Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1300-9052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi

ISSN 1300-9052 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1995 | Yayıncı Atatürk Üniversitesi | http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx
Kapak Resmi


Dergiye makale göndermek ve hakem değerlendirme, baskı aşamalarını takip edebilmek için http://www.turkiyatjournal.com/Anasayfa.Aspx adresinin (Makale Takip Sistemi) kullanılması büyük önem taşımaktadır.
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Sistemi (ULAKBİM), TR Dizin, MIAR, Modern Language Assocation (MLA), SciLit, WorldCat, OpenAIRE, Sobiad, Researchgate, Asosindex, Acarindex, Akademik Dizin gibi indekslerce tam metin olarak indekslenen Uluslararası Hakemli bir Dergidir. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi’nde (TAED), bilimsel ölçütlerde hazırlanan Türkiye ve Türk Dünyası ile ilgili çalışma ve araştırmalar Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında olmak üzere yılda üç kez yayımlanır. Yayımlanan bütün makaleler tam metin olarak http://turkiyatjournal.com/Anasayfa.aspx ve Dergipark http://dergipark.gov.tr/ataunitaed  adreslerinde yayımlanır. Basılı kopyalar ilgili kütüphanelere ve araştırmacılara ulaştırılır. Gönderilen yazılarda daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere kabul edilmemiş olma şartı aranır. Gönderilen yazı bilimsel bir toplantıda sunulmuş bildiri ise durum dergi editörlüğüne bildirilmeli ve dipnot olarak ilk sayfada belirtilmelidir. Bu ve buna benzer yazılar, Yayın Kurulunun vereceği karar doğrultusunda işlem görür. Her sayıda derleme, çeviri ve kitap tanıtımına da yer verilebilir. Derginin yazım dili Türkiye Türkçesidir. Ancak, Latin harfleriyle yazılmak kaydıyla öteki Türk lehçelerinde ve dünyaca yaygınlığı kabul edilen diğer dillerde de yazı yayımlanabilir.
Aynı yıl içinde bir yazarın sadece bir yayını basıma kabul edilir.
Sayı 66 - Eyl 2019
 1. İrtical Kavramı ve Şu‘Arâ Tezkirelerine Göre İrticalen Şiir Söyleyen Şairler
  Sayfalar 1 - 25
  Kenan ERDOĞAN , Ekim Ortaç ULUDÜZ
 2. Klasik Türk Edebiyatı Metinlerinde Manzumdan Mensura Dönüşüm: Mihr ü Vefâ
  Sayfalar 27 - 36
  Gülşah Gaye FİDAN , Zeliha AÇAR
 3. Divan Şiirinde Kulakla İlgili Deyimler ve Anlam Çerçevesi
  Sayfalar 37 - 82
  Erdem Can ÖZTÜRK
 4. Habîbî’nin Mu‘Cizâtü’n-Nebî Mesnevisi
  Sayfalar 83 - 125
  Gülay KARAMAN
 5. Mersiye Türünün Mizahî Eleştirisi: Meâlî’nin Mersiye-i Gürbesi
  Sayfalar 127 - 139
  Munise KOÇ
 6. Metalepsis Üzerine
  Sayfalar 141 - 154
  Bahar DERVİŞCEMALOĞLU
 7. Abdullah Harmancı’nın Öykülerinde Aydınlar
  Sayfalar 155 - 176
  Turan GÜLER
 8. “A’mâk-ı Hayal” Romanında Tasavvuf, Budizm, Hinduizm ve Zerdüştîlik Açısından Vahdet-i Vücûd Karşılaştırılması
  Sayfalar 177 - 211
  Sema NOYAN
 9. İhtirasın Bedeli Bağdat Hatun Piyesinde İntikam Peşinde İki İnsan: Togay ve Bağdat Hatun
  Sayfalar 213 - 224
  Mehmet GÜNEŞ
 10. Türeyiş Destanıyla İlgili Tüm Rivayetlerin Karşılaştırılması ve Kültürel Kodlar Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 225 - 236
  Nuriye BASTEM
 11. Bir Halk Hikâyesi Parodisi, Bağlamından Kopan Bir Kahraman: Asrî Kerem
  Sayfalar 237 - 260
  Ahmet Özgür GÜVENÇ
 12. Kullanımlık Metin Oluşturmada Eş Biçimlilikten / Adlılıktan ve Çok Anlamlılıktan Yararlanma
  Sayfalar 261 - 280
  Yusuf TEPELİ , Muhsine BÖREKÇİ
 13. {+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine
  Sayfalar 281 - 307
  Erkan SALAN
 14. Türkçede “-mI/-mU” Soru Unsuru
  Sayfalar 309 - 330
  Şahap BULAK
 15. Mahzenü’l-Esrâr’ın Uygur Harfli Ali Şah Bahşı Nüshası
  Sayfalar 331 - 354
  Serkan ÇAKMAK
 16. Atasözleri ve Deyimlerde Baht ve Bahtla İlgili Kelimeler Üzerine
  Sayfalar 355 - 364
  Ayşe ÜNAL
 17. Foucault: Modern Bilgi Anlayışının Söylemsel Analizi
  Sayfalar 365 - 377
  Gül TURANLI
 18. Medea, Zehra, Mediha / Her Şey Değişir, Kadının Yazgısı Değişmez
  Sayfalar 379 - 407
  Esra DİCLE
 19. Kayıp Kent Germanıcıa: Lokalizasyon Problemleri Üzerine Yeni Gözlemler
  Sayfalar 409 - 434
  Oktay DUMANKAYA
 20. Erzurum Müzesinde Bulunan Melek Figürlü İki Gümüş Buhurdan
  Sayfalar 435 - 452
  Gül GEYİK KARPUZ , Ayşe DURAN
 21. Balıkesir Zağnos Paşa Camii Haziresi’ndeki Kavuk Tipleri
  Sayfalar 453 - 478
  Burak MUHAMMET GÖKLER , Zerrin KÖŞKLÜ
 22. Sıvaların Gizlediği Süslemeleriyle Korkuteli Çaybaşı Hamamı
  Sayfalar 479 - 496
  Agül UÇAR , Hasan UÇAR
 23. Kemaliye’deki Osmanlı Dönemi Çeşmeleri
  Sayfalar 497 - 537
  Funda NALDAN
 24. Rize Feretiko (Rize Bezi) ve Bayburt Ehram Dokumacılığı Üzerine Bir Deneme
  Sayfalar 539 - 559
  Keziban SELÇUK , Hüseyin YURTTAŞ
 25. Feridun Nâfiz [Uzluk] Bey’in Aksaray Notları
  Sayfalar 561 - 588
  Zekai ERDAL , Mustafa Fırat GÜL
 26. Alevi-Bektaşi Geleneğinde Hz. Ali: Kişileştirme ve Plastik
  Sayfalar 589 - 596
  Gülten GÜLTEPE
 27. Osmanlı-Akkoyunlu İlişkilerinde Saray Hatun
  Sayfalar 597 - 610
  Ahmet TOKSOY
 28. Avusturyalı Diplomat Sigismund Von Herberstein ve Buda’da Osmanlı Elçiliğine Dair Anıları (1541)
  Sayfalar 611 - 631
  Zeynep İnan ALİYAZICIOĞLU
 29. Diyarbekir Vilayetinde Vakıflarda Ortaya Çıkan Problemler ve Çözümleri (H. 1155-1166- M. 1742-1751)
  Sayfalar 633 - 643
  İbrahim ÖZGÜL
 30. Rudolf Von Slatin’in Sudan Kariyeri (1879-1914)
  Sayfalar 645 - 662
  Abdullah ÖZDAĞ
 31. Ordu Kazasında Kıtlıklar (1891-1911)
  Sayfalar 663 - 667
  Esat AKTAŞ
 32. XIX. Yüzyılda İstanbul’da Modern Hayvanat ve Botanik Bahçelerinin Tesisi ve Eğitimi
  Sayfalar 669 - 692
  Muhammed KÖSE
 33. Damat Ferit Paşa Hükümetleri Tarafından Millî Mücadele Aleyhinde Yapılan İttihatçılık ve Bolşeviklik Propagandasının Türkiye Büyük Millet Meclisindeki Yansımaları
  Sayfalar 693 - 712
  Onur SEMİZ , Betül ASLAN
 34. 1923-1950 Yılları Arasında Rize’de Nüfus Yapısı
  Sayfalar 713 - 729
  Songül ALŞAN
 35. İran'da İslam Devrimi Öncesi Siyasi Olaylara Bakış "Ak Devrim ve Lale Meydanı Katliamı”
  Sayfalar 731 - 744
  Ahmet EDİ
 36. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Tek Dilli ve Çok Dilli Öğrencilerin Öğrenme Stratejilerini Kullanma Durumları
  Sayfalar 745 - 760
  Esin Yağmur ŞAHİN , Ayşe Esra ERGİN
 37. TAED-66 Jenerik
  Sayfalar 1 - 1
  Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
Dizinler