EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

iLKOGRETIM BEDEN EGITIMI VE SPOR OGRETMENLERINiN OGRETMENLiK MESLEK BiLGiSi DERSLERiNDEN YARARLANMA ILE ILGILI GORU LERI/ OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION PHYSICAL TRANING AND SPORTS TEA,CHERS ABOUT BENEFITING FROM TEACHiNG PROFESSION KNOWLEDGE CLASSES.

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

Öz


Bu ara$lzrmanzn amacz, ilkOgretim okullarmda gOrev yapan beden egitimi ve spar

ogretmenlerinin ogretmenlik meslek bilgisi derslerinden yararlanma ile ilgili dicyilncelerini

belirlemektir.

Bu ama9/a, ara tzrmacz/ar tarafindan geli tirilen bir anket, TUrkiye 'nin yedi cografi bO/gesindeki 
16 ilde gorev yapan 284 beden egitimi  ve  spor  ogretmenine uygulanmz tzr. Deneklere anket 
uygulanml§ ve bulgular SPSS 10.0 programmda ana/iz edilerek  yorumlanmz§llr.
Ara$lzrma sonucunda beden egitimi ve spar bi;retmenlerz lisans egitimleri siirecinde almz olduklan 
meslek bilgisi derslerinden buyuk oranda yararlandzk/anm ifade etmi lerdir. Bu derslerde a/man 
bilgilerin, mes/eki uygulamalarmda alan bilgisi, ogretmenlik meslek bilgisi (smif yonetimi, ogretim 
yontemleri, geli im ve ogrenme, egitim psikolojisi,   materyal   geli tirme   vb.)   ve  gene/   
kU/tur   alamnda  yararlz   oldugunu
belirtmi§lerdir.    Ogretmenlik yararlandzklanm   belirtmi#erdir.uygulamasz     ve    oku/     deneyimi    derslerinden    90k

Sonur;  olarak beden  egitimi  ve spar  derslerinin  ogretiminde,  meslek bilgisi

derslerinin r;ok Onemli oldugunu sonucuna ula$zlmz$lzr.

Anahtar Kelimeler: ilkogretim, beden egitimi, spor, ogretmenlik mes/ek bilgisiThe aim of this research is to indicate the opinions of physical traning and sports teachers 
working in primary schools about benefiting from teaching profession knowledge classes.
With this aim, a survey developed by researchers was conducted to 284 physical traning

and sports teachers working in I 6 provinces of Turkey's seven geographical regions. The survey was 
conducted to test subjects by getting permission from the Ministry of Educatzon andfinding were 
construed by being analyzed in SPSS 10.0 program.
In the research, physical traning and sports teachers stated that they substantially

benefit from Professional knowledge classes they have during their undergraduate educatzon . They 
stated that what they learn in these classes is beneficial tofield knowledge in their Professional 
pratice, teaching profession knowledge(classroom management, teaching method, development and 
learning, education psychology, material development and etc. ) and general knowledge. They also 
stated that they benefit from Teaching pratice and school experience classes.
As a result, the teaching ofphysical education and sports lessons, has been
concluded professional  courses is very important infonnation.


Key  Words:primary  education, Physical Educatzon, Sport, Teacher Traning knowledge,


Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ahmet SIRINKAN Bu kişi benim


Ertugrul OZTURK Bu kişi benim


Naz1m SARAÇOGLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Sırınkan, A. , Ozturk, E. & Saraçoglu, N. (2013). iLKOGRETIM BEDEN EGITIMI VE SPOR OGRETMENLERINiN OGRETMENLiK MESLEK BiLGiSi DERSLERiNDEN YARARLANMA ILE ILGILI GORU LERI/ OPINIONS OF PRIMARY EDUCATION PHYSICAL TRANING AND SPORTS TEA,CHERS ABOUT BENEFITING FROM TEACHiNG PROFESSION KNOWLEDGE CLASSES. . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37325