EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BORIS VIAN'IN KIRMIZI OT ROMANINDA NESNEL TASARIMLAR / THE REPRESENTATIONS OF OBJECTS IN THE BORIS VIAN'S NOVEL RED GRASS

Yıl 2011, Sayı: 22, - , 27.01.2013

Öz


Boris Vian 'zn Kmnm Ot romanznda nesneye aynlan alan ayncalzklzdzr ve nesnel tasanmlar onemli bir 
yer tutar. Romancz tumuyle kendine ozgiJ bu tuhaf uzamda kurdugu imgelerle canlz varlzklara, 
nesneleri    ekleyerek    t;e0itli    egretilemeler    yapar.    Bu    imgeletici
egretilemelerin   en   belirgin   ozellifji   ise   alz0zlmamz   baglantzlar!a aktanlmaszdzr. 
Nesneler  insansal degerler kazanarak hayvanlann  oyun
arkada z  olur; romanda aniden yatakta  beliren yavru  kostebek bu !Ur gosterimlerdendir.  
Yalanluzak  t;agrz:;zmlar  saglayan  nesnelere  vurgu yapzlarak  ve  bunlar  bilint;li  bir 
:;ektlde bir arada  kullanzlarak  set;ili nesneyi butun gornnilmleri altznda gosterme yolu 
set;ilmi:;tir. $a:;zrtzcz nesnelerle gosterme eylemi, onun oykilleme arat;larzndan one t;zkan 
bit;em ozelliklerinden biridir. 0, romanz daha t;ok bir goruntu olarak gornr ve imgenin soyutlamaya 
uygun yapzsz, okurun dil:; giJcilnu eyleme get;irerek romano   geni   bir   betimsel   alan   
kazandzrzr.   Romanda   bir  zaman maktnesine binen Wolf, bu :;ektlde get;mi:;indekt kotu izleri 
silme firsatznz
yakalar,   yani   iiykillenenler   ef;retileme   sznzrlannz   a§arak   nesnel   bir
tasarzma donu§Ur.

Anahtar Siizciikler: Nesne, Tasarzm, Kzrmzzz, jnce Alay, ay/arzlzk, uyumsuzluk, reli§ki.In this work we try to indicate the representations of objects in the novel Boris Vian's Red  
Grass. That is he tries hard to show the object under all its aspects. It requires impersonality 
and objectivity. He transcribes most faithfully possible the object. In the novel Boris Vian's "Red 
Grass "smooth a particular atmosphere. The novel opens a totally closed internal space where the 
characters are condemned to live. So, the space retrace and the solitude threatening from the 
outside invade more and more the intrigue. This article wonders the surrealistic optics of Boris 
Vian who is distinguished by the employment of the object and the red with metamorphosis, the use 
of a singular language as well as by a strange atmosphere, often reflection of the unusual.

Key words: Object, representation, red, inconsistent, absurd, opposition, to humor.

Ayrıntılar

Birincil Dil tr;en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Dr. Yavuz KIZILÇİM Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 27 Ocak 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011 Sayı: 22

Kaynak Göster

APA Kızılçim, D. Y. (2011). BORIS VIAN'IN KIRMIZI OT ROMANINDA NESNEL TASARIMLAR / THE REPRESENTATIONS OF OBJECTS IN THE BORIS VIAN'S NOVEL RED GRASS . Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , 0 (22) , - . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/2782/37336