EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

OGRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI OGRENME ÇALIŞMALARINA iLi KiN GORU LERiNiN iNCELENMESi/ INVESTIGATION ON THE OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT PROJECT BASED LEARNiNG

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

Öz


Bu ralz$mada ogretmen adaylarmm proje tabanlz ogrenme ralz$malarma ili$kin g0rii.$leri  
incelenmi$lir.  Ara.$lzmwmn  Orneklemini  Atatiirk   Oniversitesi,   Din   Kiiltil.rii   ve Ahldk 
Bilgisi Ogretmenligi Anabilim Dalmda ogrenim goren 49 ogretmen adayz olu$1urmaktadzr. (:alz$mada 
Mills ve Woodall (2004) 'zn geli$1irmi$ oldugu ve Bay (2008) tarafindan Ti1rkr;e 'ye r;evrilen 
anket formundan yararlanzlmz$lir. Ara$lirma  sonucunda "Ogrenme Psikolojisi" dersi kapsamznda 
uygulanan proje tabanlz ogrenme yak/Q$zmzna dayalz uygulamalara ili$kin ogre/men adaylarmzn 
goril$lerinin gene/de olumlu oldugu ancak, ogrencilere verilecek konutarm ogrencilertn 
kapasitelerinin r;Ok  altmda  ve  t;ok Ustii.nde   o/rnarnasma    Ozen   gOsterilmesi    gerektigi  
  sonucuna    ula$zlmz$llr.   Aynca,   proje
hazzrlayan   ogrencilere,   zaman  yOnetirni   becerisi  kazandwmaya  yiinelik   On  r;alz$malar

verilmesinin Onemi de ortaya t;zkmaktadzr.

Anahtar kelimeler: Proje Tabanlz Ogrenme, Ogretmen Adaylarznzn  Goril$leri, Din Kiiltiiril ve Ahlak 
Bilgisi Ogretmenligi


An  investigation  of teacher  candidates'  opinions  toward  Project  Based  Learning. Sample of 
the study consisted of 49 students who enrolled in the department of religious morals education at 
Atatiirk University. A survey forzn developed by Mills & Woodall translated into Turkish by Bay was 
used.  In the conclusion of the search have been


found  the positive project  opinion of the students about the project-based  learning. Results of 
this study show that, although, teacher candidates' opinions towards Project  Based Learning is 
positive, students should not taught subjects that are above or below their academic levels. 
Furthermore, it is found  that preliminary  studies  on  time  mCfnilgement skills should be given 
to the students who are preparing projects.
Key words: Project Based learning, Teachers Candidate's Opinion, Religious and Morals Teaching


Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Arzu GULBAHÇE Bu kişi benim


Öner GÜLBAHÇE Bu kişi benim


Ayşenur YAZAR Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Gulbahçe, A. , Gülbahçe, Ö. & Yazar, A. (2013). OGRETMEN ADAYLARININ PROJE TABANLI OGRENME ÇALIŞMALARINA iLi KiN GORU LERiNiN iNCELENMESi/ INVESTIGATION ON THE OPINIONS OF TEACHER CANDIDATES ABOUT PROJECT BASED LEARNiNG . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37326