EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YAZIN EGiTiMiNE FARKLI BiR BAKI1> / A DIFFERENTIELL VIEW TO LITERATURE EDUCATION

Yıl 2011, Sayı: 22, - , 27.01.2013

Öz


Yazm  ogretiminde,  uzun yzllardzr  izlenecek  yolun  ne  olmasz gerektiifi konusundan ders 
ortammda i'f/enecek metinlerin niteliklerinin naszl  belirleneceifi   noktasma   varana   dek  
biiyiik  zorluklarla   yiiklii 9alz•malar yapzlmz• bulunmaktadzr. Burada aszl sorun tiim bu 
9abalara ragmen,  hala  yerine   otunnu•  bir  uygulama  bi9iminin  veya  ba-anyz istenen  
diizeyde,  somut  olarak  ortaya  koyabilecek  bir yak!a•zmm  tam olarak belirlenememesi sorunudur. 
Bu noktadan pkarak,  bu 9alz9manm ana  9izgilerini  belirledik  diyebiliriz.   9iinkii,  yazm   
eifitimi  ozellikle yabancz   dilde  yazzlmz•   yazmsal   iiriinlerin   iizerinden   bir   egitimin 
yiirutulmesi  soz  konusu  olunca, pek  90k sorun  odagz  ortak  bir hatta birle•mektedir. Metodik 
yakla-zm bi9imlerinin naszl olmasz gerektiifinden tutun,   ders   ortamz   i9in   se9ilecek   metin 
  tiirlerinin   naszl   olmasz gerekecegine  kadar pek  90k noktada kafa kan-zklzifz giiniimiizde  
hala
sorunsal yamm korumaktadzr.


Anahim· Sozciikler: yazzn egitimi, dil egitimi, okur odaklz egitim.


In  order  to  teach  a foreign   language,  there  are  numerous
research studies attempting to examine  issues ranging from examining how to teach foreign language 
and deciding characteristics of literature. The real issue here is that, despite all of these 
efforts, there are no accepted practices that would increase concrete student success. Therefore, 
we can say that this study will examine this issue. Because literature education, especially 
literatures in foreign languages, brings many issues to be deal with.  From deciding methodological 
approaches to selecting appropriate literature, many problems should be solved.

Keywords:     literature-    training.    language-training,    student centered education.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Doc. Dr. Melik BULBUL

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Bulbul, D. D. M. (2011). YAZIN EGiTiMiNE FARKLI BiR BAKI1> / A DIFFERENTIELL VIEW TO LITERATURE EDUCATION . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (22) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2782/37334