Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
ISSN 1300-9052 | e-ISSN 2717-6851 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | www.turkiyatjournal.com


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için www.turkiyatjournal.com adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.


Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MIAR, MLA, SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. TAED, bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turkiyatjournal.com ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9052 | e-ISSN 2717-6851 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | www.turkiyatjournal.com
Kapak Resmi


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için www.turkiyatjournal.com adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.


Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MIAR, MLA, SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. TAED, bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turkiyatjournal.com ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir
Sayı 71 - 15 May 2021
 1. Türkiye Türkçesinde -(y)AcAK Ekinin “Kifayetsizlik” Kiplik Anlamında Kullanımları
  Sayfalar 1 - 14
  Talip DOĞAN
 2. Kütahya ve Yöresi Ağızları Söz Varlığında Hayvan Adları Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 15 - 47
  Ayşe Nur SIR DÜNDAR
 3. Ali Şir Nevâyî’nin Yaşlılık Divanı Fevâyidü’l-Kiber’de Renk Kelimeleri
  Sayfalar 49 - 81
  Nihan BUDAK, Süleyman EFENDİOĞLU
 4. Gürcü Harfli Türkçe İncil'de (GHTİ) Tespit Edilen Gürcüce Etkiler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 83 - 96
  Tamar KAROSANIDZE, Muharrem DAŞDEMİR
 5. Dârü’l-Elhân Külliyâtı, Nazarî ve Amelî Türk Mûsikîsi ve Zekâî Dede Efendi Külliyâtında “Ney” Sazının Geçtiği Güfteler Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 97 - 122
  Nihat Ozan KÖROĞLU, Sibel KARAMAN
 6. Şeyhî’nin Eserlerinde Hayvan Adları
  Sayfalar 123 - 162
  Abdulkadir KORKMAZ
 7. Minhuvât Kayıtlarının Tenkitli Metin Neşirleri İçin Önemi: Fütûhu’l-Mücâhidîn Örneği
  Sayfalar 163 - 180
  Songül KARACA
 8. Hoşyâr Kadın’ın Mecmû‘a-i Hikâyât’ının Genel Özellikleri
  Sayfalar 181 - 194
  Züleyha Hande AKATA, Bünyamin TETİK
 9. Yahya Kemal Beyatlı’nın “Gece” ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın “Gül” Adlı Şiirleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme
  Sayfalar 195 - 214
  Fatma SÖNMEZ
 10. Edebiyat Tarihçiliği Açısından Ahmet Kabaklı’nın Türk Edebiyatı Adlı Eseri
  Sayfalar 215 - 240
  Muhammet Nuri CEYLAN
 11. Yusuf Atılgan Öykülerinde Yabancılaşma
  Sayfalar 241 - 255
  Nurcan ANKAY
 12. “Nora ile Şir Mehmet”, “Ölüm Ötesine Kaçış” ve “Yüreğim İrevan’da Kaldı” Romanlarında Ermeni Mezalimi
  Sayfalar 257 - 270
  İrfan Murat YILDIRIM
 13. Bir Meşruiyet Mekânı Olarak Balolar ve Baloların Cumhuriyet Dönemi Türk Romanına Yansımaları
  Sayfalar 271 - 285
  Hatice GÜNDOĞAN
 14. Nevzat Kösoğlu’nun “Geçmiş Zaman Peşinde Yahut Vaizin Söyledikleri” Kitabında Halk Kültürü Unsurları
  Sayfalar 287 - 326
  Hatice BAŞKAPAN
 15. Kültürel Üretkenlik Bağlamında Yaratıcı Aktörler (Nevşehir İli Örneği)
  Sayfalar 327 - 350
  Kübra YILDIZ ALTIN
 16. Dede Korkut Destanlarının Türkistan Yazmasındaki Kahramanlarla İlgili Epitetler -Mukayeseli Bir İnceleme-
  Sayfalar 351 - 374
  Gürol PEHLİVAN
 17. Deneysel Arkeoloji Çalışmalarına Bir Örnek: Erzurum ‘‘Paleolitik Çağ Obsidiyen Atölyesi’’
  Sayfalar 375 - 400
  Yunus Emre SEVİNDİK
 18. Mardin Artuklu Üniversitesi-Hırbe Helale Nekropolu Cam Buluntuları (2010, 2011, 2018 Yılı Kazıları)
  Sayfalar 401 - 417
  Elif HANAR
 19. Mahperi Huand Hatun’un Hristiyan ve Bani Kimliği
  Sayfalar 419 - 440
  Hatice DEMİR
 20. Trabzon Of İlçesinde Ahşap Vaaz Kürsüleri
  Sayfalar 441 - 478
  Raziye ÇİĞDEM ÖNAL
 21. Doğu Karadeniz Bölgesi Halı ve Düz Dokumalardaki Sembolik İbrik, Kandil ve Mihrap Motifi Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 479 - 489
  Keziban SELÇUK, Hüseyin YURTTAŞ
 22. Ana Hatlarıyla Eski Çağ Anadolu Devletlerinde Asker Temini
  Sayfalar 491 - 510
  Murat KILIÇ
 23. Doğu Anadolu Bölgesi İçin Verilen Eksonim İsimler ve Armenia
  Sayfalar 511 - 552
  Nusret Burak ÖZSOY
 24. Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin Kıbrıs’ı Türklerden Geri Alma Plan ve Projeleri (1601-1839)
  Sayfalar 553 - 582
  Haydar ÇORUH
 25. Osmanlı Devleti’nde Yıkım Kararları ve Gerekçeleri
  Sayfalar 583 - 615
  Gazi ÖZDEMİR
 26. Kırım Savaşı ve Sonrası Osmanlı-Rusya İlişkileri
  Sayfalar 617 - 634
  Sami DEMİRAY
 27. Cumhuriyetin Devraldığı Siyasi Miras: II. Meşrutiyet
  Sayfalar 635 - 652
  Zikrullah AYKAÇ
 28. Millî Mücadele Döneminde Ertuğrul Sancağında Manzara-i Umumiye
  Sayfalar 653 - 677
  Selma GÖKTÜRK ÇETİNKAYA
 29. Erken Cumhuriyet Dönemi Demiryollarının Millileştirilmesi: Anadolu Demiryolları ve Mersin- Tarsus- Adana Hattının Satın Alınması
  Sayfalar 679 - 702
  Birgül BOZKURT
 30. Türkçe Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitimde Yazma Becerisinin Geliştirilmesine İlişkin Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri
  Sayfalar 703 - 724
  Yusuf GÜNAYDIN
 31. Yurt Dışında Söz Edimlerin Öğretiminin Öğreticilerin Görüşleri Bağlamında Değerlendirilmesi
  Sayfalar 725 - 750
  Hatice Dilek ÇAĞ, Fatma BÖLÜKBAŞ KAYA
Dizinler