Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Kentsel Kimlik Bileşenleri ve Kış Turizmi İlişkisi: Erzurum Kenti Örneği

Yıl 2020, Cilt: 24 Sayı: 4, 1799 - 1810, 31.12.2020

Öz

Kentsel kimlik bileşenlerini çevresel kimlik ve toplumsal kimlik oluşturmaktadır. Çevresel kimliği coğrafi yapı, iklim, bitki örtüsü gibi doğal; yerleşim, dokular-bölgeler, izler, kenarlar, odaklar-işaret öğeleri gibi yapay özellikler oluşturmaktadır. Toplumsal kimliği ise sosyokültürel, sosyoekonomik, somut olmayan kimlik (gastronomi, kültür-sanat-zanaat, folklor ve yaşam biçimi) oluşturmaktadır.
Bu araştırmanın amacı kış turizmi ile kentsel kimlik bileşenlerinin ilişkisi belirlemektir. Araştırma materyalini Palandöken Dağı eteğinde kurulmuş Türkiye’nin önemli bir kış turizmi kenti olan Erzurum oluşturmaktadır. Çalışmada yöntem olarak etüt, veri toplama, analiz ve sentez kullanılmıştır.
Araştırmanın sonucunda Erzurum’un sahip olduğu kentsel kimlik bileşenlerinin kış turizmi üzerine etkileri saptanmıştır. Kentsel kimlik bileşenleri arasında eksiklikler, uyumsuzluklar ve ön plana çıkan özellikler belirlenerek öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

  • Ayyıldız, S., Ertürk, F. (2017). “Kentsel Kimlik Bileşenleri ile Yerel Kimliğin İzlerini Sürmek: Kapanca Sokak Örneği”. Mimarlık ve Yaşam Dergisi, 2(1), 65-88. Aru, K. A. (1998). Türk kenti (1. baskı). İstanbul: Yapı Endüstri Merkezi Yayınları. Bozkurt, H., Karakurt, C., Bozkurt, E.T. (2016). “Kış Kentlerinde Kar ve Buz Mücadelesinde Yeni Yöntemlerin Araştırılması”[Bildiri]. Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 12-15 Şubat 2016, (ss.42-52), Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Beyhan, Ş.G., Ünügür, S.M. (2005). “Çağdaş gereksinmeler bağlamında sürdürülebilir turizm ve kimlik modeli”. İtüdergisi/a, mimarlık, planlama, tasarım, 4(2), 79-87. Bulut, S. (1989). Damla Damla Erzurum. Ankara: Demircioğlu Matbaa. Cezar, M. (1983). Typical commercial buildings of the Ottoman classical period and the Ottoman construction system (1. baskı). Ankara: Türkiye İş Bankası Publications. Doğan, A. (2006). Kentsel doku, geleneksel yerel, yerel ve kültürel özelliklerin turizm mekanına ve türüne etkileri: Ayvalık Örneği. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Dursun, D., Yavaş, M., Güller, C. (2016).” Kış Kenti Erzurum’da İklim, Planlama Ve Yerel Yönetim Politikalarının Etkileşim Düzeyi” [Bildiri]. Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 12-15 Şubat 2016, (ss. 761-779), Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Dursun, D., Yılmaz, S., Yılmaz, H., Irmak, M.A., Demir, M. & Yavaş, M. (2015). Hava Kirliliğinde Ekolojik Koridor Senaryoları: Erzurum Kenti, Erzurum: Rana Medya. Erdoğan, G., Akay Çorbacıoğlu S., (2018). “Denizli Kent Kimliği Bileşenleri”. Kent Akademisi, 11 (3), 459-473. Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2012). Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü. Erzurum İli 2017 Yılı Çevre Durum Raporu (2018). https://webdosya.csb.gov.tr/db/ced/icerikler/erzurum_-cdr2017-20181012150334.pdf Erzurum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü (2019). https://erzurum.ktb.gov.tr/# Erzurum Portalı (2019). https://erzurumportali.com/shf/225/Palandoken-Ulasim Göktuğ, T.H., Bulut, Y., Bozhöyük Ardahanlıoğlu, Z. (2016). “Palandöken Dağı Kayak Tesislerinde Rekreasyon Kalitesinin Saptanması” [Bildiri]. Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 10-12 Şubat 2016, (ss, 1037-1051), Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Gürbüz, A. (2002). “Turizmin Sosyal Çevreye Etkisi Üzerine Bir Araştırma”. Teknoloji, 5(1-2), 49-59. Ilgın, C. (1997). İstanbul konut mimari kimliğinin konut örüntülerine bağlı değişimi ve kent kimliği ile etkileşimi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Kaya, A. & Çalmaşur, G. (Eds). (2018). Ekonomik Erzurum İli Sosyo-Profili (1. Baskı). Erzurum: Zafer Medya. Kaynak, İ.B., Karabulut, T. (2016). “İnanç Turizmi Bağlamında Kentsel Turizm ve Kültürel Turizm: Konya Örneği”. Selçuk Ün. Sos. Bil. Ens. Dergisi, 35, 185-191. Kösoglu, N. (1995). “Kültür/Kimlik Üzerine”. Türkiye Günlüğü, 33, s. 43. Kulözü, N. (2016). “Bir Mekânsal Modernleşme Öyküsü: Erzurum Kenti ve Kentsel Mekânında İkili Dokunun Oluşumu”. İdealkent Kent Araştırmaları Dergisi, 18(7), 22-47. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (2015). Erzurum İli Sosyal Yapı Analizi. https://www.kudaka.org.tr/ekler/7a5af-Sosyal_Yapi_Analizi_Erzurum.pdf Law, C.M. (1992). Alev Doğan, Kentsel doku, geleneksel yerel, yerel ve kültürel özelliklerin turizm mekanına ve türüne etkileri: Ayvalık Örneği. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s.41’den naklen alıntıdır. Lynch, K. (1961). The Image of the City. Cambridge, MA: MIT Press. Önal, M., Önal, E. (2016). “Mevcut Bina Çatılarında Kar Ve Buz Eritici Isıtıcı Kabloların Kullanımı”[Bildiri]. Uluslararası Kış Kentleri Sempozyumu, 12-15 Şubat 2016, (ss. 1-8), Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Önem, A.B., Kılınçaslan, İ. (2005). “Haliç bölgesinde çevre algılama ve kentsel kimlik”. itüdergisi/a mimarlık, planlama ve tasarım, 4(1), 115-125. Örer, G. (1993). İstanbul’un kentsel kimliği ve değişimi. (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü. Özdeş, G. (1985). Şehircilik-Şehir-Şehirlerin Fonksiyon Bölgeleri. İstanbul: İ.T.Ü. Matbaası. Serçeoğlu, N., Boztoprak, F., Tırak, L. (2016). “Gastronomi Turizmi İle Şehir Markalaşması İlişkisi: Atatürk Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 4(2), 94-114. Sezen, L. (2013). Erzurum Folkloru. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınları. Suher, H. (1995). “Kent Kimliğine Etkili Yasa Uygulamaları” [Bildiri]. Mimari ve Kentsel Çevrede Kalite Arayışları Sempozyumu, 5-7 Haziran 1995, (ss. 3-12), İstanbul. Şarkaya İçellioğlu, C. (2014). “Kent Turizmi ve Marka Kentler: Turizm Potansiyeli Açısından İstanbul’un Swot Analizi”. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1, 37-55 Tezcan, M. (1987). “Erzurum Kültürü ve Kişiliği” [Bildiri]. Tarihi Akış İçinde Erzurum Sempozyumu, 12-18 Mart 1987, Ankara: Ankara Üniversitesi. Urban Tourism (1995). Alev Doğan, Kentsel doku, geleneksel yerel, yerel ve kültürel özelliklerin turizm mekanına ve türüne etkileri: Ayvalık Örneği. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, s.41’den naklen alıntıdır. Yıldız, Z. (2008). “Kent ve Kent Hakları Açısından Turizm Sektörü”. Yerel Siyaset Dergisi, 32-35.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İşik SEZEN
Atatürk Üniversitesi
0000-0003-0304-9072
Türkiye


Elif AKPINAR KÜLEKÇİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2818-8562
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 24 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
SEZEN, İ., & AKPINAR KÜLEKÇİ, E. (2020). Kentsel Kimlik Bileşenleri ve Kış Turizmi İlişkisi: Erzurum Kenti Örneği. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(4), 1799-1810.

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.