EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BAUDELAIRE VE TARANCI'DA ii:RiN RENGi: SiYAH

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

ÖzBu 9alrJmada, birisi Fransrz Jair Charles Baudelaire ve iiteki Turk Jair Cahit Srtla Tarancr 'nm 
Jiirlerinde ge9en renk anlatrmlarr karJrlaJtmlmaktadrr. Ulkemizde  ve Dunya'da bir9ok Jairi 
etkileyen Baudelaire'in Jiirlerinde renk sozcukleri  oldukya ayrrcalrklr bir yere sahiptir. Tarancr 
'nm Jiirlerini soylerken Baudelaire 'den etkilendrgi hep soylenmektedir. Bu 9alrJmada, butun 
Jiirlerini i9eren Otuz BeJ YaJ adlr yaprtmda Tarancr'mn renk anlatrmlarr balammdan da 
Baudelaire'den etkilenip etkilenmedigi, etkilendiyse ne kadar etkilendigi araJtmlmaktadrr. Orneklem 
evrenini her iki Jairin Jiirlerinden se9ilen renk anlatrmlarr oluJturmaktadrr. Her iki Jair de 
siyah rengi oteki renk anlatrmlarrndan daha fazla kullanmaktadrr. Tarancr'nrn Baudelaire'den bire  
bir aldrgr renk sOzcilgu i9eren dizesi bulunmamaktadzr.  Renk anlatzmlarmm kullamlmasznda 
Baudelaire 'in "Uyu umlar" adlz §iirinin Tarancz 'nm §iirleri i9in (jnemli bir esin kaynagz oldugu 
saptanmaktadrr. Siyah renk her iki Jairde de olumsuz anlamlar fagrrJilrmaktadrr.

Anahtar Sozcukler: Anlatrm, renk, siyah, olumsuzluk, karJrlaJtrrma, etkilenme.


In this study, expressions of the colours in the works of two  different poets, Charles Baudelaire 
of France and Cahit Srtla Tarancr of Turkey, is compared. In the poems of Baudelaire who influences 
many poets in our country and in the world,  colours words have a very favoured  position.  It's  
always said  that Tarancr  is effected from  Baudelaire


while reading his poems.  In this study, it has been researched whether Taranc1 is effected from  
Baudelaire  about colours expressions in his opus named 35, if so in what extend he is effected.   
Colour  expressions,   selected  from   both poets'   poems,  from   the  universe   of samples.  
Both poets  use black more  than  other colour expressions.  There is no single colour  word  line 
that  Taranc1 took from  Baudelaire.  In  the  use  of colour  expressions,
Baudelaire's poem named Hannonies, is an acting point for Tarancz. Black brings negative

senses to both poets.

Key Words: Expression. colour, black, negativeness, comparison, effect.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Do9. Dr. Sadlk TURKOGLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Turkoglu, Y. D. D. S. (2013). BAUDELAIRE VE TARANCI'DA ii:RiN RENGi: SiYAH . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37323