Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 66, Sayfalar 37 - 82 2019-09-15

Divan Şiirinde Kulakla İlgili Deyimler ve Anlam Çerçevesi
Idioms and Meaning Framework by Ear in Divan Poetry

Erdem Can ÖZTÜRK [1]


Klâsik Türk Edebiyatı’nda sevgilinin kaşı, gözü, zülüf ve dişleri gibi kulakları da onunu güzellik unsurlarındandır. Bunların her biri ayrı ayrı sevgilinin eşsiz güzelliğinin tarif ve methi için kullanılır. Bunlar arasında kulakların ayrı bir yeri vardır. Bu, kulaklara süs eşyası olarak küpe takılması; kulağın Klâsik Türk Şiiri’nin temel sembollerinden olan gül ile özdeşleştirilmesi ve kulak etrafında oluşmuş oldukça fazla deyim ve kalıp ifadelerin bulunmasıdır. Bu itibarla kulak sevgilinin güzelliğinin tarifinden, onunla iletişim kurmaya, onu ikaz etmekten ona âşık olmaya uzanan geniş bir anlam çerçevesinin temelini oluşturmaktadır. Bunların da ötesinde felek, zaman, çeşitli çiçek ve çalgı aletleriyle birlikte dolaylı olarak oldukça yaygın bir kullanıma sahiptir.
Divan şairleri içinde bulundukları toplumun pek çok dinamiği gibi sözlü kültür ürünlerini de şiirlerinde yaygın olarak kullanmışlardır. Yukarıda kulakla ilgili olarak bahsedilenler de bunlar arasındadır. Bu çalışmada kulakla ilgili deyimler ve deyim olduğu değerlendirilen ifadelerle kulağın hangi anlam çerçevelerinde kullanıldığı üzerinde durulacak; bu konuda tespit ve değerlendirmelerde bulunacaktır. Ayrıca kulağın çeşitli şekillerde birlikte ve ilişki içinde kullanıldığı tespit edilebilen her bir husus hakkında ayrı ayrı bilgi verilecektir.

In the Classical Turkish Literature ears of darling like her eyebrow, eye, ear lock and teeth are one of the element of beauty too. Each of these is used separately to describe and praise the unique beauty of her darling. Among these, ears have a different place. This is to attach earrings to the ears as ornaments; to identify the ear with the rose, which is one of the basic symbols of Classical Turkish Poetry and to present many idioms and phrases that are formed around the ear. Therefore, the ear is the foundation of a wide framework of meaning, ranging from the description of the beauty of the darling to communicating with him, warning him and falling in love with him. Even fate, time, with a variety of flowers and instruments have a very common use, indirectly. Like many of the dynamics of the society in which they are in divan poets, they also used oral cultural products widely in their poems. These are also mentioned above about the ear. In this study, we will focus on the meaning of the ear with statements related to the ear and the expressions evaluated as expressions and will make determinations and evaluations on this subject. In addition, the ear is used in a variety of ways together and the relationship can be determined about each individual information will be given separately.

  • Aksoy, Ömer Asım (1988), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I-II, İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Albayrak, Nurettin (2009), Türkiye Türkçesinde Atasözleri, İstanbul: Kapı Yayınları. Aydınlı, Abdullah (2012), Hadis Istılahları Sözlüğü, İstanbul: MÜİF Yayınları. Ayçiçeği, Bünyamin (2018), “Bağdatlı Rûhî’nin (ö. 1014/1605-1606) Gazellerinde Deyimler”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 38, s. 163-202. Ayçiçeği, Bünyamin (2019), “Klâsik Türk Şiirinde Kuş Kondurmak Deyiminin Anlam Çerçevesi”, ESTAD, C. 2, S. 1, s. 215-232. Aydemir, Yaşar (2012), “Divan Şiirinde Kulak Çekmeye Dair”, Turkish Studies, V. 7/1, Ankara, s. 3-17. Batislam, H. Dilek (1997), “Nedim’in Şiirlerindeki Atasözleri ve Deyimler”, Türkoloji Araştırmaları 1997, Fuat Özdemir Anısına, İstanbul: Çukurova Üniversitesi Basımevi, s. 107-125. Dağlar, Abdülkadir (2009), Şem’î Şem’ullâh Şerh-i Mesnevî (I. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), Erciyes Üniv., Dr. Tezi, Kayseri 2009. Demirkazık, H. İbrahim (2013), “El Arkası Yerde Deyimi ve Bu Deyimin Divan Şiirindeki Kullanımı”, Turkish Studies, S. 8/4, s. 617-633. Çelebioğlu, Âmil (2011), Mevlânâ Mesnevî-i Şerîf, İstanbul: Timaş Yayınları. Edirneli Ahmed Bâdî Efendi (2004), Armağan Dîvân Şiirinde Atasözleri ve Deyimler, (Haz. Süreyya Ali Beyzadeoğlu, Müberra Gürgendereli, Fatih Günay), Cambridge: Harvard Üniversitesi Yakındoğu Dilleri ve Medeniyetleri Bölümü Yayınları. Gölpınarlı, Abdülbaki (1985), Mesnevî ve Şerhi-I, İstanbul: Millî Eğitim Basımevi. Karabulut, Asuman; Akçiçek, Eren (2013), “Eski Türklerde Erkeklerin Küpe Takma Âdeti”, Prof. Dr. Asaf Koçman’a Armağan, (Edt. Prof. Dr. Ertuğ Öner), İzmir: Ege Üniv. Edebiyat Fk. Yayınları. Karavelioğlu, Murat A. (2014), “Divan Şiirinde ‘Bend Geçmek’, ‘Hurde Geçmek’ ve ‘Kapı Geçmek’ Deyimleri Üzerine”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 31, s. 175-204. Kaya, Bayram Ali (1998), “Azmî-zâde Hâletî Dîvânı’nda Atasözleri ve Deyimler”, Bir, S. 9-10, s. 369-392. Kaya, Bayram Ali (2011), “Atasözleri ve Deyimlerin Divan Şiirinde Kullanımı ile Divanların Bu Söz Varlıklarımız Bakımından Önemi”, Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S. 6, s. 11-54. Kaya, Hasan (2018), “Divan Şiirinde “İş Asmak” Deyimi Üzerine”, Hikmet Akademik Edebiyat Dergisi Prof. Dr. Ali Nihad Tarlan Özel Sayısı, Yıl 4, s. 231-243. Kaya, Hasan (2018), “Divan Şiirinde Kıl Kondurmamak Deyiminin Anlam Çerçevesi”, Bir Devr-i Kadîm Efendisi Prof. Dr. Tahir Üzgör’e Armağan, Yayınevi, Ankara, s. 495-508. Kurnaz, Cemal (1983), “Taşlıcalı Yahyâ Beğ Dîvânı’nda Atasözleri ve Deyimler”, Türk Kültürü Araştırmaları, Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş’ın Hâtırasına Armağan, 1979-1983, Yıl: XVII-XXI/1-2, s. 195-207. Küçük, İsmail (2015), “Divan Şiirinde İzaha Muhtaç Beş Deyim: Asâyı Dik-, Kantarlığı At-, Kulağından Fetîli Çıkar-, Ay’a Elek As-, Ebû Zanbak Oku-”, Turkish Studies, V. 10/8, Ankara, s. 1697-1706. Mengi, Mine (1986), “Necâtî’nin Şiirlerinde Atasözlerinin Kullanımı”, Erdem Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. II, S. 4, s. 47-56. Onay, Ahmet Talat (2000), Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Ankara: Akçağ Yayınları. Pala, İskender (2003), Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, İstanbul: L&M Yayınları. Parlatır, İsmail (2008), Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü I, Ankara: Yargı Yayınları. Saraçbaşı, M. Ertuğrul (2010), Örnekleriyle Büyük Deyimler Sözlüğü, 2 C., İstanbul: YKY. Tâhirü’l-Mevlevî (2010), Mevlânâ Mesnevî, (C. 1-2), İstanbul: Kırkambar Kitaplığı. Tanyeri, M. Ali (1999), Örnekleriyle Divan Şiirinde Deyimler, Ankara: Akçağ Yayınları. Tatcı, Mustafa (2008), Yûnus Emre Dîvânı Tenkitli Metin, İstanbul: H Yayınları. www. tdk.gov.tr/ (Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü) (Son Erişim Tarihi: 25.03.2019) Yelten, Muhammet (1989), “Nev’i-zâde Atâyî’nin Sohbetü’l-Ebkârı ve İçindeki Atasözleri İle Deyimler”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1985, s. 171-191. Yıldırım, Suat vd. (2002), Fahruddîn er-Râzî Tefsîr-i Kebîr Mefâtîhu’l-Gayb, İstanbul: Huzur Yayınevi.
  • Metinlerin Alındığı Kaynaklar ve Kısaltmaları Akalın, Mehmet (1975), Ahmedî Cemşid ü Hurşid (İnceleme-Metin), Ankara: Sevinç Matbaası. (CH) Akarsu, Kâmil (2010), Rumelili Za’ifî Divanı, Ankara: Berikan Yayınevi. (RZD) Akın, Öykü (2009), Harîmî (Şehzâde Korkud) Dîvânı’nın Nesre Çevirisi ve İncelemesi, Marmara Üniv. YL Tezi, İstanbul. (ŞKD) Akkuş, Metin (2018), Nef’î Divanı, Ankara: KB e-kitap. (NFD) Aksoy, Ömer Asım (1937), Aydî Divanı, Gaziantep: Gaziantep Halkevi Yayınları. (AYDD) Aktaş, Ali (1997), Yetîm Divanı, İnceleme-Metin, Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniv., Ankara. (YD) Alkan, Sevim, Ni’met Divanı (İstanbullu): İnceleme-Metin-Dizin, Süleyman Demirel Üniv., YL. Tezi, Isparta. (NİD) Arat, Reşit Rahmeti (2008), Kutadgu Bilig, İstanbul: Kabalcı Yayınları. (KB) Arslan, Mehmet (2004), Antepli Aynî Divanı, İstanbul: Kitabevi Yayınları. (AAD) Arslan, Mehmet (2018), Leylâ Hanım Divanı, Ankara: KB e-kitap. (LHD) Arslan, Mehmet (2018), Mihrî Hatun Divanı, Ankara: KB e-kitap. (MİHD) Aynur, Hatice (1999), 15.Yüzyıl Şairi Çakeri ve Divanı, İstanbul: Yeni Yayınları. (ÇD) Aypay, Ali İrfan (1992), Nahîfî Süleyman Efendi (Hayatı, Eserleri, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkitli Metni), Selçuk Üniv., Dr. Tezi, Konya. (NAHD) Aytaç, Aslı (2017), Aşki ve Heft Peyker Mesnevisi: İnceleme-Metin-Özel Adlar Dizini, Hacettepe Üniv., Dr. Tezi, Ankara. (AHP) Bayram, Asuman (2017), Firakî Abdurrahman Çelebi, Hüsrev ü Şirin, Dr. Tezi, Ankara. (HŞ) Bayram, Yavuz (2018), Adlî Divanı, Ankara: KB e-kitap. (ADLD) Belal Saber Mohamed Abdel-Maksoud, Mevlânâ Hamîdî-i Lârendevî Tahayyür-nâme-i Leylî vü Mecnûn, Ankara: KB e-kitap. (MHT) Bilkan, Ali Fuat (1997), Nâbî Dîvânı, Ankara: MEB Yayınları. (NAD) Biltekin, Halit (2003), Şeyhî Divanı: İnceleme-Metin-Dizin, Ankara Üniv., Dr. Tezi, Ankara. (ŞD) Bulut, Büşra (2017), Âşık Paşa’nın Mevlid’i İnceleme-Metin, Gazi Üniv., YL. Tezi, Ankara. (APM) Canım, Rıdvan (1999), Türk Edebiyatında Sâkînâmeler ve İşretnâme, Ankara: Akçağ Yayınları. (SİN) Canpolat, Mustafa (1987), Mecmû’atü’n-Nezâ’ir: Metin-Dizin-Tıpkıbasım, Ankara: TDK Yayınları. (MEN) Ceyhan, Adem (1997), Bedr-i Dilşad’ın Murad-nâme’si, İstanbul: MEB Yayınları. (BDM) Çavuşoğlu, Mehmed; Tanyeri, M. Ali (1989), Üsküplü İshak Çelebi Divanı, İstanbul: Mimar Sinan Üniv. Yayınları. (ÜİÇ) Çavuşoğlu, Mehmet (1980), Vasfî Divanı, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları. (VAD) Çelebioğlu, Âmil (1996), Muhammediye, İstanbul: MEB Yayınları. (YMM) Çıpan, Mustafa (2003), Fasîh Dîvânı, İstanbul: MEB Yayınları. (FASD) Demirel, H, Gamze (2005), 18. yüzyıl Şairlerinden Belîğ Mehmed Emîn Dîvânı:İnceleme-Tenkitli Metin-Tahlili, Dr. Tezi, Fırat Üniv., Elazığ. (MED) Develi, Hayati (1998), “Eski Anadolu Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Miracname”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C, XXVIII, İstanbul. s, 81-228. (MM) Dikmen, Hamit (1991), Seyyid Vehbî ve Divanı’nın Karşılaştırmalı Metni, Ankara Üniv., Dr. Tezi, Ankara. (SEVD) Doğan, Ahmet (2013), Kuddûsî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları. (KUD) Doğan, Muhammed Nur (2015), Fatih Divanı ve Şerhi, İstanbul: TYEKB Yayınları. (FDŞ) Ekinci, Ramazan (2016), Dâ’î Mehmed Efendi, Nevhatü’l-Uşşâk, Ankara: Gece Kitaplığı Yayınları. Ekinci, Ramazan (2018), Şeyhî Mehmed Efendi Vekâyi‘u’l-Fuzalâ, İstanbul: TYEKB Yayınları. Ercan, Özlem (2008), Peşteli Hisâlî Dîvânı, Bursa: Gaye Kitabevi. (HİD) Erdoğan, Mustafa (2017), Bursalı Rahmî Dîvânı, Ankara: KB e-kitap. (BURD) Eroğlu, Süleyman (2015), Ahmediyye, Hamdullah Hamdî, Bursa: Bursa Akademi Yayınları. (HHA) Ersoy, Ersen (2013), Azizî Divanı, İstanbul: Akademi Titiz Yayınları. (AZD) Ersoylu, Halil (1978), Cem Sultan’ın Türkçe Divânı, İstanbul Üniv., Dr. Tezi, İstanbul. (CSD) Gönel, Hüseyin (2013), Rusçuklu Zarîfî Dîvânı, Ankara: Grafiker Yayınları. (RUZD) Güler, Zülfü (1982), Hamdullah Hamdî, Leylâ ve Mecnûn (İnceleme-Metin), Dr. Tezi, Atatürk Üniv., Erzurum. (HHLM) Gümüş, Mehmet (2013), Moralı Bahtî’nin Menâsik-i Hacc’ı (Giriş-Dil İncelemesi-Metin-Sözlük/İndeks-Tıpkı Basım), İstanbul: Akademi Titiz Yayınları. (MH) Gürgendereli, Müberra (2002), Mostarlı Hasan Ziyâ’î Divanı, Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. (MZD) Güzel, Abdurrahman (2000), Kaygusuz Abdal Divanı, Ankara: MEB Yayınları. (KABD) Kaçalin, Mustafa S. (2018), Ahî Divanı, Ankara: KB e-kitap. (AHİD) Kadıoğu, İdris (2008), Es’ad-ı Bağdâdî Dîvânı, Malatya: Özserhat Yayıncılık. (EBD) Kaplan, Mahmut (2003), Deh Murg-ı Şemsi (İnceleme - Metin - Sözlük), Manisa: Celal Bayar Üniv. Yayınları. (ŞDM) Karahan, Abdülkadir (1966), Figânî Divançesi, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları. (FİD) Karaköse, Saadet (2017), Nev’î-zâde Atâyî Divanı, Ankara: KB e-kitap. (NATD) Karaörs, Metin (2006), Nevâdirü’ş-Şebâb, Ankara: TDK Yayınları. (NŞ) Kartal, Ahmet (2006), Basîrî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları. (BAD) Kavaklıyazı, Ahmet (2015), “15. Yüzyıl Şairlerinden Diyarbakırlı Halilî’nin Şiirleri”, Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, S. 34, s. 1-88. (DHŞ) Kavruk, Hasan (2014), Şeyhülislâm Yahyâ Dîvânı, Ankara: KB e-kitap. (ŞYD) Kaya, Bayram Ali (2017), Azmî-zâde Hâletî Dîvânı, Ankara: KB e-kitap. (AZHD) Kayaalp, İsa (1999), Sultan I. Ahmet Divanı’nın Tahlili, İstanbul: Kitapevi Yayınları. (SUAD) Kesik, Beyhan (2009), Derviş Paşa, Murâd-nâme, Giresun: Kirazofis Baskı Merkezi, (DPM) Kesik, Beyhan (2018), Cenâbî Dîvânı, Ankara: KB e-kitap. (CD) Kızıltaş, Maşallah (2018), Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Mesnevisi: Tenkitli Metin-Bağlamlı Dizin ve İşlevsel Sözlük, Bitlis Eren Üniv., Dr. Tezi, Bitlis. (TGH) Koyuncu, Fatih (2014), “Bursalı Subhî Mehmed ve Manzum Esmâü’l-Hüsnâ Şerhi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C. 7, S. 31, s. 175-193. (BSEH) Kufacı, Osman (2006), Adnî Divanı ve Adnî Divanında Benzetmeler, İstanbul Üniv., YL. Tezi, İstanbul. (ADOK) Kurnaz, Cemal; Tatcı, Mustafa (2001), Ümmî Divan Şairleri ve Enverî Divanı, Ankara: MEB Yayınları. (ENVD) Küçük, Sabahattin (1994), Bâkî Dîvânı, Ankara: TDK Yayınları. (BD) Külekçi, Numan (1985), Ganî-zade Nâdirî: Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Divanı ve Şehnâmesinin Tenkidli Metni, Atatürk Üniv., Dr. Tezi, Erzurum. (GND) Macit, Muhsin (2017), Nedîm Divanı, Ankara: KB e-kitap. (ND) Mahdum, Abid Nazar (2010), Vefâyî, Revnaku’l-İslâm, İstanbul: Çile Yayınları. (VRİ) Mengi, Mine (1995), Mesîhî Dîvânı, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları. (MD) Mermer, Ahmet (2004), Kütahyalı Rahîmî ve Dîvânı, İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı, (KRD) Okuyucu, Cihan (1994), Cinânî Divanı, Ankara: TDK Yayınları. (CİD) Onur, Naci (1996), Harputlu Rahmî Dîvanı, Ankara: İzzet Paşa Vakfı Yayınları. (HRD) Özkan, Fatma (2012), Şehîdî Mevlid (İnceleme-Metin-Dizin), Trakya Üniv., YL. Tezi, Edirne. (ŞM) Özkan, Ömer (2007), Derviş Gubarî, Gazavat-name-i Midilli, Ankara: Alp Yayınları. (GM) Öztekin, Nezahat (2002), Gül ü Bülbül, Ankara: Akademi Kitabevi Yayınları. (GB) Özyıldırım, Ali Emre (1999), Hamdî Divanı, KTB Yayınları. Ankara. (HD) Rahimî, Ferhad (2011), Kavsî Divanı’nın Dil İncelemesi, İstanbul Üniv., Dr. Tezi, İstanbul. (KVD) Saraç, M. A. Yekta (2002), Emrî Divanı, Ankara: KB e-kitap. (ED) Sona, Fatih (2005), Alî Hayatı, Sanatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Transkripsiyonlu Metni, Gazi Üniv., YL Tezi, Ankara. (ADFS) Tan, Bünyamin, “Alâeddîn Ali Çelebi’nin Münâzara Türünde Bir Eseri: Dâsitân-ı Tûtî vü Karga-i ‘Alâeddîn”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S. 54, Erzurum, s. 353-374. (DTK) Tarlan, Ali Nihat (1945), Hayalî Bey Divanı, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları. (HBD) Tarlan, Ali Nihat (1968), Zâtî Divanı, C. III, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları. (ZD) Tarlan, Ali Nihat (1992), Ahmed Paşa Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları. (APD) Taş, Hakan (2016), Vusûlî Dîvân İnceleme - Metin - Çeviri - Açıklamalar - Dizin, Ankara: TDK Yayınları. (VD) Taş, Hakan; Zülfe, Ömer (2007), “Nev’î’nin Münâzara-i Tûtî vü Zâğ Adlı Mesnevîsi”, Turkish Studies, S. 2, s. 3, 660-696. (NMTZ) Timurtaş, Faruk Kadri (1980), Şeyhî ve Hüsrev ü Şîrîn’i, İstanbul: İstanbul Üniv. Yayınları. (ŞHŞ) Tokatlı, Ümit (1996), Pîr Mehmet b. Evrenos b. Nûreddîn, Kitâb-ı Bostân-ı Nasâyih, Kayseri: Erciyes Üniv. Yayınları. (KBN) Tosun, Erhan (2007), Erbilli Âmâ Yusuf Garibî Efendi Divanı (İnceleme -Tenkitli Metin), Sakarya Üniv., YL Tezi, Sakarya.(YGD) Tulum, Mertol; Tanyeri, Mehmet Ali (1977), Nev’î Divanı, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları. (NEVD) Tulum, Mertol; Tanyeri, Mehmet Ali (1981), Hayretî Divanı, İstanbul: İstanbul Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları. (HYD) Türk, Vahit (2009), Hatipoğlu, Bahru’l-Hakâyık, Ankara: TDK Yayınları. (HBH) Türkay, Kaya (2002), Ali Şîr Nevâyî: Bedâyi’ü’l-Vasat, Ankara: TDK Yayınları. (BEV) Uslu, Zeynep Oktay (2010), Kaygusuz Abdal’ın Mesnevî-i Baba Kaygusuz’u: Tenkitli Metin ve İnceleme, Boğaziçi Üniv., YL. Tezi, İstanbul. (MBK) Üstüner, Kaplan (2015), İsmail Na’îm Efendi, Gülzâr-ı Na’îm, İstanbul: Kitabevi Yayınları. (GN) Üzgör, Tahir (1991), Fehîm-i Kadîm Divanı, Ankara: AKM Yayınları. (FKD) Yağmur, Hilal (2016), Seyfü’l-Mülûk ve Sa’îd İbn-i Sâlih Hikâyesi: Kitâb-ı Gülistân-nâme: İnceleme-Metin-İşlevsel Sözlük, Hacettepe Üniv., YL. Tezi, Ankara. (SM) Yakar, Halil Ibrahim (2000), Edirneli Şevkî Divanı, Konya: Palet Yayınları. (EŞD) Yakar, Halil İbrahim (2018), Gelibolulu Sun’î Divanı, Ankara: KB e-kitap. (GSD) Yavuz, Kemal (2017), Gülşehrî'nin Mantıku't-Tayr'ı (Gülşenname), Ankara: Kırşehir Valiliği Yayınları. (GMT) Yavuz, Nihal (2015), Sinân’ın Hoca-nâme Mesnevîsi: Metin - İnceleme - Dizin, Gazi Üniv., Dr. Tezi, Ankara. (SHN) Yavuz, Orhan (2002), Kansu Gavrî’nin Türkçe Divanı, Konya: Selçuk Üniv. Vakfı Yayınları. (KGD) Yavuz, Orhan; Yavuz, Kemal (2016), Muhibbî Dîvânı (İnceleme-Tenkitli Metin), İstanbul: TYEKB Yayınları. (MHD) Yazıcı, Gülgün Erişen (2017), Kâmî Dîvânı, Ankara: KB e-kitap. (KMD) Yekbaş, Hakan (2010), Sehî Bey Divanı, İstanbul: Kitabevi Yayınları. (SBD) Yıldırım, Talip (2010), Hüseyin Baykara Divanı İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım, İstanbul: Hat Yayınları. (HBAD) Yılmaz, Nebi (2007), Ahmed-i Rıdvan, Rıdvaniyye, Ankara: Bizim Büro Yayınları. (ARR) Yücel, Bilal (2002), Mahmut Paşa, Adnî Divanı, Ankara: Akçağ Yayınları. (AD) Yüksel, Hasan; Delice, H. İbrahim; Aksoyak, İ. Hakkı (1996), Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin: İslâmî’nin Mesnevisi, Dilek Matbaacılık, Sivas. (İM) Zülfe, Ömer (1998), Naşid Divanı, Marmara Üniv., YL. Tezi, İstanbul.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-9328-0205
Yazar: Erdem Can ÖZTÜRK (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

MLA ÖZTÜRK, E . "Divan Şiirinde Kulakla İlgili Deyimler ve Anlam Çerçevesi". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 (2019 ): 37-82 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/49095/624650>