Yıl 2009, Cilt 16 , Sayı 40, Sayfalar 171 - 178 2010-03-01

HALK ANLATILARINDA HAYAT HİKÂYESİ UNSURU

Süheyla SARITAŞ [1]


halk anlatıları, anlatıcı, anlatı, biyografik bağlam, dünya görüşü
 • ABRAHAMS, Roger, “Introductory Remarks to a Rhetorical Theory of Folklore”, Journal of American Folklore 81, 1968, s.143-158.
 • ALPTEK N, Ali Berat, “Türk Halk Anlatmalarında Yeni Unsurlar”, Türk Dili 642, 2005, s.502-509.
 • AZADOVSK , Mark, Sibirya’dan Bir Masal Anası (Giri i yazan ve Çeviren lhan Ba göz), Kültür Bakanlı ı Yayınları, Ankara 1992.
 • BA GÖZ, lhan, “Hikâye Anlatan  ık ve Dinleyici”, Folklor Yazıları, Adam Yayınları, 1986, s.49-64.
 • __________, “Sözlü Anlatım Türlerinde Konudan Sapmalar (Digression) Folklor/ Edebiyat, Haziran-Temmuz, Sayı 14, 1998, s.111.
 • __________,“Masalın Anlatıcısı”, Masal Ara tırmaları/Folktale Studies I, stanbul 1988, s.25-29.
 • BAUMAN, Richard, Story, Performance and Event: Contextual Studies of Oral Narrative, New York: Cambridge University Press 1986.
 • BORATAV, Pertev Naili, “Masal ve Masalcı Üzerine”, Masal Ara tırmaları/ Folktale Studies I, stanbul 1988, s.31-39.
 • ÇOBANO LU, Özkul, A ık Tarzı Kültür Gelene i ve Destan Türü, Akça , Ankara 2000.
 • __________, Halkbilimi Kuramları ve Ara tırma Yöntemleri Tarihine Giri , Akça , Ankara 1999.
 • DAN BEN- Amos, “Toward a Definition of Folklore in Context,” Journal of American Folklore 84: 1971, s.11.
 • DÈGH, Linda, Folktales and Society: Story-Telling in a Hungarian Peasant Community, Bloomington/Indianapolis: 1969.
 • HYMES, Dell, Foundations in Sociolinguistics: An Ethnographic Approach, Philadelphia: University of Pennsylvania Press: 1974, s.53-62.
 • JONES, Pamela, “There Was a Woman: La Llorona in Oregon”, Western Folklore 47: 1988, s.195-211.
 • LORD, B. Albert, The Singer of Tales, Cambridge: Harvard University Press 1960.
 • SAKAO LU, Saim, Tokatlı Masal Anası: ehadet Göl, Masal Ara tırmaları, Akça Yayınları Ankara 1999.
 • M EK, Esma, “Malatyalı Bir Masal Anası: Suzan Geni ” Milli Folklor 7(56) Kı .
 • 120, Ankara 2002.
Birincil Dil tr; en
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Süheyla SARITAŞ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2010

APA Sarıtaş, S . (2010). HALK ANLATILARINDA HAYAT HİKÂYESİ UNSURU . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 16 (40) , 171-178 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/2879/39693