Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 66, Sayfalar 597 - 610 2019-09-15

Osmanlı-Akkoyunlu İlişkilerinde Saray Hatun
Saray Hatun at Ottoman–Aqqoyunlu Relations

Ahmet TOKSOY [1]


Öz

Fatih Sultan Mehmet, 18 Şubat 1451’de Osmanlı tahtına geçti. Fatih Sultan Mehmet Devri’nde Osmanlı-Karaman meselesi aynı zamanda Osmanlı-Akkoyunlu ilişkilerini de etkiledi ve bu ilişkiler kopma noktasına geldi. Trabzon topraklarını çevreleyen bölgelerde de sivrilen birçok Türkmen beyleri maiyetlerindeki savaşçı kuvvetlerle Trabzon Komnenos Devleti için büyük bir tehlike arz etmeye başladılar. Bu Türk beylerinin bazıları Selçuklu ümerası, bazıları ise hareket serbestisine kavuşan ve kendilerine yurt arayan Türkmen boylarının liderleriydi. Bunlar arasından bilhassa Akkoyunlu beyleri sivrildi. Bu akınları hangi Akkoyunlu beyinin idare ettiği bilinmemektedir. Uzun Hasan zamanına gelinceye kadar böyle dostane bir gelişme gösteren Komnenos-Akkoyunlu münasebetleri, bu dönemde daha sıkı bir hale geldi. Hatta Uzun Hasan, Komnenos Hanedanı’nın koruyucusu durumuna geçti.

Anahtar Kelimeler: Fatih Sultan Mehmet, Akkoyunlular, Uzun Hasan, Türkmenler, Trabzon.


Abstract

Fatih Sultan Mehmet assumed the Ottoman throne on 18 February 1451. During the reign of Sultan Mehmet, the Conqueror, the Ottoman-Karaman issue also affected Ottoman - Aqqoyunlu relations, and these relations reached the point of rupture. Many Turkmen Bey who prominent in the regions surrounding the territory of Trabzon began to pose a great danger to the Komnenos State of Trabzon with the warrior forces in their entourage. Some of these Turkmens were the Seljuq umaras, others were the leaders of the Turkmen tribes who gained freedom of movement and sought their own homes. Among these, especially Aqqoyunlu Bey’s prominent. It is not known which Aqqoyunlu brain managed these raids. Comnenus - Aqqoyunlu relations, which showed such amicable development until the time of long Hasan, became tighter during this period. Even Uzun Hasan became the protector of the Comnenus Dynasty. 


  • Âşık Paşazade, Osmanoğulları Tarihi, Hzl. Kemal Yavuz, M. A. Yekta Saraç, İstanbul 2003. Babinger, Franz, Fatih Sultan Mehmed ve Zamanı, çev. D. Körpe, İstanbul 2002. Baykal, Bekir Sıtkı, “Fatih Sultan Mehmet-Uzun Hasan Rekabetinde Trabzon Meselesi”, Tarih Araştırmaları Dergisi, II/2-3 (1966). Ebu Bekir Tihranî, Kitab-ı Diyarbekriyye, c.II, yay. Necati Lugal, Faruk Sümer, Ankara 1993. Hadidi, Tevârih-i Al-î Osman (1299-1523), haz. Necdet Öztürk, İstanbul 1991. Hoca Sadeddin Efendi, Tâcü’t-Tevârih, III, haz. İsmet Parmaksızoğlu, Ankara 1992. İbn Kemal, Tevarih-i Âl-i Osman, VII. Defter, haz. Şerafettin Turan, Ankara 1991. İdris-i Bitlisî, Heşt Behişt, VI. Ketibe: Fatih Sultan Mehmed Devri (1451-1481), haz. Muhammed İbrahim Yıldırım, Ankara 2013. Mehmed Neşri, Kitâb-ı Cihan-nümâ, c. II, yay. Faik Reşit Unat, Mehmet Altay Köymen, Ankara 1995. Tusun Bey, Târih-i Ebü’l-Feth, haz. M. Tulum, İstanbul 1977. Hınz, Walther, Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd, çev. Tevfik Bıyıklıoğlu, Ankara 1992. Kırzıoğlu, Fahrettin, “1461 Turabuzon Fethi Sırasında Fatih Sultan Mehmed’in Yaya Olarak Aştığı Bulgar Dağı Neresidir”, VI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, Ankara 1967. Konukçu, Enver, Otlukbeli Savaşı (Ağustos 1473), Ankara 1998. Tansel, Selahattin, Osmanlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri, Ankara 2014. Yücel, Yaşar, “Fatih’in Trabzon’u Fethi Öncesinde Osmanlı-Trabzon-Akkoyunlu İlişkileri”, Belleten, C. XLIX, 193-195, Ankara 1986. Yücel, Yaşar ve Sevim, Ali, Türkiye Tarihi, II, Ankara 1990.
Birincil Dil tr
Konular Tarih
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9176-0165
Yazar: Ahmet TOKSOY (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

MLA TOKSOY, A . "Osmanlı-Akkoyunlu İlişkilerinde Saray Hatun". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 (2019 ): 597-610 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/49095/624697>