EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

MARMARA UNIVERSITESI BED EN EGITIMI VE SPOR YVKSEK OKULU LISANS VE LISANSUSTU OGRENCILERINDE MARKA TERCIDINDE ETKiLi OLAN iLETi iM ARA<;LARININ ARA TIRILMASI/ MARMARA UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN HIGH SCHOOL, UNDERGRADUATE AND GRADU

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

ÖzYapzlan bu ara$lZmzanzn  amacz;  Mannara  Oniversitesi  Beden  Egitimi  ve   Spar Yilksek Okulu 
lisans ve lisansiJ.sti1 ogrencilerinde marka tercihinde etldli alan  ileti$im ara{:larzmn 
tii.keticiler Uzerindeki etki diizeylerini ve markalz iirilnleri kullanma durumlarzm ara$lzrmak 
amaczyla yapzlmz$lZr.
Ara$lZrmada anket yOntemi kullanzlmz$lzr. Anket, Marmara Oniversitesi Beden Egitimi ve Spor Yuksek 
Okulunda lisans, yuksek lisans ve doktora ogrenimi goren 80 bayan ve 170 erkek olmak uzere, 250 
ogrenciye uygulanmz§lzr. Uygulamalar sonucunda elde edilen veriler, SPSS paket programznda 
degerlendirilmi§tir. Verilerin analizinde ki kare-yuzde ve frekans teknikleri kullanzlmz§IZr.
Bulgular sonucuna gOre;  katzlzmczlarzn  %54 'il spor iirilnleri dz$mdald  iirilnlerde,

marka  tercihinde  hazen  bulunduklarmz,  fakat   spar  UrUnlerinde  marka  tercihinde   %72 'i 
oranznda bulunduklarzm belirtikleri ortaya t;zkmz$llr.
Katzhmczlarm, marka tercihine etki eden  arat;lara,  en  fazla  etki  eden  %63 oranznda    sosyal  
t;evre  oldugu  ortaya  t;zkmi$lzr.  Ara$lzrmada     %63 oranznda  reklamlar,
%62 oranznda spor etkinliklerinin marka tercihinde etkili oldugu ortaya (:zkmz§tzr. Fakat

marka  tanztzm  ara larmdan,  radyonun  %73 oranznda  marka  tercihinde  etkisiz  oldugu

ortaya pkml$1lr.

Sonu{: olarak, ara tzrma sonucunda ogrencilerin spar  iiriinlerinde  marka tercihinde etkili o/an 
ileti$im arac;lanmn, neler oldugu ortaya c;zkanlmz$ ve bu bilgiler Z$zgznda spar UrUnleri Ureten i 
letmelere de Oneriler sunulmu$!Ur.


Anahtar kelimeler: Marka tercihz: iletz$im, spar, tiiketici, iiriin.This research aims to indicate the use of trademarks and the influence of mass

media on the choice of these trademarks among graduate and post-graduate students.

The qoestionnaire method was applied in the research.!! was carried out on a total of 250 graduate 
and post-graduate students in the School of Physical Education and Sports at Marmara University of 
which eightywere female and 170 male. The obtained outcomewas evaluated with the SPSS programme. 
Square-percentage and frequence techniques  were used.
According to the findings %54 of the students occasionaly made a trademark choice in things apart 
from sport equipment but this percentage was about %72 when choosing sport equipment.
The most effective influence for the trade mark choice with a percentage of %63 appeared to be the 
social environment. Advertisements with a percentage of%63 and sport events with %62 were 
influential in the choice. Besides, the radio appeared to be %73 ineffective.
Ultimately, the effective and  non-effective means of mass media on the choice of

sport  trademarks  were  indicated  and  in the light  of this information  advices  to sports 
equipment producers were proposed.


Key words: Trademark choice, communication, sports, consumer, product.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdogan TOZOGLU Bu kişi benim


Gokhan YAZİCİ Bu kişi benim


Kenan SEBİN Bu kişi benim


Özgür BOSTANCİ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Tozoglu, E. , Yazici, G. , Sebin, K. & Bostanci, Ö. (2013). MARMARA UNIVERSITESI BED EN EGITIMI VE SPOR YVKSEK OKULU LISANS VE LISANSUSTU OGRENCILERINDE MARKA TERCIDINDE ETKiLi OLAN iLETi iM ARA<;LARININ ARA TIRILMASI/ MARMARA UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN HIGH SCHOOL, UNDERGRADUATE AND GRADU . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37328