Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-9052 | e-ISSN 2717-6851 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | www.turkiyatjournal.com


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için www.turkiyatjournal.com adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.


Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MIAR, MLA, SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. TAED, bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turkiyatjournal.com ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9052 | e-ISSN 2717-6851 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | www.turkiyatjournal.com
Kapak Resmi


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için www.turkiyatjournal.com adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.


Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, ULAKBİM TR Dizin, MIAR, MLA, SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. TAED, bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak www.turkiyatjournal.com ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir
Sayı 69 - 30 Eyl 2020
 1. Fuzûlî Divânı'nda Siyah Renkli Unsurlar
  Sayfalar 1 - 60
  Erdoğan ULUDAĞ
 2. Mütercimi Bilinmeyen İki Muhtasar Cevâmi’ü’l-Hikâyât ve Levâmi’ü’r-Rivâyât Tercümesi
  Sayfalar 61 - 78
  Fatih ELÇİ
 3. Alvarlı Muhammed Lutfî Efendi’nin Hulâsatü’l-Hakayık Adlı Eserinde Kadın
  Sayfalar 79 - 117
  Halil Ahmet KIRKKILIÇ
 4. Genc-i Edeb Mesnevisinde Edep Kavramı
  Sayfalar 119 - 148
  Mutlu Meli̇s ÖZGERİŞ
 5. Vahdet’e Giden Yolda Üç Metin: Hay Bin Yakzan- Mantıku’t Tayr- Leyla Vü Mecnun
  Sayfalar 149 - 167
  Nazire ERBAY
 6. Türkçe Metinlerde Arapça ve Farsça Kelimelerin Farklı Şekilleri
  Sayfalar 169 - 206
  Bekir SARIKAYA
 7. Bamsı Beyrek Boyundaki Kişi Adlarının N. Hartmann’ın Ontolojisine Göre Yeniden Yorumlanması
  Sayfalar 207 - 223
  Tuğba AKKOYUN KOÇ
 8. Mehmet Emin Yurdakul’un Şiirlerinde Çocuk
  Sayfalar 225 - 245
  A. Fi̇kret KILIÇ
 9. İlhan Berk’in Poetikası ve “Siz Ne Güzeldiniz Benimle Bilemezsiniz” Üzerine Metin Merkezli Bir Bakış
  Sayfalar 247 - 258
  Esra YALÇIN
 10. Tayfun Pirselimoğlu’nun Otel Odaları ve Çölün Öbür Tarafı Adlı Öykü Kitaplarında Kafkaesk Unsurlar
  Sayfalar 259 - 277
  Ni̇lüfer İLHAN
 11. İlhan Berk’in “İstanbul” Adlı Şiirine Edebiyat Sosyolojisi Bağlamında Bir Bakış
  Sayfalar 279 - 293
  Nusret YILMAZ
 12. Çoruh Havzası’ndaki Anonim Halk Şiir-Şarkılarının Gürcü-Türk Kültür Etkileşimleri Yönünden Karşılaştırılması
  Sayfalar 295 - 308
  Mehmet Ali KESKİN
 13. Ağlar Baba Divanı’nda “Hikmet” Geleneği
  Sayfalar 309 - 327
  Necdet TOZLU
 14. Kutsal Kitaplardaki Yasak Ağaç Hikâyesinin Görece Yeni Bir Versiyonu Üzerine
  Sayfalar 329 - 338
  Özkan DAŞDEMİR
 15. Geleneksel Üç Sporun Farklı Türlerde Görünümü Üzerine: Bamsı Beyrek ve Banu Çiçek Mücadelesi İle Naadam Festivalinin Karşılaştırmalı İncelemesi
  Sayfalar 339 - 356
  Uğur DURMAZ
 16. Halk Hekimliği Üzerine Yapılmış Lisansüstü Tezlerde Diş Tedavilerine Yönelik Uygulamaların Tespiti ve Bu Uygulamaların Diş Hekimliği Temelinde Değerlendirilmesi
  Sayfalar 357 - 386
  Doğan DURNA , Hamza KOLUKISA
 17. Mahmut Makal’ın Bizim Köy Adlı Eserinde Halk Bilimi ve Halk Kültürü Unsurları
  Sayfalar 387 - 409
  Mehmet Fati̇h ÖZCAN
 18. Kuzey Mezopotamya’dan Orta Asya’ya Uzanan Çok Bileşenli Kültürün İzleri: Halaf Kültürü
  Sayfalar 411 - 440
  Ahmet KOCAİSPİR , Umut PARLITI
 19. Sa‘dî-i Şîrâzî'nin Farsça Şiirlerinde Türk ve Moğol Dönemi Devlet Adamları
  Sayfalar 441 - 462
  Özkan DAYI
 20. Sultan Alp Arslan’ın Merkezi Otoriteyi Sağlama Çabaları: 1. Huttelan Seferi
  Sayfalar 463 - 484
  Özgür TOKAN
 21. İlk İslâm Donanması ve Hz. Osman’ın Rolü
  Sayfalar 485 - 498
  Hakan ÖZKAYA
 22. Erzurum Vilayet Salnamelerine Göre Erzincan Sancağında İdari Taksimat
  Sayfalar 499 - 520
  Asuman KARABULUT , Hati̇ce TERCAN
 23. Tayin, Terfi ve İhraç Üçgeninde Bir Osmanlı Polisi
  Sayfalar 521 - 554
  Ahmet YÜKSEL
 24. Modernleşen Osmanlı Toplumunda Süs ve Moda Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 555 - 575
  Hürü SAĞLAM TEKİR
 25. XVIII- XX. Yüzyılda Osmanlı Sanat Ortamı
  Sayfalar 577 - 628
  Esra HALICI
 26. Güneşin Doğduğu, İnsanlığın Battığı Topraklar: Doğu Türkistan
  Sayfalar 629 - 652
  İ̇smai̇l GÖKÇE
 27. Türkiye-Japonya Arasında Diplomatik İlişkilerin Yeniden Tesisi ve Siyasi- İktisadi İlişkiler (1951-1960)
  Sayfalar 653 - 669
  Muharrem TURP
 28. Arşiv Belgeleri İle Seyfettin Özege Kütüphanesinin Oluşturulma Süreci
  Sayfalar 671 - 705
  Mali̇k YILMAZ
 29. Savaşın Kadın Kalemine Yansıması – Lübnan Örneği
  Sayfalar 707 - 716
  Rumeysa BAKIR DAYI
 30. Millî Kültür Teması Öğretimi Bağlamında Üç Anadolu Efsanesi Adlı Eserin İncelenmesi
  Sayfalar 717 - 734
  Hulusi̇ GEÇGEL , Fati̇h KANA
Dizinler