EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

iLKOGRETiM MATEMATiK DERSLERiNDE CEBiRSEL iFADELERi OGRETiMiNDE BELiRLENEN BAZI HATA VE KA VRAM Y ANILGILARI/ SOME ERRORS AND MiSCONCEPTiONS DETERMINETED IN TEACHING OF ALGEBRAIC EXPRESSiONS IN THE ELEME

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

Öz


Bu ara tzrma; 2009-2010 egitim ogretim yzlznda 7. sznif mufredatznda yer alan cebirsel ifadeler 
iinitesinde Offrencilerde gOzlenen hata ve  kavram  yanzlgzlarzm  tespit etmeyi ama9lamaktadzr. Ara 
tzrmanm Orneklemini Erzurum il merkezindeld Kiiltilr Kurumu ilkogretim  okulunda   7. smiflarda 
ogrenim goren ilk donem karne notu  3 'un ilzerinde alan
35 Offrenci olu§tumwktadzr. Bu 35 Offrenci · rastgele  se9ilmi§tir.  Ara§tzrmamzz  betimsel 
nitelikte olup veriler ba§arz testi  vasztaszyla  toplanmz§tzr.  Veri  toplama  aracz  olarak 
standart bir test bulunmadzgzndan ara tzmzaczlar tarafindan ba arz testi geli tirilmi tir. Bu ba§an 
testinin  giivenirligi ara§tumaczlar tarafindan Offrencilerin doffrn, yanlz§ ve bo§ yanztlarzndan 
yo/a pkarak SPSS-16  bilgisayar  paket  programmda  cronbach-a!fa guvenirlik katsayzsz 0,846 o/arak 
tespit edilmi tir. Sonu(:lar ara tzrmaczlar tarafindan deger/endirilmi . hatalara kavram  
yanzlgzlarzmn  neden  olup  olmadzgz,  ogrencilerle yapzlan mulakatlar sonucu tespit edilmi tir. Bu 
hata ve kavram yanz/gzlarznz gidermeye yi:Jnelik  Oneriler sunulmu§tur.

Hatalar

Anahtar  Kelimeler:    Cebirsel   ijadeler,   Kavram  Yanzlgzlarz, Matematik Egitimi,
The aim  of this study  is   to determine  the errors and  misconceptions  which were observed  in 
the unit  of algebraic expressions  take part  in the curriculum  of  7'11  grade,  in
2009- 2010   education year.  7'' grade 35 students from  KU/tiir Kurumu Primary school in

the Erzurum city center took part in the research. Students were chosen randomly from among those 
whose average score is above 3 at the end of the first semester. Research is descriptive, data were 
collected by the luflp of the achievement test. Achievement test was developed by researchers 
,because there is no standardized test found for this study. Cronbach-a/fa reliability factor was 
determined as 0,846 by using SPSS computer packet program. Results were evaluated by researchers 
and the mistakes were detennined at the end of the interviews as wheth_er they originated result of 
misconception or not. Some recommendations  are presented   to overcome  these misconceptions  and 
errors.Errors

Key  words:  Algebraic  Expressions,  Misconceptions,  Mathematics  Educations,

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah KAPLAN Bu kişi benim


Seda DEMİRAL Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Kaplan, A. & Demiral, S. (2013). iLKOGRETiM MATEMATiK DERSLERiNDE CEBiRSEL iFADELERi OGRETiMiNDE BELiRLENEN BAZI HATA VE KA VRAM Y ANILGILARI/ SOME ERRORS AND MiSCONCEPTiONS DETERMINETED IN TEACHING OF ALGEBRAIC EXPRESSiONS IN THE ELEME . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37329