EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YAZILI KAYNAKLARIN TihudYE CUMHlJRiYETi TARiHi A<;:ISINDAN KULLANILABiLiRLiKLERi

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

Öz


Tarih alanznda kaynaklar, yaz1b, soz/U, gorse/, iJilsel ve gorsel-iJitse/ kaynaklar o/arak beJ 
las1mda incelenmektedir. Bu araJtlrmada, Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihi'nin yaz1b kaynak/annzn tasnifi 
yap1lmaya 9ai1Jiim1Jtlr. Yaz1b kaynaklar birincil ve ikincil kaynaklar Jeklinde bir smiflandmnaya  
tabi tutularak irdelenmiJtir.  Oncelikle birincil kaynak olarak Ar#vler, Resmi Yaymlar, Siireli 
Yaymlar, Hatlratlar,  Giin/Ukler haklanda daha sonra da ikincil kaynak olan Biyografiler  ve 
BaJvuru  eserleri olarak nitelendirdigimiz  Ansiklopediler, Sozliikler, Rehberler ve Krono/ojiler 
haklanda bilgi verilerek Tiirkiye Cumhuriyeti Tarihi a91smdan kullanzlabilirlikleri 
deger/endirilmiJtir.

Anahtar kelime/er: Yaz1lz kaynaklar, birincil kaynaklar, ikincil kaynaklarThe Applicability  of the Written Sources in the History of Turkish Republic

In thefield of history, sources have been explored infive sections such as written, oral, visual, 
audio, and audio-visual. In this study, the written sources of the History of Turkish Republic have 
been classified. The written sources have been examined in terms of primary and secondary sources. 
Firstly, primary sources such as Archives, Official Publications, Periodicals, Memories, and 
Diaries and then secondary sources such as Biographies and References such as Encyclopedias, 
Dictionaries, Guides, and Chronologies have been studied. Their use in the History of Turkish 
Republic has been scrutinized.

Keywords:  Written sources, primmy  sources, secondmy sources

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Giilay SARIÇOBAN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Sarıçoban, D. G. (2013). YAZILI KAYNAKLARIN TihudYE CUMHlJRiYETi TARiHi A<;:ISINDAN KULLANILABiLiRLiKLERi . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37331