Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaöğretim Öğrencilerinin Geribildirim Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi

Yıl 2021, Cilt: 25 Sayı: Özel Sayı, 290 - 312, 29.11.2021
https://doi.org/10.53487/ataunisosbil.737917

Öz

Bu araştırmada öğrencilerin var olan geribildirim deneyimleri ve bu deneyimlerin cinsiyet, okul ve sınıf düzeyi değişkenleri açısından nasıl farklılaştığının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde Zonguldak’ın iki ilçesinde bulunan Fen, Anadolu ve Endüstri Meslek Liselerinde öğrenim gören farklı sınıf seviyelerindeki öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemi sekiz ortaöğretim kurumunda öğrenim gören 1041 öğrenciden oluşmaktadır. Ortaöğretim öğrencilerinin geribildirim deneyimlerini ortaya çıkarmak için “Geribildirim Deneyimi Ölçeği (GDÖ)” veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Ölçeğin faktör analizi çalışmaları yapılmış olup, bu çalışma için yeterli geçerlik ve güvenirlikte olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde SPSS 20 paket programıyla öğrencilerin değerlendirme deneyimleri, cinsiyet, sınıf düzeyi ve okul düzeyi değişkenleri temelinde incelenmiş, frekans ve yüzde değerleri hesaplanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre kız öğrencilerin erkek öğrencilere göre geribildirimi daha fazla öğrenme sürecinde algıladıkları ve kullandıkları bulunmuştur. Bütün okul ve sınıf düzeyindeki öğrenciler öğrenme sürecinde alınan geribildirimin öneminin farkındadır.

Kaynakça

 • Askew, S. ve Lodge, C. (2000). “Gifts, Ping-Pong And Loops-Linking Feedback And Learning.” Susan Askew (Ed.), Feedback for Learning (s.1-17) içinde. London: Routledge.
 • Atılgan, H. (2017). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Anı Yayınları.
 • Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B. (2012). Geleneksel-tamamlayıcı Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri (5. Baskı). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Black, P. ve Wiliam, D. (1998). “Assessment and Classroom Learning”. Assessment in Education: Principles, Policy & Practice, 5(1), 7-74.
 • Bose, J. ve Rengel, Z. (2009). “A Model Formative Assessment Strategy to Promote Student-Centered Self-Regulated Learning in Higher Education”. US-China Education Review, 6(12), 29-35.
 • Brookhart, S. M. ve Moss, C. M. (2009). Advancing Formative Assessment in Every Classroom: A Guide for İnstructional Leaders. Virginia: ASCD.
 • Burnett, P. C. ve Mandel, V. (2010). “Praise and Feedback in the Primary Classroom: Teachers' and Students' Perspectives”. Australian Journal of Educational & Developmental Psychology, 10, 145-154.
 • Butler, D. ve Winne, P. (1995). “Feedback and Self-Regulated Learning: a Theoretical Synthesis”. Review of Educational Research, 65(3), 245-281.
 • Cemiloğlu, M. (2001). “Anadilimiz Türkçe”. Türk Yurdu Türkçeye Saygı Dergisi, 2(Özel Sayı), 162-163.
 • Chase, J. A. ve Houmanfar, R. (2009). “The Differential Effects of Elaborate Feedback and Basic Feedback on Student Performance in a Modified, Personalized System of İnstruction Course”. Journal of Behavioral Education, 18(3), 245-265. DOI 10.1007/s10864-009-9089-2
 • Fautley, M. ve Savage, J. (2008). Assessment for Learning and Teaching in Secondary Schools. British: Learning Matters Ltd.
 • Gibbs, G. ve Simpson, C. (2003). “Measuring the Response of Students to Assessment: the Assessment Experience Questionnaire”. 11th Improving Student Learning Symposium, 26–30 Ağustos 2003, Padova.
 • Glover, C. ve Brown, E. (2006). “Written Feedback for Students: too much, too Detailed or too Incomprehensible to be Effective?”. Bioscience Education, 7(1), 1-16.
 • Güven, İ. (2004). “Etkili Bir Öğretim İçin Öğretmenden Beklenenler”. Milli Eğitim Dergisi, 164, 127– 141.
 • Hattie, J. ve Timperley, H. (2007). “The Power of Feedback”. Review of Educational research, 77(1), 81-112. doi: 10.3102/003465430298487
 • Higgins, R., Hartley, P. ve Skelton, A. (2002). “The Conscientious Consumer: Reconsidering the Role of Weaver, M.R., 2006. Do Students Value Feedback? Students Perceptions of Tutors' Written Responses”. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(3), 379-394. https://doi.org/10.1080/02602930500353061
 • Hounsell, D. (2007). “Towards More Sustainable Feedback to Students”. D. Boud ve N. Falchikov (Ed.), Rethinking Assessment in Higher Education (s. 101–113) içinde. London: Routledge.
 • Jonsson, A. (2012). “Facilitating Productive Use of Feedback in Higher Education”. Active Learning in Higher Education, 14(3), 63-76. doi: 10.1177/1469787412467125
 • Ilgen, D. R., Fisher, C. D. ve Taylor, M. S. (1979). “Consequences of Individual Feedback on Behavior in Organizations”. Journal of Applied Psychology, 64(4), 349-371.
 • Irons, A. (2008). Enhancing Learning Through Formative Assessment and Feedback. Canada: Routledge.
 • Karasar, N. (1984). Bilimsel Araştırma Metodu. Ankara: Taş Kitapçılık.
 • Karasar, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi (24. baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Lee, I. (2008). “Understanding Teachers’ Written Feedback Practices in Hong Kong Secondary Classrooms”. Journal of Second Language Writing, 17(7), 69–85. https://doi.org/10.1016/j.jslw.2007.10.001
 • Lee, I. (2017). Classroom Writing Assessment and Feedback in L2 School Contexts. Singapore: Springer.
 • Lipnevich, A. A. ve Smith, J. K. (2008). “I Really Need Feedback to Learn: Students' Perspectives on the Effectiveness of the Differential Feedback Messages. Educational Assessment”. Evaluation and Accountability, 21(4), 347-367. doi: 10.1007/s11092-009-9082-2
 • Mutch, A. (2003). “Exploring the Practice of Feedback to Student”. Active Learning in Higher Education, 4(1), 24-38.
 • Nicol, D. J. ve Macfarlane‐Dick, D. (2006). “Formative Assessment and Self‐Regulated Learning: A Model and Seven Principles of Good Feedback Practice”. Studies in Higher Education, 31(2), 199-218. doi: 10.1080/03075070600572090
 • Noor, N. M., Aman, I., Mustaffa, R. ve Seong, T. K. (2010). “Teacher’s Verbal Feedback on Students’ Response: a Malaysian ESL Classroom Discourse Analysis”. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 7(0), 398-405. doi:10.1016/j.sbspro.2010.10.054
 • Sadler, D. R. (2010). “Beyond Feedback: Developing Student Capability in Complex Appraisal”. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35(5), 535–550. https://doi.org/10.1080/02602930903541015
 • Semerci, Ç. (2008). “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”. Emin Karip (Ed.), Ölçme ve Değerlendirme (s. 1–15) içinde. Ankara: Pegem Akademi.
 • Panasuk, M. R. ve Lebaron, J. (1999). “Student Feedback: a Tool for İmproving İnstruction in Graduate Education”. Education, 120(2), 356-368.
 • Peterson, E. R. ve Irving, S. E. (2008). “Secondary School Students' Conceptions of Assessment and Feedback”. Learning and Instruction, 18(3), 238-250. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2007.05.001
 • Poulos, A. ve Mahony, M. J. (2008). “Effectiveness of Feedback: The Students’ Perspective”. Assessment & Evaluation in Higher Education, 33(2), 143-154. https://doi.org/10.1080/02602930601127869
 • Vollmeyer, R. ve Rheinberg, F. (2005). “A Surprising Effect of Feedback on Learning”. Learning and Instruction, 15(6), 589-602. https://doi.org/10.1016/j.learninstruc.2005.08.001
 • Weaver, J. (2006). “Do Students Value Feedback? Students Perceptions of Tutors' Written Responses”. Assessment & Evaluation in Higher Education, 31(3), 379-394. https://doi.org/10.1080/02602930500353061

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Seçil TURAN
Kdz Ereğli Mehmet Ali ve Kadri Yılmaz Anadolu Lisesi
0000-0002-0146-5788
Türkiye


Özlem KORAY
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0003-1804-0871
Türkiye


Emine KAHRAMAN
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
0000-0002-0721-9545
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 29 Kasım 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 25 Sayı: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA Turan, S. , Koray, Ö. & Kahraman, E. (2021). Ortaöğretim Öğrencilerinin Geribildirim Deneyimlerinin Cinsiyet, Sınıf ve Okul Düzeyi Değişkenleri Açısından İncelenmesi . Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , Cilt:25 Özel Sayı , 290-312 . DOI: 10.53487/ataunisosbil.737917

Creative Commons Lisansı
ATASOBEDAtatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari-AynıLisanslaPaylaş 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.