PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 52, 17.09.2014
https://doi.org/10.14222/Turkiyat1225

Öz

The recruiting offices have carried out very important roles since the date of their foundations. These offices have continuously provided soldiers to the military troops with the recruitment and mobilization laws of the time in question. In this process, they have governed very well the human resources at their disposal and they have used the power and authority given by the current legislation, while they have become an important source of motivation by using the notion of “sanctity of military service”. On the other hand, recruiting offices have been act as a bridge between families of soldiers and their troops. The young people who have been about to enlist have been given first information about the military service, their ∗ Dr. Per. Bnb., Harp Akademileri Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (SAREN) Müdürlüğü, msahin3@harpak.edu.tr; msahin44m@yahoo.com∗∗Dr., Uzman Öğretmen, İstanbul Profilo Barış Ortaokulu, drcemilesahin@yahoo.comtroops, general condition of the war and have been oriented about their duties in these recruiting offices. While the head of the recruiting office were dealing with the soldiers and their fathers, his wife guided their mothers and wives. During Turkish Independence War, Representative Committee gave the recruiting offices of the southern front the task of forming a national army. According to this order, each recruiting office formed a battalion and the head of recruiting office took the responsibility of becoming the battalion commander, with the officers of the recruiting office becoming the company commanders. The unfilled positions were filled by the reserve personnel through the mobilization acts. The personnel of Kilis Recruiting Office fulfilled these duties properly. Forming a battalion in Turkish Independence War, Kilis Recruiting Office performed militia activities heroically within the asymmetrical warfare principles under the command of Kilis national forces.

Kaynakça

 • Arşivler: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Genelkurmay ATASE Arşivi Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı Arşivi Millî Savunma Bakanlığı Arşivi Resmî Yayın ve Tutanaklar 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, Kabul Tarihi: 10 Haziran 1949, Resmî Gazete’de Yayım Tarihi: 18 Haziran 1949. 66 Sayılı İstiklal Madalyası Kanunu, Kabul Tarihi: 29 Kasım 1920, Resmî Gazete’de Yayım Tarihi: 04 Nisan 1921.
 • Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı Tarihçesi Meclisi Ayan Zabıt Ceridesi, Devre: 3, C. 2, İçtima Senesi: 3, Yıl: 1917.
 • Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre: 3, C. 2, İçtima Senesi: 3, Yıl: 1916. Kitaplar
 • Ayın, F. (1994). Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan Sonra Askeralma Kanunları (1839-1914). Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yay.
 • Barutçu, A. (2008). Kilis’in Kurtuluşu Şafakta Savaşanlar. Kilis: Kent Ofset.
 • Beşe, İ. (2009). İşgalden Kurtuluşa Kilis. Ankara: Başak Matbaası.
 • Erickson, E. J. (2011). Dünya Savaşı Tarihi, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 1914-1918. C. IV. (çev. Sare Levin Atalay), İstanbul: Timaş Yay.
 • Göreli, İ. H. (1945). Memleketimizde Vilayetler İdaresi Tarihine Bir Bakış. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi.
 • Heinzelmann, T. (2009). Cihaddan Vatan Savunmasına Osmanlı İmparatorluğu’nda Genel Seferberlik Yükümlüğü 1826-1856. (çev. Türkis Noyan). İstanbul: Kitabevi Yay. Kuvayımilliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüğü, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire (ATASE) Başkanlığı Yay., (Yayın Kurulu: Dr. Kur. Alb. Sertif Demir, Dr. Öğ. Alb. Suat Akgül, Arş. Uzm. Mesut Güvenbaş), Ankara, 2012.
 • Örenç, A. F. (2012). Yakınçağ Tarihi (1789-1918). İstanbul: Ati Yay.
 • Şahmaranoğlu, H. (2013). Kilis Kuva-yı Milliye Kumandanı Şahin Bey ve Gerçekler. Kilis: Kilis Belediyesi Kültür Yay.
 • Şenalp, C. (2006). Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Fransız İşgal Bölgelerinde Sivil İşler / Askeri Hükümet Faaliyetleri. İstanbul: Harp Akademileri Yay.
 • Türk İstiklal Harbi IV. Cilt Güney Cephesi. (1966). Ankara: Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi Yay. Tezler
 • Ayaydın, R. (2011). Osmanlı Devleti'nde Askeri Yükümlülükler ve Muafiyetler (1826-1914). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydınel, S. (1988). Güneybatı Anadolu’da Kuvay-ı Milliye Harekâtı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • Beşikçi, M. (2009). Between Voluntarism And Resistance: The Ottoman Mobilization Of Manpower In The First World War. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • İnce, H. İ. (2004). Millî Mücadele’de Kilis. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özçelik, M. (2006). Türk Basını’nda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Giriş Süreci. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgen, C. (2006). Türkiye’de Zorunlu Askerlik ve Profesyonel Ordu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, M. (2010). Hasan Tahsin Uzer’in Mülki İdareciliği ve Siyasetçiliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ünsaldı, M. (1987). Batı Cephesi’nde Kuvayı Milliye ve Düzenli Orduya Geçiş (Özellikle Askeri Stratejik Açıdan). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • Vurmaz, M. (2007). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Askere Alma Sistemi (1826-1970). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Makaleler
 • Beşikçi, M. (2009). Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin Seferber Edilmesi: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda Paramiliter Denekler. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 8, 49–92.
 • Çolak, İ. (2009). Çanakkale’de Destan Yazan Kahraman 15’liler. Somuncu Baba Dergisi, Yıl: 14, S. 89, 28–32.
 • Gülcü, E. (2012). Millî Mücadele Döneminde Kilis. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 1-37.
 • Güner, Z. (2007). Antep Savunması ve Ali Şefik Özdemir Bey’in Faaliyetleri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 49-65.
 • Güzelbey, C. C. (1984). Birecik Kurtuluş Savaşları ve İsmail Hakkı Bilgin. Gaziantep Sabah Gazetesi, 30 Ocak.
 • Hür, A. (2013). Cumhuriyet’ in Üvey Evladı: Halk Türküleri. Radikal Gazetesi, 11.08.2013. Şahin, M. ve Şahin, C. (2012). Kilis Askerlik Şubesi Reisi Sakallı Ahz-ı Asker Binbaşısı Mahmut Bey’in Birinci Dünya Savaşı (Gazze Cephesi)’na Giden Askerlere Yaptığı Konuşma ve Kilis Askerlik Şubesi’nin Kilis Kuva-yı Milliyesine Katkıları. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 72-82.
 • Yurdakul, İ. (2008). Osmanlı Ordularının Asker İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Bir Yöntem; Kura Sistemi (1839-1914). Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular -Oluşum, Teşkilat ve İşlev- (ed. Feridun M. Emecan), İstanbul: Kitabevi Yay.
 • İnternet Kaynakları http://www.asal.msb.gov.tr, Erişim tarihi: 20.10.2013. http://www.kilis.gov.tr, Erişim tarihi: 01.11.2013.

TÜRK İSTİKLAL HARBİ’NDE ASKERLİK ŞUBELERİ VE KİLİS ASKERLİK ŞUBESİ

Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 52, 17.09.2014
https://doi.org/10.14222/Turkiyat1225

Öz

Askerlik Şubeleri kurulduğu tarihten günümüze kadar çok önemli görevler ifa etmişlerdir. Askerlik Şubeleri ilgili cari asker alma ve seferberlik kanunları ile sürekli askerî kıt’aları beslemişlerdir. Bunları yaparken ellerindeki insan kaynaklarını çok iyi yönetmişler, cari kanunların kendilerine verdiği güç ve yetkiyi kullanırken “askerlik görevinin kutsallığı” kavramını işleyerek önemli bir motivasyon kaynağı olmuşlardır.

Öte yandan Askerlik Şubeleri askerler ve aileleri ile kıt’alar arasında köprü görevi görmüşlerdir. Askere sevk olmak üzere, Askerlik şubelerine gelen asker adaylarına; askerlik hakkındaki temel bilgiler ile sevkiyata tabi tutulacakları kıtalar ve harbin durumu, kıtalarındaki vazifeleri ile ilgili intibak bilgileri buralarda verilmiştir. Askerlik Şubesi Başkanı, askerler ve babaları ile ilgilenirken askerlerin anneleri ve eşlerine de şube başkanının eşi rehberlik etmiştir.

Millî Mücadele döneminde Askerlik şubelerine Heyet-i Temsiliye tarafından millî askerî güç teşkil edilmesi görevi verilmiştir. Bu emre göre her askerlik şubesi bir tabur teşkil etmiş, Tabur Komutanlığı görevi de Askerlik Şubesi Başkanı tarafından yerine getirilmiş, emrindeki subaylar ise bölük komutanı olarak görev yapmışlardır. Eksik olan kadrolar ise seferberlik işlemleri ile yedek personel kaynağından tamamlanmıştır.

Kilis Askerlik Şubesi de bu görevlerini layıkıyla yerine getirmiştir. İstiklal Harbi’nde bir tabur teşkil eden Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı Kilis Kuvay-ı Milliyesi emrinde gayri nizami harp esasları ile milis faaliyetlerini kahramanca ifa etmiştir.

Kaynakça

 • Arşivler: Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi Genelkurmay ATASE Arşivi Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı Arşivi Millî Savunma Bakanlığı Arşivi Resmî Yayın ve Tutanaklar 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu, Kabul Tarihi: 10 Haziran 1949, Resmî Gazete’de Yayım Tarihi: 18 Haziran 1949. 66 Sayılı İstiklal Madalyası Kanunu, Kabul Tarihi: 29 Kasım 1920, Resmî Gazete’de Yayım Tarihi: 04 Nisan 1921.
 • Kilis Askerlik Şubesi Başkanlığı Tarihçesi Meclisi Ayan Zabıt Ceridesi, Devre: 3, C. 2, İçtima Senesi: 3, Yıl: 1917.
 • Meclisi Mebusan Zabıt Ceridesi, Devre: 3, C. 2, İçtima Senesi: 3, Yıl: 1916. Kitaplar
 • Ayın, F. (1994). Osmanlı Devleti’nde Tanzimat’tan Sonra Askeralma Kanunları (1839-1914). Ankara: Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yay.
 • Barutçu, A. (2008). Kilis’in Kurtuluşu Şafakta Savaşanlar. Kilis: Kent Ofset.
 • Beşe, İ. (2009). İşgalden Kurtuluşa Kilis. Ankara: Başak Matbaası.
 • Erickson, E. J. (2011). Dünya Savaşı Tarihi, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı 1914-1918. C. IV. (çev. Sare Levin Atalay), İstanbul: Timaş Yay.
 • Göreli, İ. H. (1945). Memleketimizde Vilayetler İdaresi Tarihine Bir Bakış. Ankara: Recep Ulusoğlu Basımevi.
 • Heinzelmann, T. (2009). Cihaddan Vatan Savunmasına Osmanlı İmparatorluğu’nda Genel Seferberlik Yükümlüğü 1826-1856. (çev. Türkis Noyan). İstanbul: Kitabevi Yay. Kuvayımilliye Komutanı Tekelioğlu Sinan Bey’in Günlüğü, Genelkurmay Askerî Tarih ve Stratejik Etüt Daire (ATASE) Başkanlığı Yay., (Yayın Kurulu: Dr. Kur. Alb. Sertif Demir, Dr. Öğ. Alb. Suat Akgül, Arş. Uzm. Mesut Güvenbaş), Ankara, 2012.
 • Örenç, A. F. (2012). Yakınçağ Tarihi (1789-1918). İstanbul: Ati Yay.
 • Şahmaranoğlu, H. (2013). Kilis Kuva-yı Milliye Kumandanı Şahin Bey ve Gerçekler. Kilis: Kilis Belediyesi Kültür Yay.
 • Şenalp, C. (2006). Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda Fransız İşgal Bölgelerinde Sivil İşler / Askeri Hükümet Faaliyetleri. İstanbul: Harp Akademileri Yay.
 • Türk İstiklal Harbi IV. Cilt Güney Cephesi. (1966). Ankara: Genelkurmay Harp Tarihi Dairesi Yay. Tezler
 • Ayaydın, R. (2011). Osmanlı Devleti'nde Askeri Yükümlülükler ve Muafiyetler (1826-1914). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Aydınel, S. (1988). Güneybatı Anadolu’da Kuvay-ı Milliye Harekâtı. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • Beşikçi, M. (2009). Between Voluntarism And Resistance: The Ottoman Mobilization Of Manpower In The First World War. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • İnce, H. İ. (2004). Millî Mücadele’de Kilis. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özçelik, M. (2006). Türk Basını’nda Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na Giriş Süreci. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Özgen, C. (2006). Türkiye’de Zorunlu Askerlik ve Profesyonel Ordu. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Şahin, M. (2010). Hasan Tahsin Uzer’in Mülki İdareciliği ve Siyasetçiliği. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Ünsaldı, M. (1987). Batı Cephesi’nde Kuvayı Milliye ve Düzenli Orduya Geçiş (Özellikle Askeri Stratejik Açıdan). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü.
 • Vurmaz, M. (2007). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Askere Alma Sistemi (1826-1970). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Kırıkkale: Kırıkkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Makaleler
 • Beşikçi, M. (2009). Militarizm, Topyekûn Savaş ve Gençliğin Seferber Edilmesi: Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı İmparatorluğu’nda Paramiliter Denekler. Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar Dergisi, 8, 49–92.
 • Çolak, İ. (2009). Çanakkale’de Destan Yazan Kahraman 15’liler. Somuncu Baba Dergisi, Yıl: 14, S. 89, 28–32.
 • Gülcü, E. (2012). Millî Mücadele Döneminde Kilis. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 1-37.
 • Güner, Z. (2007). Antep Savunması ve Ali Şefik Özdemir Bey’in Faaliyetleri. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 3(6), 49-65.
 • Güzelbey, C. C. (1984). Birecik Kurtuluş Savaşları ve İsmail Hakkı Bilgin. Gaziantep Sabah Gazetesi, 30 Ocak.
 • Hür, A. (2013). Cumhuriyet’ in Üvey Evladı: Halk Türküleri. Radikal Gazetesi, 11.08.2013. Şahin, M. ve Şahin, C. (2012). Kilis Askerlik Şubesi Reisi Sakallı Ahz-ı Asker Binbaşısı Mahmut Bey’in Birinci Dünya Savaşı (Gazze Cephesi)’na Giden Askerlere Yaptığı Konuşma ve Kilis Askerlik Şubesi’nin Kilis Kuva-yı Milliyesine Katkıları. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(3), 72-82.
 • Yurdakul, İ. (2008). Osmanlı Ordularının Asker İhtiyacının Karşılanmasında Yeni Bir Yöntem; Kura Sistemi (1839-1914). Eskiçağ’dan Modern Çağ’a Ordular -Oluşum, Teşkilat ve İşlev- (ed. Feridun M. Emecan), İstanbul: Kitabevi Yay.
 • İnternet Kaynakları http://www.asal.msb.gov.tr, Erişim tarihi: 20.10.2013. http://www.kilis.gov.tr, Erişim tarihi: 01.11.2013.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa ŞAHİN>


Cemile ŞAHİN>

Yayımlanma Tarihi 17 Eylül 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 0, Sayı 52

Kaynak Göster

APA Şahin, M. & Şahin, C. (2014). TÜRK İSTİKLAL HARBİ’NDE ASKERLİK ŞUBELERİ VE KİLİS ASKERLİK ŞUBESİ . Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi , 0 (52) , . DOI: 10.14222/Turkiyat1225