Yıl 2019, Cilt 0 , Sayı 66, Sayfalar 281 - 307 2019-09-15

{+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine
On 1st Person Singular Suffix {+vAnIn}

Erkan SALAN [1]


Oğuz lehçesi temelinde kurulup gelişen ve sadece yazılı kaynaklarla takip edilebilen Eski Anadolu Türkçesi, sahip olduğu dil özellikleriyle pek çok incelemenin konusu olmuştur. Buna karşılık dil incelemelerinin ve bilimsel neşri yapılan metinlerin artması, ele alınması gereken pek çok yeni konuyu da beraberinde getirmiştir. Bu durum özellikle bir kısım eklerin incelenmesini zaruri kılmıştır. Adı geçen dönemde oldukça seyrek olan {+vAnIn} teklik 1. kişi eki, bu kapsamda ele alınması gereken eklerden biridir. Zira ekin kullanımı ve yapısı herhangi bir müstakil incelemeye konu olmuş değildir. Bu çalışmada, {+vAnIn} ekinin kullanımı ve yapısı değerlendirilmiştir. Mensur eserlerde kullanılmamış olan ekin sadece manzum eserlere özgü olduğu ve dolayısıyla vezin ve uyağın zorlayıcı etkisi karşısında dönemin (özellikle 14. yüzyıl) şairleri tarafından meydana getirilmiş standart dışı bir ek olmasının kuvvetle muhtemel olduğu örneklerle ifade edilmiştir. Bununla birlikte ekin {+vAn} teklik 1. kişi ekiyle işlevini kaybetmiş olan vasıta kökenli {+(I)n} ekinin veya {+(y)In} teklik 1. kişi ekinin birleşip kalıplaşmış şekli olabileceği çeşitli örneklerden hareketle dikkatlere sunulmuştur

Old Anatolian Turkish, which was founded and developed on the basis of Oghuz dialect and can be investigated only through written sources, has been a subject of study for countless researches due to the linguistic features it possesses. However, an increase in linguistic studies and in texts that have been published scientifically has brought about various new topics that need to be addressed. This phenomenon has made it necessary to investigate especially certain suffixes. The 1st person singular suffix {+vAnIn}, which was seldom used in the cited period, is one of the suffixes that need to be dealt with in this context, because the usage and origin of the suffix has not been investigated before. In this study, the usage and origin of the suffix {+vAnIn} was explored. It was stated through various examples that the said suffix was not used in prose, that it was unique only to poetry, and that it was highly likely that it was a non-standard suffix created by poets of the period (especially the 14th century) in the face of challenges posed by prosody and rhyme. However, it was also presented to attention via several examples that the suffix could be a morph that took a fixed form when the 1st person singular suffix {+vAn} combined with the instrumental suffix {+(I)n}, which had lost its function, or the 1st person singular suffix {+(y)In}.

  • Adamović, Milan. (1994). Kelile ü Dimne Türkische Handschrift T 189 der Forschungsbibliothek Gotha. Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag. Akalın, Mehmet. (1975). Ahmedî Cemşîd ü Hurşîd İnceleme-Metin. Ankara: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Akalın, Şükrü Halûk. (1987). Ebü’l-Hayr-ı Rûmî Saltuk-nâme I. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Akalın, Şükrü Halûk. (1988). Ebü’l-Hayr-ı Rûmî Saltuk-nâme II. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Akalın, Şükrü Halûk. (1990). Ebü’l-Hayr-ı Rûmî Saltuk-nâme III. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Akar, Ali. (2018). Oğuzların Dili - Eski Anadolu Türkçesine Giriş. İstanbul: Ötüken Neşriyat. Akın, Lemi. (2011). Cevâhirü’l-Maʻânî (Paris Nüshası) Metin ve Söz Dizimi İncelemesi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Akkuş, Muzaffer. (1995). Kitab-ı Gunya. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Akkuş, Muzaffer. (2004). Elvân-ı Şirâzî’nin Gülşen-i Râz Tercümesi (İnceleme - Metin - İndeks - Tıpkıbasım). Niğde: Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları. Akkuş, Muzaffer. (2007). Kemal Ümmî Divânı (İnceleme - Metin - İndeks - Tıpkıbasım). Niğde: Niğde Belediyesi Yayını. Aktan, Bilâl. (2002). Devletoğlu Yûsuf’un Vikâye Tercümesi (İnceleme-Metin-Dizin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Altun, Nesrin. (1996). Erzurumlu Darīr’in Fütûhu’ş-Şâm Tercümesi Giriş - Metin - Açıklamalı Dizin. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Argunşah, Mustafa. (1999). Muhammed b. Mahmûd-ı Şirvânî Tuhfe-i Murâdî İnceleme-Metin-Dizin, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Argunşah, Mustafa. (2002). Kirdeci Ali Kesikbaş Destanı. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Argunşah, Mustafa. (2013). Çağatay Türkçesi. İstanbul: Kesit Yayınları. Aslan, Üzeyir. (2016). Ivaz Paşa Oğlu Atayi (ö. 1437) Divanı. İstanbul: Kriter Yayınları. Ay, Özgür. (2004). “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekiminde Kullanılan Şahıs Ekleri Üzerine”. V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I (20-26 Eylül 2004), s. 319-341, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ayan, Hüseyin. (1979). Şeyhoğlu Mustafa Ḫurşîd-nâme (Ḫurşîd ü Feraḥşâd) İnceleme-Metin-Sözlük-Konu Dizini. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Aydemir, Semra (1990). Dede Ömer Rûşenî (Hayâtı, Eserleri ve Dîvânı’nın Tenkîdli Metni). Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya. Aynur, Hatice. (1999). 15. Yy. Şairi Çākerī ve Dīvānı İnceleme-Tenkitli Metin. İstanbul: Yenilik Basımevi. Erkan SALAN Bağdemir, Abdullah. (1997). Müzekki’n-Nüfūs Giriş - Metin - Sözlük. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Bakır, Abdullah. (2008). Yazıcızāde ʿAlī’nin Selçuḳ-nāme İsimli Eserinin Edisyon Kritiği Giriş-Metin-Dizin. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul. Bayat, Ali Haydar. (2005). Abdülvehhâb bin Yûsuf ibn-i Ahmed el-Mârdânî Kitâbu’l-Müntehab fî’t-Tıb (823 / 1420) İnceleme - Metin - Dizin - Sadeleştirme - Tıpkıbasım. İstanbul: Merkezefendi Geleneksel Tıp Derneği Yayınları. Bayat, Ali Haydar ve Okumuş, Necdet. (2004). Muhammed bin Mahmûd Şirvânî Mürşid [Göz Hastalıkları]. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Bayraktar, Nesrin. (2008). Ebū’l-Fażl Mūsā bin Ḥacı Ḥüseyn İzniḳī Ḳaṣaṣü’l-Enbiyā Tercümesi (Metin-Dizin). Ankara: Ebabil Yayınları. Biçer, Bekir. (2011). Firdevsî-i Rûmî Silahşornâme. Konya: Çizgi Kitabevi. Bilgin, Azmi. (1996). Nazmü’l-Hilâfiyyat Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Bilgin, Azmi. (1998). Emre Terceme-i Pendnâme-i Attâr. İstanbul: Enderun Kitabevi. Bilgin, Azmi. (2017). Kasım b. Seydî el-Hâfız Ankaravî Enîsü’l-Celîs. Ankara: Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları. Birinci, Aziz. (2012). Kırk Vezir Hikâyeleri (İnceleme-Metin-Sözlük). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Boz, Erdoğan. (2009). Yusuf Hakîkî Baba Dîvânı. Ankara: Aksaray Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Yayını. Buluç, Sâdettin. (1969). “Şeyyâd Hamza’nın Bilinmeyen Bir Mesnevisi”. Türkiyat Mecmuası, C XV (1968), İstanbul, s. 247-257+6 sayfa tıpkıbasım. Buluç, Sadettin. (2007). “Şeyyâd Hamza’nın Beş Manzumesi”. Prof. Dr. Sadettin Buluç Makaleler, (haz.: Zeynep Korkmaz), s. 70-83, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Büyükakkaş, Ahmet. (2016). Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Bir Mevlit Metni (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkı Basım). Konya: Kömen Yayınları. Büyükkarcı, Fatma. (1995). Firdevsī-i Ṭavīl and His Daʿvet-nāme Interpretation, Transcription, Index, Facsimile and Microfiche. Harvard University: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Canpolat, Mustafa. (1982). ʿÖmer bin Mezīd Mecmūʿatü’n-Neẓāʾir. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Canpolat, Mustafa. (2018). Behcetü’l-Hadâik fî Mevʻizati’l-Halâik. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Canpolat, Mustafa ve Önler, Zafer. (2007). İshâk bin Murâd Edviye-i Müfrede. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Cemiloğlu, İsmet. (1994). 14. Yüzyıla Ait Bir Kısas-ı Enbiyâ Nüshası Üzerine Sentaks İncelemesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ceyhan, Âdem. (1997). Bedr-i Dilşad’ın Murâd-nâmesi I-II. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Cin, Ali. (2011). Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyhâ Hikâyesi Ali’nin Kıssa-yı Yûsuf’u. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. {+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine Çağıran, Önder. (1992). Ahmed-i Dâ’î Tıbb-ı Nebevî İmlâ-Fonetik-Morfoloji-Karşılaştırmalı Metin-İndeks ve Sözlük II. Cilt. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya. Çatıkkaş, M. Atâ. (2009). Firdevsî-i Rûmî Süleymannâme-i Kebîr. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Çatıkkaş, M. Atâ. (2015). Firdevsî-i Rûmî Satranç-nâme-i Kebîr İnceleme-Metin-Dizin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara. Çelebioğlu, Âmil. (1996). Muhammediye II. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Çetin, Abdülbaki. (2002). Ahmet Abdülcebbaroğlu Tuhfetü’l-Letâyif (Giriş-İnceleme-Metin-Dizin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Çetin, İsmet. (2002). Tursun Fakih Hayatı - Edebî Şahsiyeti - Mesnevîleri. Ankara: İLESAM Yayınları. Çetin, İsmet. (2008). Tursun Fakih Gazavât-ı Mukaffa. Ankara: Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Söğüt Şenlikleri Vakfı Yayınları. Daşdemir, Muharrem. (2008). Muhammed b. Âşık Selmânü'l-Lazkî Keşfü'l-Me'ânî İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin-Tıpkıbasım. Erzurum: Güneş Vakfı Yayınları. Demir, Necati. (2004). Dânişmend-nâme. Ankara: Akçağ Yayınları. Derdiyok, İ. Çetin. (1994). Cemālī Hayatı, Eserleri ve Dîvânı. Harvard University: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Derdiyok, İ. Çetin. (1998). Cemālī Miftāhü’l-Ferec (Tenkitli Metin). Adana: Türkoloji Araştırmaları. Develi, Hayati. (1998a). “Eski Türkiye Türkçesi Devresine Ait Manzum Bir Miracnâme”. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C XXVIII, İstanbul, s. 81-228. Develi, Hayati. (1998b). “Ağız Özellikleri Taşıyan Bir Eski Türkiye Türkçesi Metni Fatiha Tefsiri”. İlmî Araştırmalar, S 6, İstanbul, s. 63-81. Dilçin, Cem. (1978). “XIII. Yüzyıl Metinlerinden Yeni Bir Yapıt: Aḥvāl-i Ḳıyāmet”. Ömer Asım Aksoy Armağanı, s. 49-86, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Dilçin, Cem. (1991). Mesʿūd bin Aḥmed Süheyl ü Nev-bahār İnceleme-Metin-Sözlük. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını. Direkçi, Bekir. (2011). Hızır bin Yakub Cevâhirü’l-Meʿânî Giriş-Dil Özellikleri-Metin-Dizin. Konya: Palet Yayınları. Doğan, Enfel. (2011). Şeyhoğlu Sadrüddin’in Kabus-nâme Tercümesi Metin-Sözlük-Dizin-Notlar-Tıpkıbasım. İstanbul: Mavi Yayıncılık. Doğan, Enfel. (2016). Mustafa bin Muhammed Kur’ân’ın Kalbi 14. Yüzyıla Ait Bir Sûre-i Yâsîn Tefsiri. İstanbul: Büyüyenay Yayınları. Duman, Musa. (1997). “İbrahim Bey'in Miʻrâc-nâmesi”. İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C XXVII, İstanbul, s. 169-238. Duman, Musa ve Yağmur, Ömer. (2013). “-Up Zarf-Fiil Ekinin Eski Anadolu Türkçesindeki Fonetik Durumu”. Uluslararası Eski Anadolu Türkçesi Araştırmaları Çalıştayı Bildirileri 1-2 Aralık 2010, (haz.: Mustafa Özkan, Enfel Doğan), s. 115-153, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Duran, Ramazan. (2016). Şeyhoğlu Sadrüddin Mustafa Kitâb-ı Düstûr-ı Şâhî Fî-hikâyet-i Pâdişâhî (İnceleme-Tenkitli Metin-Tıpkıbasım). İstanbul: Kesit Yayınları. Erkan SALAN Efendioğlu, Süleyman. (2007). Muhammed bin Hacı İvaz Cinânü’l-Cenân (İnceleme-Metin-Dizin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Eraslan, Kemal. (1987). “Ak Şemseddin’in Dinî-Tasavvufî Şiirleri”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1984, Ankara, s. 11-85. Eraslan, Kemal. (1997). “Baba İlyâs-i Horâsâni’ye Âit Halvetle İlgili Manzûm Bir Risâle”. Türkiyat Mecmuası, C XX, İstanbul, s. 131-194. Erbay, Erdoğan ve Tozlu, Selahattin. (2015). Şâdî Meddâh Maktel-i Hüseyn Kerbelâ Hadisesi. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayını. Erdağı Doğuer, Binnur. (2013). Hekim Bereket Tuḥfe-i Mübārizī Metin-Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Erdağı Doğuer, Binnur. (2016). Hekim Bereket Ḫulāṣa Metin-Sözlük. Ankara: Ürün Yayınları. Erdem, Mevlüt (2009). Ferişteoğlu Mehmed b. Abdüllatif - Bahrü’l-Hikem Karşılaştırmalı İnceleme - Metin - Sözlük, Birleşik Yayınevi, Ankara. Erdem, Melek. (1992). Kitab-ı Güzide (76a-134a) İnceleme - Metin - Sözlük. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Ergin, Muharrem. (1980). Kadı Burhaneddin Divanı. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Ergin, Muharrem. (1998). Türk Dil Bilgisi. İstanbul: Bayrak Yayınları. Ergin, Muharrem. (2008). Dede Korkut Kitabı I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ergüzel, Mehdi. (1999). Şirvanlı Mahmud Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (IV. Cilt, 2. Kısım) Dil Özellikleri-Metin-Sözlük-Dizin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Erkan, Mustafa. (1979). Yüz Hadis ve Yüz Hikâye. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih - Coğrafya Fakültesi, Türk Dili Kürsüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara. Erkan, Mustafa. (1986). Sīretü’n-Nebī (Tercümetü’ż-Żarīr) İnceleme - Metin I. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara. Ersoylu, İ. Halil. (1989). Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Ersoylu, Halil. (1996). Kız Destanı (Hazā Ḥikāyet-i Ḳız maʿa Cühūd). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Flemming, Barbara. (1974). Faḫrīs Ḫüsrev ü Šīrīn Eine Türkische Dichtung von 1367. Wiesbaden: Franz Steiner Verlag GmbH. Gaddar, Zeliha. (2012). Süheyl ü Nevbahār’ın Dilbilgisel Özellikleri ve Dizini. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Denizli. Gemalmaz, Efrasiyap. (1995). “Türkçe’nin Morfo-Sentaktik Yapısının Fonolojisine Etkileri”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 3, Erzurum, s. 1-7. Güldaş, Ayhan. (1996). Hâlilname. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Gülenç, Halil. (2010). Ferheng-nâme-i Sadî İnceleme-Metin. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Manisa. Gülmez, Mevlüt. (2003). Fahrî’nin Hüsrev ü Şîrîn’i (2317-4683) Metin-Gramer-Sözlük. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Konya. {+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine Gülsevin, Gürer. (1989). Ahmed-i Dā’ī Miftāhu’l-Cenne. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya. Gülsevin, Gürer. (2007). Eski Anadolu Türkçesinde Ekler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Gülsevin, Gürer ve Boz, Erdoğan. (2004). Eski Anadolu Türkçesi. Ankara: Gazi Kitabevi. Gümüşkılıç, Mehmet. (2007). Tursun Fakîh Ġazavāt- Baḥr-ı ʻUmmān ve Ṣanduḳ (Cumhūr-nāme) (Giriş - Gramer İncelemesi - Metin - Sözlük - Tıpkı Basım). Ankara: Bizim Büro Basımevi. Güner, Galip. (2013). Kıpçak Türkçesi Grameri. İstanbul: Kesit Yayınları. Güneş, Mustafa. (2000). Eşrefoğlu Rûmî Dîvânı (İnceleme - Karşılaştırmalı Metin). Ankara: yy. Gürsoy Naskali, Emine. (1987). Sinan Paşa Tezkiretü’l-Evliyâ. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Güzel, Abdurrahman. (1989). Kaygusuz Abdal Saraynâme. Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Hazai, György. (2008). Die altanatolisch-türkische Übersetzung des Taẕkaratu l-Awliyā von Farīduddīn ʿAṭṭār 1. Band: Text. Berlin: Klaus Schwarz Verlag. Hengirmen, Mehmet. (1990). Güvâhî Pend-nâme (Öğütler ve Atasözleri). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Hunutlu, Ümit. (2018). “Yeni Bir Nüshasıyla Ahmedî’nin Miraç-namesi”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten, C 66, S 2, Ankara, s. 281-349. Hunutlu, Ümit. (2019). İbrāhīm bin ʿAbdullāh Kitāb-ı Maḳṣad-ı Aḳṣā Tercümesi (İnceleme - Metin - Dizin). Ankara: Gazi Kitabevi. İlhan, Nadir. (2009). Eşref b. Muhammed Hazā’inu’s-Sa’ādāt (İnceleme - Metin - Dizin - Sözlük). Malatya: Öz Serhat Yayıncılık. İnalcık, Halil ve Oğuz, Mevlûd. (1989). Gazavât-ı Sultân Murâd b. Mehemmed Hân İzladi ve Varna Savaşları (1443-1444) Üzerinde Anonim Gazavâtnâme. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. İnce, Adnan. (2000). Cem Sultan Cemşîd ü Hurşîd. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. İnce, Adnan. (2008). “Abdî’nin Gül ü Nevrûz Mesnevîsi”. Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), S 23, Niğde, s. 51-130. Karaatlı, Recep. (1999). Leṭāʾifü’l-Ḳudsiyye (Giriş-Transkripsiyonlu Metin-Gramatikal Dizin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Karabacak, Esra. (1992). Manisa İl Halk Kütüphanesi’ndeki Satır-arası Kur’an Tercümesi (Giriş-Metin) I. Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmış Doktora Tezi, İstanbul. Karabacak, Esra. (2002). Bergamalı Kadri Müyessiretü’l-Ulûm. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Karabacak, Esra. (2006). Türkçe, Arapça, Farsça Satır Arası Kur’an Tercümesi British Museum Or 9515. Ankara: Öncü Kitap. Karahan, Leylâ. (1994). Erzurumlu Darîr Kıssa-i Yûsuf. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Erkan SALAN Karahan, Leylâ. (2012). “Türkçede Bazı Ek ve Edatlarda “-n” Morfemi İle Ortaya Çıkan Varyantlaşma”. Türk Moğol Araştırmaları Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, (ed.: Bülent Gül), s. 219-236, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Karakaya, Burcu. (2012). Garîb’in Yûsuf u Züleyhâ’sı (İnceleme-Tenkitli Metin-Dizin). Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kırşehir. Karasoy, Yakup. (2009). Tutmacı, Eski Oğuz Türkçesiyle Yazılmış Bir Tıp Kitabı Tabiatnâme. Konya: Palet Yayınları. Karasoy, Yakup. (2013). Sirâcü’l-Kulûb - Gönüllerin Işığı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Karataş, Ahmet. (2013). Hindî Mahmûd Kısas-ı Enbiyâ. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayınları. Karpuz, Hacı Ömer. (1991). Abdurrahîm Karahisârî’nin Vahdetnâme’si (Gramer İncelemesi-Metin-İndeks). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Grameri I -Fiil- Basit Çekim. (2006). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kartalcık, Vedat. (2000). Fāl-nāme Giriş-İnceleme-Metin-Söz Dizini-Tıpkıbasım. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Isparta. Kavruk, Hasan; Çaldak, Süleyman ve Yoldaş, Kâzım. (2000). El-Ferec Ba’de’ş-Şidde (Karşılaştırmalı Metin) I. Malatya: Kubbealtı Yayıncılık. Kavruk, Hasan; Çaldak, Süleyman ve Yoldaş, Kâzım. (2004). El-Ferec Ba’de’ş-Şidde (Karşılaştırmalı Metin) II. Malatya: Özserhat Yayıncılık. Koç, Nurettin. (1996). Yeni Dilbilgisi. İstanbul: İnkılâp Kitabevi. Korkmaz, Zeynep. (1973). Ṣadru’d-dīn Şeyhoğlu Marzubān-nāme Tercümesi İnceleme-Metin-Sözlük-Tıpkıbasım. Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları. Korkmaz, Zeynep. (1995a). “Türkçede Ek Yığılması Olaylarının Meydana Gelişi Üzerine”. Türk Dili Üzerine Araştırmalar Birinci Cilt, s. 85-90, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Korkmaz, Zeynep. (1995b). “Eski Anadolu Türkçesindeki -van / -ven, -vuz / -vüz Şahıs ve Bildirme Eklerinin Anadolu Ağızlarındaki Kalıntıları”. Türk Dili Üzerine Araştırmalar Birinci Cilt, s. 110-127, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Korkmaz, Zeynep. (2003). Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Köktekin, Kâzım. (1994). Süle Fakih’in Yusuf ve Zelihası (İnceleme-Metin-Dizin) C. I. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Köktekin, Kâzım. (1999a). “Eski Anadolu Türkçesi İle Yazılmış Hatun Destanı ve Dili”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 12, Erzurum, s. 1-29. Köktekin, Kâzım. (1999b). “Ahmed-i Dâi’nin Câmasbnâme Tercümesi ve Dili”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 13, Erzurum, s. 27-48. {+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine Köktekin, Kâzım. (2001). “Kırşehirli İsa’nın Dâstân-ı İbrâhim’i ve Dili”. Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 16, Erzurum, s. 13-26. Köktekin, Kâzım. (2007). Yûsuf-ı Meddâh Varka ve Gülşah. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Köktekin, Kâzım. (2008). Eski Anadolu Türkçesi. Erzurum: Fenomen Yayınları. Kuybu, Ebru. (2015). Yûnus Emre Divanı’nın Bursa Nüshası. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bursa. Küçük, Murat. (2014). Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Satır Arası İlk Kur’an Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Küçük, Serhat. (2014a). Kitâb-ı Güzîde Akâidü’l-İslâm. İstanbul: Kesit Yayınları. Külekçi, Numan. (2002). Tursun Fakîh Gazavat-ı Resulullah. İstanbul: Toker Yayınları. Kültüral, Zuhal. (2009). Hacı Mustafaoğlu Mecmaü’l-Envâr Tenkitli Metin - İnceleme. İstanbul: Simurg Yayıncılık. Kültüral, Zuhal ve Beyreli, Latif. (1999). Şerîfî Şehnâme Çevirisi I, II, III, IV. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Kültüral, Zuhal ve Koç, Aylin. (2012). Dürrü’l-Meknûn (Saklı İnciler) Giriş-Metin-Dizin-Tıpkıbasım. Konya: Palet Yayınları. Levend, Agâh Sırrı. (1953). “ʿÂşıḳ Paşa’nın Bilinmeyen İki Mesnevisi Faḳr-nāme ve Vaṣf-ı Ḥal”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten-1953, Ankara, s. 205-284. Mansuroğlu, Mecdut. (1947). Anadolu Türkçesi (XIII. Asır) Dehhani ve Manzumeleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Mezunları Cemiyeti Yayını. Mansuroğlu, Mecdut. (1956). Ahmed Fakih Çarhname. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Mansuroğlu, Mecdut. (1958). Sultan Veled’in Türkçe Manzumeleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Mansuroğlu, Mecdut. (1998). “Eski Osmanlıca”. Tarihî Türk Şiveleri, (çev. Mehmet Akalın), s. 247-276, Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları. Mazıoğlu, Hasibe. (1974). Ahmed Fakih Kitābu Evsāfı Mesācidi’ş-Şerīfe. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Merhan, Aziz. (2013). “Dâsitân-ı Cümcüme: Anadolu’da Türk Diliyle Yazılmış İlk Cümcüme Sultan Destanı”. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 20-25 Ekim 2008 -III-, s. 3133-3146, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Merhan, Aziz. (2016). “14. Yüzyıl Şairi Said Emre ve Şiirleri”. Türk Dilleri Araştırmaları, C 26, S 1, İstanbul, s. 67-121. Mermer, Ahmet. (1997). Karamanlı Aynî ve Dîvânı. Ankara: Akçağ Yayınları. Okutan, M. Yahya; Koçer, Doğan ve Yıldız, Mecit. (2004). 15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı Yâdigâr-ı İbn-i Şerîf. II. Cilt, İstanbul: Yerküre Kitaplığı. Olgun, İbrahim ve Parmaksızoğlu, İsmet. (2011). Firdevsî-i Rumî Kutb-nâme. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Onay, Talât. (1946). Dastan-ı Ahmet Harami. İstanbul: İbrahim Horoz Basımevi. Ölker, Gökhan (2015). Gülşen-i Hayat, Konya: Palet Yayınları. Erkan SALAN Ölmez, Zuhal. (2004). “EAT’de Geniş ve Geçmiş Zaman I. Tekil Kişi Çekimi Üzerine Gözlemler”. TUBA (Journal of Turkish Studies / Türklük Bilgisi Araştırmaları), Volume 28/I, s. 225-239. Önler, Zafer. (1990). Celâlüddin Hızır (Hacı Paşa) Müntehab-ı Şifâ I Giriş - Metin. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Özçelik, Sadettin. (1990). Nidāyī Menāfi’ü’n-Nās (Dil Özellikleri - Metin - Söz Dizini) I. Cilt. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya. Özçelik, Sadettin. (2001). Kitâbü’l-Mühimmât. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. Özek, Fatih. (2015). Kitābu Feżā’ili’l-Mekke ve-l-Medīne ve’l-Kudüs İnceleme - Metin - Dizin - Tıpkıbasım. İstanbul: Kesit Yayınları. Özer, Osman. (1995). Ahmedī Tervīḥü’l-Ervāḥ I / A Giriş-İnceleme-Metin, I / B Metin. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Elazığ. Özkan, Abdurrahman. (2009). Şirvanlı Mahmud Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Özkan, Mustafa. (1993). Mahmûd bin Kâdî-i Manyâs Gülistan Tercümesi Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Özkan, Mustafa. (2000). Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu Türkçesi. İstanbul: Filiz Kitabevi. Özmen, Mehmet. (2001). Ahmed-i Dâ’î Divanı (Metin-Gramer-Tıpkı Basım) Cilt I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Öztürk, Necdet. (2001). XV. Yüzyıl Tarihçilerinden Kemal Selâtîn-nâme (1299-1490). Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Özyaşamış Şakar, Sezer. (2009). Firdevsî-i Rûmî Terceme-i Câme-şûy-nâme. İstanbul: Simurg Yayınları. Sakin, Orhan; Okutan, Yahya; Koçer, Doğan ve Yıldız, Mecit. (2003). 15. Yüzyıl Türkçe Tıp Kitabı Yâdigâr-ı İbn-i Şerîf, I. Cilt, İstanbul: Yerküre Kitaplığı. Salan, Erkan. (2016). “Eski Anadolu Türkçesinde Aruz Vezni ve Uyağın Ek Kullanımına Etkisi”. bilig, Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, S 77, s. 295-318. Salan, Erkan. (2017a). “Eski Anadolu Türkçesinde Aruz Vezni ve Uyağın Zarf-fiil Eklerine Etkisi”. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S 26, s. 90-113. Salan, Erkan. (2017b). “{-IcAk} Zarf-fiil Eki ve Varyantları Üzerine”. Gazi Türkiyat Türkoloji Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, S 21, s. 45-73. Salan, Erkan. (2017c). “Eski Anadolu Türkçesinde {+rA} Yönelme Durumu Eki”. Dil Araştırmaları, S 21, s. 129-141. Salan, Erkan. (2018). Eski Anadolu Türkçesinde Sınırlandırma Yapıları. Ankara: Ürün Yayınları. Sarı, Mustafa. (2016). Erzurumlu Darir Yüz Hadis Yüz Hikâye Türk Dilinde Art Zamanlı Değişmeler. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Sarıkaya, Bekir. (2010). Rükneddin Ahmed’in Acâibü’l-Mahlûkat Tercümesi (Giriş - Metin - Sözlük). Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. {+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine Sevinçli, Veysi. (2007). Hatiboğlu Letâyifnâme (İnceleme - Metin - Sözlük - Tıpkıbasım). İstanbul: Töre Yayın Grubu. Solmaz, Ali Osman. (2007). Tutmacı’nın Gül ü Hüsrev Adlı Eseri (İnceleme-Metin-Dizin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Şahin, Hatice. (1989). Tursun Fakih Gazavat-name (Dil Özellikleri-Metin-Sözlük). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Malatya. Şahin, Hatice. (1993). Hatiboğlu Ferah-nâme (Dil Özellikleri-Metin-Söz Dizini). İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya. Şahin, Hatice. (2003). Eski Anadolu Türkçesi. Ankara: Akçağ Yayınları. Şener, Mümin. (2010). Muhammed Hanefî Cengi: Metin-Muhteva-Tahlil. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir. Şenödeyici, Özer ve Koşik, Halil Sercan. (2015). Fezâyî Divanı (15. Yüzyıl). Ankara: Gece Kitaplığı. Tabaklar, Özcan. (2003). “Anadolu Sahasında Yazılmış Bir Sûre Tefsiri”. İlmî Araştırmalar, S 16, İstanbul, s. 97-116. Tarama Sözlüğü VII Ekler. (2009). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tarlan, Ali Nihat. (2005). Ahmet Paşa Divanı. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları. Taş, Bünyamin. (2018). Antakyalı Kâsım Şeybânî ve Nasîhatnâme’si. İstanbul: Kriter Yayınevi. Taş, İbrahim. (2008). Yusuf ve Zeliha. Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi, İstanbul: yy. Taş, İbrahim. (2015). Kıyamet Alametleri (Eski Anadolu Türkçesi). İstanbul: Ofis 2005 Yayınevi. Tatcı, Mustafa. (2005a). Yûnus Emre Külliyâtı II Yûnus Emre Divânı Tenkitli Metin. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Tatcı, Mustafa. (2005b). Yûnus Emre Külliyâtı III Risâletü’n-Nushiyye Tenkitli Metin. İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Tavukçu, Orhan Kemal. (2008). Halîlî and His Fürkat-nâme Introduction - Analysis - Critical text - Facsimile. Harvard University: The Department of Near Eastern Languages and Civilizations. Tekin, Arslan. (1998). Şirvanlı Mahmûd Tarih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (4. Cilt, 1. Kısım) Dil Özellikleri-Metin-Sözlük. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Tekin, Şinasi. (1974). “1343 Tarihli Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni ve Türk Dili Tarihinde ‘Olġa-bolġa’ Sorunu”. Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1973-1974, Ankara, s. 59-157. Tekin Alpay, Gönül. (1992). Aḥmed-i Dāʿī Çengnāme Critical Edition and Textual Analysis. Boston: Harvard University The Departman of Near Eastern Languages and Civilizations. Tepeli, Yusuf. (2002). Dervîş Muhammed Yemînî Fazîlet-nâme I (Giriş-İnceleme-Metin). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Timurtaş, Faruk K.. (1963). Şeyhî’nin Husrev ü Şîrin’i. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Yayınları. Erkan SALAN Timurtaş, Faruk K.. (1971). Şeyhî’nin Harnâme’si. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Timurtaş, Faruk K.. (1994). Eski Türkiye Türkçesi XV. Yüzyıl Gramer-Metin-Sözlük. İstanbul: Enderun Kitabevi. Topaloğlu, Ahmet. (1976). Muhammed bin Hamza XV. Yüzyıl Başlarında Yapılmış «Satır-arası» Kur’an Tercümesi I (Giriş ve Metin). İstanbul: Kültür Bakanlığı Yayınları. Toprak, Funda. (2005). Harezm Türkçesinde Fiil. Ankara: yy. Toska, Zehra. (1989). Türk Edebiyatında Kelile ve Dimne Çevirileri ve Kul Mesûd Çevirisi II (Edisyon Kritik). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul. Tören, Hatice. (2005). “Sadreddin’in Dâsıtân-ı Geyik Adlı Mesnevisi”. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, C 33, S 33, İstanbul, s. 239-282. Tören, Hatice. (2007). Eski Anadolu Türkçesi Dönemine Ait Amme Cüzü Tefsiri I Metin-İnceleme-Tıpkıbasım. İstanbul: Çantay Yayınları. Tulum, Mertol. (1977). Tursun Bey Târîh-i Ebü’l-Feth. İstanbul: Baha Matbaası. Tulum, Mertol. (2000). Tarihî Metin Çalışmalarında Usul Menâkıbu’l-Kudsiyye Üzerinde Bir Deneme. İstanbul: Deniz Kitabevi. Tulum, Mertol. (2001). Tazarru’nâme. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Turan, Zikri. (1992). Hācī Paşa (Celāleddin Ḫızır) Teshīl I. Cilt Dil Özellikleri-Metin. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Malatya. Türk, Vahit. (2009). Hatiboğlu Bahrü’l-Hakâyık. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Türk, Vahit; Doğan, Şaban ve Şerifoğlu, Yasin. (2013). Eski Anadolu Türkçesi Dersleri. İstanbul: Kesit Yayınları. Unat, Faik Reşit ve Köymen, Mehmed A.. (2014). Mehmed Neşri Kitâb-ı Cihan-nümâ Neşrî Tarihi I-II. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Usluer, Fatih. (2014). Âmiloğlu Arş-nâme Tercümesi. İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayını. Uygur, Ceyhun Vedat. (2007). Kıvâmî Fetihnâme. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Uysal, İdris Nebi. (2014). Yunus Emre Divanı (Karaman Nüshası). İstanbul: Kesit Yayınları. Uzel, İlter. (1992). Şerefeddin Sabuncuoğlu Cerrāḥiyyetü’l-Ḫāniyye I. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları. Üstüner, Ahat. (2003). Türkçede Pekiştirme. Elazığ, Fırat Üniversitesi Yayınları. Üstünova, Kerime. (2003). Kutbe’d-dîn İznikî Mukaddime Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük. Bursa: Uludağ Üniversitesi Yayınları. Vural, Hanifi. (2017). Fahreddin Irakî Lemaât. İstanbul: Kesit Yayınları. Yavuz, Kemâl. (1991). Şeyhoğlu Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkü’l-Ulemâ. Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayını. Yavuz, Kemal. (2000). Âşık Paşa Garib-nâme I/1, I/2, II/1, II/2. İstanbul: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yavuz, Kemal. (2007a). Gülşehri’nin Mantıku’t-Tayr’ı (Gülşen-nâme) -Metin ve Günümüz Türkçesine Aktarma- I-II. Ankara: Kırşehir Valiliği Yayını. Yavuz, Kemal. (2007b). Muʻînî’nin Mesnevî-i Murâdiyye’si Mesnevi Tercüme ve Şerhi II. Cilt (Metin). Konya: Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayınları. {+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine Yavuz, Kemal ve Saraç, M. A. Yekta. (2014). Âşık Paşazâde Osmanoğullarının Tarihi Tevârîh-i Âl-i Osmân. İstanbul: Gökkubbe Yayınları. Yavuz, Orhan. (2002). Kansu Gavrî’nin Türkçe Dîvânı (Metin-İnceleme-Tıpkıbasım). Konya: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Yayınları. Yavuz, Orhan. (2006). Anadolu Türkçesiyle Yapılan En Eski Tezkiretü’l-Evliyâ Tercümesi ve Dil Özellikleri [İnceleme-Gramer-Metin]. Konya: Tablet Kitabevi. Yavuz, Orhan ve Gülmez, Mevlüt. (2015). Manzum İlk Ashâb-ı Kehf Kıssası (İnceleme - Metin - Dizin - Tıpkıbasım). Konya: Palet Yayınları. Yavuz, Serdar. (2013). Cerrâh-nâme İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım. İstanbul: Kesit Yayınları. Yavuzarslan, Paşa. (2002). Mūsā bin Ḥācı Ḥüseyin el-İznikī Münebbihü’r-Rākīdin (Uyurları Uyandurucu) Giriş - İnceleme - Tenkitli Metin I. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yaylagül, Özen. (2010). Ebvāb-ı Şifā Metin Dilbilimsel Bir İnceleme. Ankara: KÖK Sosyal ve Stratejik Araştırmalar Vakfı Yayını. Yelten, Muhammet. (1993). Şirvanlı Mahmud Kemâliyye (Giriş-İnceleme-Cümle Bilgisi-Metin-Sözlük). İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları. Yelten, Muhammet. (1998). Şirvanlı Mahmud Târih-i İbn-i Kesîr Tercümesi (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yelten, Muhammet. (2009). Eski Anadolu Türkçesi ve Örnek Metinler. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını. Yıldız, Ayşe. (2013). Çâkerî Yûsuf u Züleyhâ. Ankara: Hitabevi Yayınları. Yıldız, Osman. (2008). Şeyyād Ḥamza Yūsuf u Zelīḫā (Destān-ı Yūsuf) Giriş - İnceleme - Metin - Dizinler. Ankara: Akçağ Yayınları. Yılmaz, Çağlayan. (2011). Ahmedî (Akkoyunlu) Esrâr-nâme Tercümesi (İnceleme - Metin - Dizin). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erzurum. Yılmaz, Emine; Demir, Nurettin ve Küçük, Murat. (2013). Kısas-ı Enbiya. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları. Yunus Emre Divânı. (Süleymaniye Kütüphanesi, Fatih Bölümü, No: 3889 Tıpkıbasım, 1991). Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları. Yüksel, Hasan; Delice, H. İbrahim ve Aksoyak, İ. Hakkı. (1996). Eski Anadolu Türkçesine İlişkin Bir Metin İslâmî’nin Mesnevîsi. Sivas: Dilek Matbaacılık. Yüksel, Sedit. (1965). Mehmed Işk-nâme (İnceleme - Metin). Ankara: Ankara Üniversitesi DTCF Yayınları. Zal, Ünal. (2015). Kırk Vezir Hikâyeleri (İnceleme-Metin-Dizin). Sweden: Gün Förlag.
Birincil Dil tr
Konular Edebiyat
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4052-1121
Yazar: Erkan SALAN (Sorumlu Yazar)

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Eylül 2019

MLA SALAN, E . "{+vAnIn} Teklik 1. Kişi Eki Üzerine". Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi 0 (2019 ): 281-307 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunitaed/issue/49095/624821>