Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 1300-9052 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9052 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx
Kapak Resmi


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.
Sayı 65 - May 2019
 1. Kars’ta Yılbaşında Oynanan Seyirlik Oyunlar: Galgağan, Kadı Beg ve Seri Sali
  Sayfalar 1 - 7
  Adem BALKAYA
 2. Vehbî-i Yemânî'ye Ait Bir Mesnevi Şerhi "Kitâb-ı Rûhanî Fî Şerh-i Mesnevî-i Muhtasar-ı Nûrânî" ve Bu Eserdeki Vehbî-i Yemânî Manzumeleri
  Sayfalar 9 - 55
  Halime ÇAVUŞOĞLU
 3. Erzurumlu Bir Şair: Şeyh Ziyâeddin Taşkesenî ve Klasik Tarzdaki Şiirleri
  Sayfalar 57 - 75
  Lokman Taşkesenlioğlu
 4. Divan Şairinin Özgünlüğü Bağlamında Fuzûlî’nin Türkçe Gazellerinde Bezm
  Sayfalar 77 - 100
  Bünyamin TAŞ
 5. Muhammed Sıddîk Efendi’nin Esfâr-ı Erba’a Hakkında Yazdıkları Risâle
  Sayfalar 101 - 120
  MEHRALİ CALP, MÜZAHİR KILIÇ
 6. Abdullah Sur ve “Bir Türk Şairesi Nigâr Hanım” Makalesi Üzerine
  Sayfalar 121 - 129
  Mehdi GENCELİ
 7. Falname Danyal ʿAleyhi’s-Selam (Metin-İnceleme-Sözlük)
  Sayfalar 131 - 152
  Hüsna KOTAN
 8. Behçet Necatigil Şiirini Üç Gösterge ile Okumak: Parantez, Düşünce Çizgisi ve Kare
  Sayfalar 153 - 163
  Gökhan TUNÇ
 9. Bir İngiliz Şarkiyatçının Portresi: Sör Paul Rycaut
  Sayfalar 165 - 188
  Hasan BAKTIR
 10. 2018 Yılı Bitlis Kale Kazısı Kaideli, Süzgeçli Çanaklı Lüle Buluntuları
  Sayfalar 189 - 206
  Korkmaz ŞEN, Yunus Emre KARASU
 11. Orhun Abidelerinde Türk Mekân Algısı
  Sayfalar 207 - 220
  Memet KUZEY
 12. Abaka Han Dönemi (1265-1282) İlhanlılar’da Dış Siyaset (Altın Orda, Çağatay ve Memlûk Örneği)
  Sayfalar 221 - 244
  Kurban DURMUŞOĞLU
 13. Anadolu’da Bir İstiklal Ateşi: Karamanoğulları Beyliği-Moğol Mücadeleleri
  Sayfalar 245 - 264
  Mehmet Ali KAPAR, Fadime KOÇAK
 14. Osmanlı İlmiye Teşkilatında Müderrislerin Merâtibi (1245/1829 Tarihli Tarîk Defterine Göre)
  Sayfalar 265 - 287
  Cihan KILIÇ
 15. Antalya Buğdayı İstanbul Fırınlarında: XIX. Yüzyıl Başlarında İstanbul’un Buğday İhtiyacının Karşılanmasında Antalya’nın Önemi
  Sayfalar 289 - 301
  Güven DİNÇ
 16. Türk Kültüründe Kişi Adları ve Lakaplar: XIX. Yüzyıl Ortalarında Seyitgazi Kasabasında Kullanılan Kişi Adları ve Lakaplar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 303 - 331
  Metin MENEKŞE
 17. 1894 İstanbul Depreminde İzmit’te Afet ve Kriz Yönetimi
  Sayfalar 333 - 346
  Yunus ÖZGER
 18. Osmanlı İmparatorluğu’ndan Cumhuriyet Türkiye’sine Otel, Han ve Pansiyonlar İçin Alınan İnzibatî Tedbirler
  Sayfalar 347 - 362
  Murathan KEHA
 19. I. Dünya Savaşı Sırasında Sırbistan ile Osmanlı Devleti Arasında Yaşanan Tabiiyet Sorunlarına Dair Bazı Tespitler
  Sayfalar 363 - 379
  Feyza Kurnaz ŞAHİN
 20. Bursa ve Civarının İşgal ve Kurtuluş Sürecinde Askerî Harekâtlar
  Sayfalar 381 - 405
  Yücel ÖZTÜRK
 21. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’de Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele (1923-1930)
  Sayfalar 407 - 430
  Süleyman TEKİR
 22. Hariç’te Türkistan Millî Mücadelesinin Sesi: Yaş Türkistan Dergisi (1929-1939)
  Sayfalar 431 - 443
  Tülay KÖSEOĞLU
 23. Atatürk’ün Hedeflediği Türk Kadını Profilinin İzleri: Konya Nutku Örneği
  Sayfalar 445 - 464
  Cemile TEKİN
 24. Güvenlik Algısına Antropolojik Yaklaşım
  Sayfalar 465 - 476
  Güray ALPAR
 25. Türkiye ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Arasında 1965-1975 Döneminde Gerçekleştirilen Ekonomik İşbirliği Ve Yapılan Yatırımlar
  Sayfalar 477 - 496
  Mehmed Gökhan POLATOĞLU
 26. Kentsel Olandan Sanala Tüketim Mabetleri ve Etik-Estetik Karmaşası
  Sayfalar 497 - 519
  Erdi AKSAKAL
 27. Kütahya İlinde Meyvecilik
  Sayfalar 521 - 532
  Ferdi AKBAŞ, Cemal SEVİNDİ
 28. Yedinci Sınıf Türkçe Dersi Millî Kültür Temasının Barış Manço Şarkılarıyla Öğretiminin Öğrenci Başarısına Etkisi
  Sayfalar 533 - 566
  Lokman TURAN, Hatice ÇELİK
 29. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenmeye Yönelik Motivasyon: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
  Sayfalar 567 - 586
  Oğuzhan SEVİM
 30. Yazım Kuralları-Yayın İlkeleri
  Sayfalar 587 - 592
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
 31. Jenerik
  Sayfalar 1 - 1
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dizinler