EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SAYISAL YETKiNLiK

Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21, 27.01.2013

ÖzSay1sal teknolojiler hlZia geliJmektedir. Bilgi  patlamas1  karJlsmda bireylerlkurumlar say1sal 
yetkinlige sahip olmabd1r. Say1sal olarak yetkin ve uyumlu hale gelmek, say1sal teknoloji/erin 
potansiyel/erinden en iyi Jekilde faydalanmak anlamma gelmektedir.     Bu  railJmada,  yetkinlik  
si!zciigii,     bireylerin  kendileri  i9in  i!nem/i  alan
§eylerin farlanda olma ve i!nemli alan iJ[eri yapma; bireylerin kendi yaJamlan ve revreleri 
iizerinde kontrol sahibi alma yetisi anlammda kul/amlmaktadlY. Say1sal teknolojiler, bireylerin 
bilgi toplumunda katlilmcl rol oynamalanm ve kendilerini ifade etmek irin yeni beceriler 
edinmelerini zorunlu lalmlJ ve hatta onlara reJitli olanaklar saglamlJtlY. BUJka bir deyiJle, 
say1sal teknoloji/ere sahip alma ve kullanabi/menin i!tesinde say1sal yetkinlik Onem kazanmz§tzr. 
Ancak, sayzsal teknolojilerin kullammz sadece eri§im ve kullamm boyutuyla ele  almmamabd r. Say1sal 
 yetkinlik, say1sal teknolojileri biiyiik miktarlarda iiretilmekte alan bilginin irinden ihtiyar 
duyulan bilgiye eriJme arac1 olarak kullamp, ulaJlian bilgiyi anlama, degerlendirme ve bilgi 
iiretme becerilerini de irermektedir. Bireylere say1sal yetkinlik kazandmlabilmek i9in gereken dart 
bileJen farlandabk, motivasyon,  teknik eri#m ve yetkinlikdir.

Anahtar sozciikler: sa}'lsal yetkinlik, sa}'lsal boliinme, say1sal u9urumDigital technologies continue to develop rapidly.   The information explosion is
experienced, and individuals I institutions should acquire digital empowerment.  The concept of 
digital empowem1ent gains importance in the sense of both having digital skills and using them to 
theirfull potential. In this study, "empowerment" is used to express the concept of an individual's 
competence in both awareness of what is important and their ability to conduct those operations; to 
have control over their lives and environments. In light of this, digital empowerment refers to the 
ability of an individual to use digital technologies effectively in order to develop life skills 
and strengthen his or her capacity within the information society. However, use of digital 
technologies should not only involve the dimensions of access and use. Digital empowerment involves 
the skill set of using digital technologies as tools to access specifically needed information 
within vast quantities of available information, comprehending and evaluating that information and, 
also, producing information. Digital empowerment has four components to enable individuals to 
achieve digital empowerment. These are awareness, motivation, technical access and empowerment.
Keywords: digital empowerment, digital divide, digital gap

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Buket AKKOYUNLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2010, Cilt 0, Sayı 21

Kaynak Göster

APA Akkoyunlu, B. (2013). SAYISAL YETKiNLiK . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (21) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2781/37332