel birim kök testleri, panel VAR Granger ve panel VECM nedensellik testi, asimetrik Dumitrescu-Hurlin (2012) panel nedensellik testleri kullanılmıştır. Analizlerde; kısa dönemde, tüketici güveninin döviz kuru ve borsa endeksini anlamlı seviyede etkilemesine rağmen; döviz kuru ve borsa endeksinin tüketici güvenini etkilemediği bulgusuna ulaşılmıştır. Uzun dönemde ise, döviz kuru ve borsa endeksinden tüketici güvenine nedensellik ilişkisinin varlığı tespit edilmiştir. Bu sonuçlara göre, tüketici güven endeksindeki değişimin borsa endeksini ve döviz kurunu kısa dönemde etkilerken; borsa endeksi ve döviz kurunun ise tüketici güven endeksine etkisinin uzun dönemde olduğu bulguları elde edilmiştir.

One of the indicators created to have information about the state of an economy and to direct economic policies is the consumer confidence index. Stock market index and exchange rate are two important variables with high volatility that affect and are affected by the consumer confidence index. For this purpose, it is aimed to investigate the effect of exchange rate and stock market index on consumer confidence index in OECD countries. It cannot be said that the same level of financial stability, growth and living standards is achieved in all 37 member countries of the OECD. Therefore, in the study; capital market development level, the level of economic openness which like Turkey and the data can be accessed by selecting data from 11 OECD members, were included in the analysis.
In the study covering the 2013 M01: 2020 M02 period; Bai and Ng (2004) PANIC panel unit root test, Im, Lee & Tieslau (2005) panel unit root tests with structural break, panel VAR Granger and panel VECM causality test, asymmetric Dumitrescu-Hurlin (2012) panel causality tests were used. In the analysis; In the short run, although consumer confidence significantly affects the exchange rate and stock market index; It was found that exchange rate and stock market index do not affect consumer confidence. In the long run, the existence of a causal relationship to consumer confidence from the exchange rate and stock market index has been determined. According to these results, while the change in the consumer confidence index affects the stock market index and exchange rate in the short run; On the other hand, it was found that stock market index and exchange rate have long-term effects on consumer confidence index

tüketici güven endeksi, borsa endeksi, döviz kuru, panel analizi, OECD
  • BAI, J., & NG, S. (2004). A Panic Attack On Unit Roots And Cointegratıon. Econometrica, 72(4), 1127-1177.
  • BAŞARIR, Ç., BİCİL, İ. M., & YILMAZ, Ö. (2019). The Relationship Between Selected Financial and Macroeconomic Variables with Consumer Confidence Index. Journal of Yaşar University(14), 173-183.
  • BAŞTÜRK, M. F. (2019). Tüketici Güven Endeksi ile Hisse Senedi Piyasası Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği. Maliye Dergisi(177), 145-159.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3029-2206
Yazar: Salih BARIŞIK
Kurum: GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4340-2275
Yazar: Engin DURSUN (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, HAFİK KAMER ÖRNEK MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Temmuz 2021

APA Barışık, S , Dursun, E . (2021). Tüketici Güveninin Oluşumunda Borsa ve Döviz Kurunun Etkisi: OECD Ülkeleri Uygulaması . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 901-926 . DOI: 10.16951/atauniiibd.829889