EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TURK<;:E I YAZILI ANLATIM DERSiNE YONELiK TUTUM OL<;:EGiNiN (TUYATO) GELi$TiRiLMESi / The Development of an Attitude Scale for Turkish Written Expression-! Course (TiiYATO)

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

Öz


Bu ara tmnada, Egitim FakU/tesi  Ogretmen Yeti tirme Program/armda yer alan

ortak derslerden biri olan "Tilrk{:e-I Yazzlz An/atzm" dersine yonelik tutumfarklzlzklarmzn 
belir/enmesinde kullanzlabilecek olan bir ol(:me aracznzn (T(JYATO) geli tirilmesi ama{:lanmz§tzr. 
Madde .havuzunu olu§turmak ip"n ilgili literatiir taranmz§ ve iigrencilere TiJrk(:e I Yazzlz 
Anlatun dersine i/i§kin his ve goriJ#erini belir/emeye yonelik a(:zk U(:iu sorular yoneltilmi tir. 
Boy/ece 57 sorudan o/ an form, Erzincan Universitesi Egitim FakU/tesinden· 546 ogrenciye uygulanmz 
tzr. 0/(:egin yapz ge(:erliligini belirlemek i(:in faktor analizi yapzlmz tzr. Faktor analizi 
sonunda U(:faktor ve 21 maddeden olu an, top/am varyanszn  % 65.237'sini apklayan ol(:ek olu tundmu 
tur.  0/(:egin gilvenirligi  i(: tutarlzlzk ve test-yeniden test yontemleriyle incelenmi tir. 
0/(:egin i(: tutarlzlzk katsayzsz .94, test yeniden test giJvenirlik katsayzsz ise .88 bu/unmu tur. 
Sonu(:lar ol(:ek ve alt ol,ek/erinin yeterince gilvenilir oldugunu gostermi tir. 0/(:ek TiJrk{:e-l 
yazzlz anlatzm dersine yonelik tutumlarzn ol(:illmesinde kullanzlabilir.
Anahtar    kelimeler:    Tilrk(:e-I    Yazzlz   Anlatzm,    tutum    ol(:egi,    egitim   
fakiJ/tesi

ogrencileri, Erzincan  Oniversitesi, ogretmen yeti§tirme.
In this  study,  a psychometric  device  was  developed  in order to clear  the  attitude 
differences  in "Turkish-! Written Expression" course in the Teacher Education Programs  in

the Faculty of Educations. To forming the pool of items, literature revived and open-ended

questions were asked to students. The open-ended questions were about their feeling and opinion 
regarding "Turkish Written Expression I" course. In this way, initial form consist of 57 items 
developed and was administrated to 546 students Erzincan University Faculty of Education. Structure 
validity of the scale was investigated by using factor analysis. As a result of a series of factor 
analyses three factors emerged, consist of 21 items and explaining for the 65.237 % total of the 
variance. Reliability of the scale was tested by internal consistency (Cronbach's Alpha) and 
test-retest. It was calculated that Cronbach's Alpha .94 and test-retest reliability .88. Results 
showed that the psychometric properties of the scales and sub scales were sufficient. Improved 
Attitude Scale can use to clear students' attitudes towards  to Turkish Written Expression Icourse.
Key words:  Turkish Written  Expression  I, attitude  scale,  students  from  faculty of

education, Erzincan University, teacher education.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hiiseyin Hiisnii BAHAR Bu kişi benim


Erdogan ULUDAG Bu kişi benim


Oguzhan YILMAZ Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Bahar, H. H. , Uludag, E. & Yılmaz, O. (2013). TURK<;:E I YAZILI ANLATIM DERSiNE YONELiK TUTUM OL<;:EGiNiN (TUYATO) GELi$TiRiLMESi / The Development of an Attitude Scale for Turkish Written Expression-! Course (TiiYATO) . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37330