Yıl 2019, Cilt , Sayı 38, Sayfalar 26 - 45 2019-06-30

ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Evgin ÇAY [1] , Emine ERATAY [2]


Bu araştırmada, özel eğitim okulunda çalışan öğretmenlerin iş sağlığı ve güvenliği (İSG) seminerine ve seminer sonunda yapılan uygulamalara yönelik görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya, özel eğitim okulunda çalışan altısı erkek, dördü kadın olmak üzere toplam 10 öğretmen katılmıştır. Araştırma nitel araştırma desenine göre kurgulanmış olup araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Görüşmeler dokuz ile 18 dk arasında sürmüştür. Yapılan görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz tekniği ile çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, özel eğitim okulunda çalışan öğretmenler okulda İSG’ye yönelik yapılan seminerin öğretmenler, idareciler ve öğrenciler açısından yararlı olduğuna yönelik görüş bildirmişlerdir. Özel eğitim okulunda seminer yapılmadan önce yangın tatbikatlarının yapıldığı, pencerelere önlem alındığı ve elektrik prizlerinin plastik aparatla kapatıldığı bulgulanmıştır. Özel eğitim okulunda çalışan öğretmenler, okullarında İSG’ye yönelik yapılan uygulamaları yeterli bulmadıkları ve uygulamalara herhangi bir katkı sunmadıkları yönünde görüş bildirmişlerdir. 

iş sağlığı, iş güvenliği, öğretmen, özel eğitim, özel eğitim okulu
 • Arpat, B., Yeşil, Y ve Öter, N.S. (2014). Tekstil sektöründe iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri hakkında çalışan algıları ve farkındalığı: Denizli İli Örneği. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 8
 • Avinç, O ve Kökten, M. (2014). 6331 Sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’nda işveren yükümlülükleri ve tekstil sektörü açısından bir bakış, Tekstil ve Mühendis, 21: 93, 33-47.
 • Baradan, S. (2006). “Türkiye’de inşaat sektöründe iş güvenliğinin yeri ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması”, DEÜ Mühendislik Fakültesi, Fen ve Mühendislik Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, Syf:87-100, İzmir.
 • Bucher, K. T., ve Manning, M. (2005). Creating safe schools. clearing house, (79)1, 55-60.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, (2012). Okullarda sağlık ve güvenlik çalışmaları.
 • Ceylan H. (2012). "Türkiye’deki iş kazalarının genel görünümü ve gelişmiş ülkelerle kıyaslanması", International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June
 • Carroll, J.S. (1998). Organisational learning activities in high hazard industries: The logics underlying selfanalysis. Journal of Management Studies 33 (3), 699-717.
 • Çay, E. (2018). Özel eğitim okulu yöneticilerinin iş sağlığı ve güvenliği’ne yönelik görüşleri. Education Sciences (NWSAES), 14(1):1-16, DOI: 10.12739/NWSA.2019.14.1.1C0686.
 • Çalık, T., Kurt, T., ve Çalık, C. (2011). Güvenli okulun oluşturulmasında okul iklimi: Kavramsal bir çözümleme. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi. 4, 73-85
 • Dönmez, B. (2001). Okul güvenliği sorunu ve okul yöneticisinin rolü. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 7(25), 63-74.
 • Erginbaş, E. (2010). Avrupa Birliği’nin Türkiye’de iş sağlığı ve güvenliğine etkisi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Erdoğan, N.Ö, ve Karacan, E. (2011). İşçi sağlığı ve iş güvenliğine insan kaynakları yönetimi fonksiyonları açısından çözümsel bir yaklaşım. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1:102-116
 • Güven, M. (2002). Okul güvenliğinde psikolojik danışmanların rolü ve görevleri. Eğitim Araştırmaları, 9, 67-72.
 • Gündüz, M., (2015) İlk ve orta öğretimde uygulanan şiddet olaylarına öğretmen adayı öğrencilerin anlatılarından bakmak, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi / Cilt-Sayı : 42 ss. 261-276.
 • Hernández, T. ve Seem, S. (2004). A safe school climate: A systemic approach and the school counselor. Professional School Counseling, 7, 4, 256-262.
 • Mabie, G. E. (2003). Making schools safe for the 21st century: An interview with Ronald D. Stephens. The Educational Forum, 67(2).
 • Özkılıç, Ö. (2005), İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemleri ve risk değerlendirme metodolojileri, TİSK Yayınları, http://www.tisk.org.tr/ yayınlar.asp?sbj=ic&id=1395, 26.12.2005.
 • Özgüler, A ve Koca, T. (2013). Meslek yüksek okullarında iş sağlığı ve güvenliği eğitiminin gerekliliği. Electronic Journal of Vocational Colleges- Aralık 2013 UMYOS Özel Sayı
 • James, B. (1994). School violence and the law: The search for suitable tools. School Psychology Review, 32(2), 190-203.
 • Karasar, N. (2010). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kağızmanlı, B., Kaya, K., Özgüler, A.T. ve Altuğ, M., (2016). Öğretim elemanlarının bakış açılarıyla öğrenci profillerinin değerlendirilmesi: Malatya meslek yüksekokulu örneği. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5, 60-66. 12.05.2016 tarihinde http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/08.bugra_kagizmanli.pdf adresinden alınmıştır.
 • Kartal, H. ve Bilgin, A. (2009). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenler ve öğrenim gören öğrencilerin zorbalığa yönelik görüşleri. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 539-562.
 • Kaçmaz, H. (2003). İş sağlığı ve iş güvenliği konularında devletin işverenin işçinin görev ve sorumlulukları. 02-03 Mayıs 2003 tarihlerinde Adana’da gerçekleştirilen “II. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi”nde bildiri olarak sunulmuştur.
 • Saka, G. (2011). Okul sağlığı. D.Ü.T.F.Halk Sağlığı A.D
 • Sarıkaya, M., Güllü, A., ve Seyman, M.N. (2009). Meslek yüksek okullarında iş sağlığı ve güvenliği Eğitimi verilmesinin önemi (Kırıkkale meslek yüksek okulu örneği). TÜBAV Bilim Dergisi, Cilt.2, Sayı.3, 327-332
 • Şahin, S (2013), “OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği sistemi’nde insan kaynakları yönetimi’nin yeri ve önemi”, Akademik Bakış Dergisi - Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, 38, 1-19.
 • Tozkoparan, G., ve Taşoğlu, J. (2011), “İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile ilgili iş görenlerin tutumlarını belirlemeye yönelik bir araştırma”, Uludağ Üniversitesi, İ.İ.B.F Dergisi, 30 (1):181-209.
 • Uçkun, G., Demir, B., Yüksel, A ve Yüksel, İ. (2015). Kurumsal itibarın arttırılmasında iş sağlığı ve güvenliği kültürünün rolü ile meslek yüksek okullarında bulunan iş güvenliği uzmanlığı programının analizi. Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi, Cilt 1, Sayı 2.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Nitel araştırma yöntemleri. (7. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • Yılmaz, F.(2013). “Çağdaş bir çalışma yaşamının anahtarı: İş sağlığı ve güvenliği eğitimi, ülkemiz ve avrupa örneği”, İş Güvenliği Dergisi, İSGİAD Yayını, Yıl: 3, Sayı: 9, İstanbul, Ocak-Şubat-Mart.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1199-3939
Yazar: Evgin ÇAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEB. Şehit Ali Borinli Özel Eğitim Meslek Okulu
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6798-1753
Yazar: Emine ERATAY
Kurum: EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { ataunikkefd524611, journal = {Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi}, issn = {1302-3241}, eissn = {2687-2196}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {}, pages = {26 - 45}, doi = {10.33418/ataunikkefd.524611}, title = {ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ}, key = {cite}, author = {ÇAY, Evgin and ERATAY, Emine} }
APA ÇAY, E , ERATAY, E . (2019). ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi , (38) , 26-45 . DOI: 10.33418/ataunikkefd.524611
MLA ÇAY, E , ERATAY, E . "ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 26-45 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunikkefd/issue/46618/524611>
Chicago ÇAY, E , ERATAY, E . "ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi (2019 ): 26-45
RIS TY - JOUR T1 - ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ AU - Evgin ÇAY , Emine ERATAY Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33418/ataunikkefd.524611 DO - 10.33418/ataunikkefd.524611 T2 - Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 26 EP - 45 VL - IS - 38 SN - 1302-3241-2687-2196 M3 - doi: 10.33418/ataunikkefd.524611 UR - https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.524611 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %A Evgin ÇAY , Emine ERATAY %T ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ %D 2019 %J Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi %P 1302-3241-2687-2196 %V %N 38 %R doi: 10.33418/ataunikkefd.524611 %U 10.33418/ataunikkefd.524611
ISNAD ÇAY, Evgin , ERATAY, Emine . "ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ". Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi / 38 (Haziran 2019): 26-45 . https://doi.org/10.33418/ataunikkefd.524611
AMA ÇAY E , ERATAY E . ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (38): 26-45.
Vancouver ÇAY E , ERATAY E . ÖZEL EĞİTİM OKULUNDA ÇALIŞAN ÖĞRETMENLERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SEMİNERİNE VE SONRAKİ UYGULAMALARA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ. Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2019; (38): 45-26.