Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 66, Sayfalar 155 - 176 2019-09-15

Abdullah Harmancı’nın Öykülerinde Aydınlar
Intellectuals in Abdullah Harmanci's Stories

Turan GÜLER [1]


Yazarların eserlerinde biyografilerinden istifade etmeleri yaygın bir durumdur. Muhteris, Ertesi Dünya, Yerlere Göklere, Seni Ne İhtiyarlattı?, Melek Kayıtları, Behçet Bey Neden Gülümsedi? adı ile yayınlanmış altı öykü kitabı bulunan akademisyen yazar Abdullah Harmancı da öykülerinde bu türden biyografik unsurları sıklıkla kullanır. Ailede başlayan, lise ve üniversite yıllarında gelişerek devam eden düşünce inşası sürecinin yanı sıra öğretmenlik ve akademisyenlik gibi mesleki tecrübeleri de öykülerinde yer alır. Ayrıca iyi bir dergi ve öykü yazarı olan Abdullah Harmancı varlık ve mana yolculuğunu yayınladığı öykülerde okura yansıtmıştır. Bu çalışmada öykü kitaplarında yazarın bu yolculuğunu doğrudan yansıtan öyküleri, aydın problemi bağlamında değerlendirilmiştir. Bundan dolayı öykü karakterleri olarak aydın sınıfı oluşturan öğretmen, akademisyen, yazar gibi kimlikler ön plana çıkarılmıştır. Toplumsal boyutla ele alındığında bu kişilerin aynı zamanda birer aydın kimliğe sahip oldukları göz ardı edilmemelidir. Bu açıdan giriş bölümünde aydın kavramı üzerinde durulmuş, otobiyografik unsurların gölgesinde gelişen aydın kimliği hakkında genel bir değerlendirme yapılmıştır. Çalışmanın ana inceleme bölümünde ise bu öykülerde geçen öğretmen, akademisyen ve yazarlar çeşitli yönleri ile ele alınmıştır. Bu kişilerden hareketle yazarın toplumun aydın sınıfı hakkındaki düşünceleri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

It is common for authors to take advantage of their biographies in their stories. Abdullah Harmancı, an academician writer who has six story books published with the names Muhteris, Ertesi Dünya, Yerlere Göklere, Seni Ne İhtiyarlattı?, Melek Kayıtları and Behçet Bey Neden Gülümsedi? frequently uses such biographical elements in his stories. His professional experiences gained as a teacher and an academician take place in his stories as well as his thought construction process which developed and lasted in high school and university years. Moreover, as a good journalist and story writer, he reflects his adventure of being and meaning to the reader in his stories. In this study, the stories of the author directly reflecting this adventure are evaluated within the context of intellectual problem. For this reason, teachers, academicians and writers who make up the intellectual class come to the fore as the story characters. It should not be overlooked that these people also have an intellectual identity when they are taken into consideration with the social dimension. In this respect, the concept of intellectual is dealt with in the introduction and a general evaluation is made about the intellectual identity which develops in the shadow of autobiographical elements. In the main review section of the study, the teachers, academics and writers mentioned in these stories are handled with various aspects. Based on these people, the thoughts of the author about the intellectual class of the society are tried to be put forward. 

  • Alver, Köksal, (2016). “Hayatın Ortasından Abdullah Harmancı Öyküsü”, Mahalle Mektebi Dergisi, 27, 59-63. Ankay, Nurcan, (2018). Türk Romanında Entelektüel Suç, Eskişehir: Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Demir, Rasime, (2015). Oğuz Atay Romanlarında Aydın Problemi, Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Harmancı, Abdullah, (2002). Muhteris, İstanbul: Timaş Yayınları. Harmancı, Abdullah, (2011). Seni Ne İhtiyarlattı? İstanbul: Profil Yayınları. Harmancı, Abdullah, (2015). Ertesi Dünya, İstanbul: Profil Yayınları. Harmancı, Abdullah, (2017). Melek Kayıtları, İstanbul: İz Yayıncılık. Harmancı, Abdullah, (2017). Yerlere Göklere, İstanbul: İz Yayıncılık. Harmancı, Abdullah, (2019). Behçet Bey Neden Gülümsedi? İstanbul: İz Yayıncılık. Kur’an-ı Kerim. Mahalle Mektebi, (2016). “Tarihçe-i Hayat”, Mahalle Mektebi Dergisi, 27,56-58. Meriç, Cemil, (2002). Mağaradakiler, İstanbul: İletişim Yayınları. Peyami Safa, (1970). Sanat Edebiyat Tenkit, (der. Ergun Göze), İstanbul: Ötüken Yayınları. Said, Edward, (2013). Entelektüel, Sürgün, Marjinal, Yabancı, (çev. Tuncay Birkan), İstanbul: Ayrıntı Yayınları. Sarı, Ahmet, (2016). “Bize Ait Bir Acının Kazısına Dair: Abdullah Harmancı Hikâyeciliği”, Mahalle Mektebi Dergisi, 27, 64-70. Şeriati Ali, (2017). Aydın. Ankara: Fecr Yayınları. Tekin, Mehmet, (2004). Roman Sanatı 1, İstanbul: Ötüken Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2227-2299
Yazar: Turan GÜLER (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

MLA GÜLER, T . "Abdullah Harmancı’nın Öykülerinde Aydınlar". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 (2019 ): 155-176 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/49095/624683>