EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YAZINSAL METiNLERDE DUZ ANLAM VE YAN ANLAM iLi1;>KiSi / THE RELATION OF DENOTATION AND CONNOTATION IN LITERARY TEXTS

Yıl 2011, Sayı: 22, - , 27.01.2013

Öz

Bu  9alz manzn  amacz yazznsal  metinlerde  ve sozcelerde  an/am
sorununu  irdelemektir.  Bu  amaca yonelik  olarak  oncelikle yan  anlam  ve diiz   anlam   
kavramlarznzn   sag/am   bir   temelde   ele   alznabilmesi   i9in Saussure 'un dil  gastergesi  
kuramzndan  hareketle  anlamzn  nclszl  ortaya 9zktzgz  sorgulanacaktzr.  Daha  sonra  ye itli   
air  ve yazarlardan   alznan ornek  dizeler  ve duzyazz  metinleri  9evresinde  di1z  anlam  ve yan 
 anlam ili ktsi   tartz zlacaktzr.   Baglamlara    gore    bir   sozcugun   yalmzca    bir 
anlamznzn  oldujjunu soylemek  zordur.   Duz  anlam bilimsel  dilde ve dilin normal kullanzmznda  
daha 90k yer  alzrken yan  an/am yazznsal,  ozellikle de    iirsel   metinlerdeki    
egretilemelerde   ortaya   9zkar.   Sozcuk   i9inde bulundujju  sozce  veya  metne  gore  bir 
anlamlar  butunune  sahip  olabilir. Diiz  anlam  herkesin  her  zaman  anlayabildigi  ve  
kullanabildigi,  surekli,

def;i-meyen,  betimleyici ve uygulanabilir  anlamlar butunudur.  E
yan anlam ise surekli olmayan, sozcugun bulundugu baglama, dili kullananlara ve on/arm bilgi ve 
inanq evrenlerine gore de, anlamlardrr.
Anahtar Sozciikler: Dil gostergesi, gosteren, gosterilen, g< diiz anlam, yan anlam. vAyrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yrd. Doc. Dr. Sadtk TURKOGLU Bu kişi benim


Ars Gor. Omer KOÇER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Turkoglu, Y. D. D. S. & Koçer, A. G. O. (2011). YAZINSAL METiNLERDE DUZ ANLAM VE YAN ANLAM iLi1;>KiSi / THE RELATION OF DENOTATION AND CONNOTATION IN LITERARY TEXTS . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (22) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2782/37333