EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

PERFORMANS DEGERLENDiRME UYGULAMASININ SINIF OGRETMENLERiNiN GORUI)LERiNE GORE iNCELENMESi

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

Öz


Bu     ara$tmna,     Sznzf     Ogretmenlerinin     yenilenen      2005-2006     ilkogretim

programznda peiforman degerlendirmede kar$zla$tzklarz gurliikleri tespit etmek amaczyla 
yapzlmz§tzr. Ara§tzrmada, Ogretmenlerin peiformans degerlendirmede ne gibi sorunlarla 
kar$zla$tzklarz incelenmi$tir. Ara$tzrmada survey yontemi kullanzlmZ$1Zr. Ara$tzrma orneklemini 
Igdzr merkeze baglz ilkogretim okullarznda gorev yapan 200 ogretmen olu§turmaktadzr. Veriler,  
uzman  gOrii#t  almarak  ara$fzrmacz  tarafindan  geli§tirilen  anket formu i/e toplanmz$tzr. 
Verilerin analizinde Ki-kare analizi kullanzlmz$tzr. Ara$tzrmada; sznif  Ogretmenlerinin  yenilenen 
 ilkOgretim  programmda  performans  degerlendirmede "ogretmen kaynaklz gurliikler", "program 
kaynaklz giir/Ukler" le kar$Z kar$zya kaldzklarz sonucuna varzlmz§tzr.
Anahtar Kelimeler: Peifomzans degerlendirme, sznzf ogretmeni,

yapzlandzrmaczlzk

This research was carried out to difficulties of the primary school teachers, that

come across with the assessment of perform task, in reconditioned primary education program. What 
kind of problems teachers faced in assessment of peiform task was studied in the research.
Sulf'ey  method was used in the research.  The research sample consists of 200

teachers teaching in 20 schools in the centre of Igdzr.

Data have bin collected through the survey form developed by the researcher. Chi­

square analysis was used in data analysis.

In the research, it was concluded that teachers  faced  with  problems  in   the assessment of  
perform task, in reconditioned primary education program resulting difficulties  based  on teachers 
 and program.
Key  Words: Assessment  ofperform,  classroom teacher, constructivism

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dunmuş KILLC Bu kişi benim


Ayşe Dilşad YAKUT Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Kıllc, D. & Yakut, A. D. (2013). PERFORMANS DEGERLENDiRME UYGULAMASININ SINIF OGRETMENLERiNiN GORUI)LERiNE GORE iNCELENMESi . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37327