Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 2, 122 - 129, 27.10.2020
https://doi.org/10.17094/ataunivbd.696657

Öz

Bu çalışmada, Erzurum ilinde koyun pnömonilerinde saptanan pastörellozis hastalığının insidansı ve gözlenen patolojik bulguların araştırılması amaçlanmıştır. Akciğerlerin yangısı olan pnömoniler; bakteriler, mantarlar, mikoplazmalar, virüsler ve parazitler gibi enfeksiyöz veya fiziksel ve kimyasal özellikteki non-enfeksiyöz maddeler tarafından oluşturulur. Pasteurella, Haemophilus ve mikoplazma etkenleri koyunlarda fibrinli bronkopnömoni ile karakterize bir hastalık oluştururlar. Pastörellozis dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok sık görülmektedir. Erzurum ilindeki bir mezbahada kesilen 1586 koyuna ait akciğerlerin makroskobik muayenesinde 100’ ünde (%6.3) pnömoni lezyonları saptandı. Bu pnömonili akciğerlerden alınan örnekleri üzerinde bakteriyolojik ve patolojik incelemeler yapıldı. Bakteriyolojik incelemeler sonucunda örneklerin 17 tanesinde (%17), Pasteurella spp. etkenleri saptandı. Histopatolojik muayeneler için akciğer örneklerinden hazırlanan preparatlar hematoksilen-eozin (HE) ile boyanıp ışık mikroskobunda incelendi ve bu inceleme sonucunda akciğerlerin %26’sında fibrinli bronkopnömoni gözlendi.

Kaynakça

 • 1. Çiftçi MK., Ortatatlı M., Erer H., Hatipoğlu F., Özdemir Ö., 2015. Veteriner Sistemik Patoloji 1. Cilt,. 5-8, SÜ Basımevi, Konya.
 • 2. Dağ S., Gürbüz A., Özen H., Büyük F., Çelebi Ö., Karaman M., Karakurt E., 2018. Immunohistochemical and molecular detection of Mannheimia spp. and pasteurella spp. in sheep with pneumonia in Kars province-Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24, 281-288.
 • 3. Zachary JF., McGavin MD., 2016. Pathologic Basis of Veterinary Disease. 5 th ed., 458-455, Mosby-Elsevier, St. Louis, Missouri.
 • 4. Yener Z., Uyar A., Yaman T., Keleş ÖF., 2016. Veteriner Özel Patoloji. I.Baskı, 109- 113 Matus Basımevi, Ankara.
 • 5. Kennerman E., 2017. Koyunlarda Solunum Sistemi Hastalıklarına Klinik Yaklaşım. Turkiye Klinikleri Vet Sci Int Med Special Topics, 3, 38-46.
 • 6. Singh F., Sonawane GG., Meena RK., 2019. Pathology, isolation and characterisation of virulent and diverse Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida associated with fatal pneumonia in sheep, Rajasthan, India. Comp Clin Pathol, 28, 531-540.
 • 7. Caswel JL., Willams KJ., 2007. Respiratory system in Jubb, Kennedy and Palmer’s Pathology of Domestic Animals. 5th ed., 523-629, Saunders Ltd. Philadelphia.
 • 8. Eser G., 2019. Koyun pnömonilerinde parainfluenza 3 virus varlığının immunohistokimyasal yöntemle araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
 • 9. Yüzbaşıgil AF., 2010. Kuzu pnömonilerinde patolojik ve bakteriyolojik incelemeler ile parainfluenza 3 (PI-3) virusunun etiyolojideki rolü. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • 10. Sağlam YS., Bozoğlu H., Baş AT., 1999. Erzurum ve çevresinde kuzu enzootik pnömonileri üzerinde bakteriyolojik ve patolojik incelemeler. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 10, 1-17.
 • 11. Ali H., Al Balaa B., 2019. Prevalence of Mannheimia haemolytica in Syrian Awassi Sheep. Bulg J Vet Med, 22, 439-446.
 • 12. Venkatasivakumar R., Reddy BS., Reddy BSS., Reddy TN., 2018. Pneumonic pasteurellosis in a sheep flock and its management. Research & Reviews: J Vet Sci Technol, 5, 13-14.
 • 13. Koneman EW., Allen SD., Janda WM., Schreckenberger PC., Winn WC., 1997. Diagnostic Microbiology. The nonfermentative Gram-negative bacilli. 6th ed., 252-320, Lippincott-Raven Publishers, Philedelphia.
 • 14. Arda M., 2006. Temel Mikrobiyoloji. 4. Baskı.,80- 102, Medisan Yayınevi. Ankara.
 • 15. Garrity GM., Bell JA., Lilburn T., 2005. Order XIV. Pasteurellales ord. nov. In: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2 th ed., vol, 2,.850, Spinger, New York.
 • 16. Quinn PJ., Markey BK., Leonard FC., Fliz Patrick ES., Fanning S., Hartigan PJ., 2011. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed., 38- 91., Oxford, Blackwell Science Ltd.
 • 17. Karatas T., Yildirim S., Arslan H., Aggul AG., 2019. The effects on brown trout (Salmo trutta fario) of different concentrations of deltamethrin. Comp Biochem and Physiol Part C: Toxicol & Pharma, 226,1-6.
 • 18. Karatas T., Yildirim S., Arslan H., 2019. Effects of different concentrations of diazinon on 8- hydroxy-2-deoxyguanosine and histopathology, antioxidant enzyme, acetylcholinesterase activity and plasma metabolites in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Int J Agri Biol, 21, 583- 589.
 • 19. Kaya O., Erganiş O., Boynukara B., 1993. Koyun, kuzu ve buzağı pnömonilerinde bakteriyel etiyoloji ve antibiyogram, Türk Vet Hek Derg, 5, 57-60.
 • 20. Aytuğ CN., Yalçın BC., Alaçam E., Türker H., Özkoç Ü., Gökçen H., 1990. Koyun-Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği. Tüm Veteriner Hayvan Hizmetleri Yayınları, 2, 143-164.
 • 21. Ülgen M., Sönmez G., Aydın F., 1997. Kuzu pnömonieri üzerinde mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemeler. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 9, 55-70
 • 22. Sharif L., Obeidat J., Al-Ani F., 2005, Risk factors for lamb and kid mortality in sheep and goat farms in Jordan. Bulg J Vet Med, 8(2), 99-108.
 • 23. Yapi CV., Boylan WJ., Robinson RA., 1990. Factors associated with causes of preweaning lamb mortality. Preventive Vet Med, 10, 145- 152.
 • 24. Andres S., Jimenez A., Sanchez J., Alonso JM., Gomez L., Lopez F., Rey J., 2007. Evaluation of some etiological factors predisposing to diarrhoea in lambs in “La Serena” (Southwest Spain). Small Rum Res, 70, 272-275.
 • 25. Özyıldız Z., Tel OY., Yılmaz R., Ozsoy SY., Keskin O., 2013. Pathological and microbiological investigations of pneumonic pasteurellosis in sheep. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 19, 103-108.
 • 26. Lacasta D., Gonzalez JM., Navarro T., Saura F., Acin C., Vasileiou NGC., 2019. Significance of respiratory diseases in the health management of sheep. Small Rum Res, 171, 99-102.
 • 27. Cid D., Garcia-Alvarez A., Dominguez L., Fernandez-Garayzabal JF., Vela AI., 2019. Pasteurella multocida isolates associated with ovine pneumonia are toxigenic. Vet Microbiol, 232, 70-73.
 • 28. Khalili I., Ghadimipour R., Ghaderi R., Shokri GH., Jabbari AR., Razmaraii N., Ebrahimi M., 2016. Isolation, identification, and monitoring of antibiotic resistance in Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica isolated from sheep in East Azerbaijan province, Iran. Archives of Razi Inst, 71, 153-160.
 • 29. Yener Z., Ilhan F., Ilhan Z., Saglam YS., 2009. Immunohistochemical detection of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica antigens in goats with natural pneumonia. Vet Res Com, 33, 305-313.
 • 30. Beytut E., Otlu S., Sözmen M., 2002. Kars Bölgesi koyunlarında gözlenen pnömoniler üzerine patolojik ve etiyolojik incelemeler. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 8, 31-39.
 • 31. Usta M., 2019. Koyun pnömonilerinin patolojik ve bakteriyolojik olarak araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir, Türkiye.
 • 32. Oruç E., 2006.The pathologic and bacteriologic comparison of pneumonia in lambs. Turk J Vet Anim Sci, 30, 593-599.
 • 33. İlhan Z., Keleş İ., 2007. Biotyping and serotyping of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica isolated from lung samples of slaughtered sheep in the Van Region. Turk J Vet Anim Sci, 31, 137-141.
 • 34. Bemani E., Esmaeilzadef S., Gharibi D., Ghorbanpoor M., 2017. Immunohistochemical and bacteriological investigations of Mannheimia haemolytica in sheep bronchopneumonia. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23, 7-14.

Isolation and Pathological Examinations of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica in Sheep Pneumonia

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 2, 122 - 129, 27.10.2020
https://doi.org/10.17094/ataunivbd.696657

Öz

In this study, it was aimed to investigate the observed pathological findings and the incidence of pasteurellosis disease detected in sheep pneumonia in Erzurum province. Pneumonias, which is the inflammation of the lungs, is created by bacteria, fungi, mycoplasmas, viruses and parasites (infectious), or substances of physical and chemical properties (noninfectious). Pasteurella, Haemophilus and Mycoplasma agents cause a disease characterized by fibrinous bronchopneumonia in sheep. Pasteurellosis is very common in our country as in the world. In the macroscopic examination of the lung of 1586 sheep slaughtered in a slaughterhouse in Erzurum province, pneumonia lesions in 100 sheep (6.3%) were detected. Bacteriological and pathological examinations were performed on samples taken from the lungs with this pneumonia. As a result of bacteriological examinations, Pasteurella spp. agents were detected in 17 (17%) of the samples. Preparations prepared from lung samples for histopathological examinations were stained with hematoxylin-eosin (HE) and examined under a light microscope. As a result of this examination, 26% of the lungs had fibrinous bronchopneumonia.

Kaynakça

 • 1. Çiftçi MK., Ortatatlı M., Erer H., Hatipoğlu F., Özdemir Ö., 2015. Veteriner Sistemik Patoloji 1. Cilt,. 5-8, SÜ Basımevi, Konya.
 • 2. Dağ S., Gürbüz A., Özen H., Büyük F., Çelebi Ö., Karaman M., Karakurt E., 2018. Immunohistochemical and molecular detection of Mannheimia spp. and pasteurella spp. in sheep with pneumonia in Kars province-Turkey. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 24, 281-288.
 • 3. Zachary JF., McGavin MD., 2016. Pathologic Basis of Veterinary Disease. 5 th ed., 458-455, Mosby-Elsevier, St. Louis, Missouri.
 • 4. Yener Z., Uyar A., Yaman T., Keleş ÖF., 2016. Veteriner Özel Patoloji. I.Baskı, 109- 113 Matus Basımevi, Ankara.
 • 5. Kennerman E., 2017. Koyunlarda Solunum Sistemi Hastalıklarına Klinik Yaklaşım. Turkiye Klinikleri Vet Sci Int Med Special Topics, 3, 38-46.
 • 6. Singh F., Sonawane GG., Meena RK., 2019. Pathology, isolation and characterisation of virulent and diverse Mannheimia haemolytica and Pasteurella multocida associated with fatal pneumonia in sheep, Rajasthan, India. Comp Clin Pathol, 28, 531-540.
 • 7. Caswel JL., Willams KJ., 2007. Respiratory system in Jubb, Kennedy and Palmer’s Pathology of Domestic Animals. 5th ed., 523-629, Saunders Ltd. Philadelphia.
 • 8. Eser G., 2019. Koyun pnömonilerinde parainfluenza 3 virus varlığının immunohistokimyasal yöntemle araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Atatürk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Erzurum, Türkiye.
 • 9. Yüzbaşıgil AF., 2010. Kuzu pnömonilerinde patolojik ve bakteriyolojik incelemeler ile parainfluenza 3 (PI-3) virusunun etiyolojideki rolü. Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye.
 • 10. Sağlam YS., Bozoğlu H., Baş AT., 1999. Erzurum ve çevresinde kuzu enzootik pnömonileri üzerinde bakteriyolojik ve patolojik incelemeler. Etlik Vet Mikrobiol Derg, 10, 1-17.
 • 11. Ali H., Al Balaa B., 2019. Prevalence of Mannheimia haemolytica in Syrian Awassi Sheep. Bulg J Vet Med, 22, 439-446.
 • 12. Venkatasivakumar R., Reddy BS., Reddy BSS., Reddy TN., 2018. Pneumonic pasteurellosis in a sheep flock and its management. Research & Reviews: J Vet Sci Technol, 5, 13-14.
 • 13. Koneman EW., Allen SD., Janda WM., Schreckenberger PC., Winn WC., 1997. Diagnostic Microbiology. The nonfermentative Gram-negative bacilli. 6th ed., 252-320, Lippincott-Raven Publishers, Philedelphia.
 • 14. Arda M., 2006. Temel Mikrobiyoloji. 4. Baskı.,80- 102, Medisan Yayınevi. Ankara.
 • 15. Garrity GM., Bell JA., Lilburn T., 2005. Order XIV. Pasteurellales ord. nov. In: Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology. 2 th ed., vol, 2,.850, Spinger, New York.
 • 16. Quinn PJ., Markey BK., Leonard FC., Fliz Patrick ES., Fanning S., Hartigan PJ., 2011. Veterinary Microbiology and Microbial Disease. 2nd ed., 38- 91., Oxford, Blackwell Science Ltd.
 • 17. Karatas T., Yildirim S., Arslan H., Aggul AG., 2019. The effects on brown trout (Salmo trutta fario) of different concentrations of deltamethrin. Comp Biochem and Physiol Part C: Toxicol & Pharma, 226,1-6.
 • 18. Karatas T., Yildirim S., Arslan H., 2019. Effects of different concentrations of diazinon on 8- hydroxy-2-deoxyguanosine and histopathology, antioxidant enzyme, acetylcholinesterase activity and plasma metabolites in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Int J Agri Biol, 21, 583- 589.
 • 19. Kaya O., Erganiş O., Boynukara B., 1993. Koyun, kuzu ve buzağı pnömonilerinde bakteriyel etiyoloji ve antibiyogram, Türk Vet Hek Derg, 5, 57-60.
 • 20. Aytuğ CN., Yalçın BC., Alaçam E., Türker H., Özkoç Ü., Gökçen H., 1990. Koyun-Keçi Hastalıkları ve Yetiştiriciliği. Tüm Veteriner Hayvan Hizmetleri Yayınları, 2, 143-164.
 • 21. Ülgen M., Sönmez G., Aydın F., 1997. Kuzu pnömonieri üzerinde mikrobiyolojik ve histopatolojik incelemeler. Etlik Vet Mikrobiyol Derg, 9, 55-70
 • 22. Sharif L., Obeidat J., Al-Ani F., 2005, Risk factors for lamb and kid mortality in sheep and goat farms in Jordan. Bulg J Vet Med, 8(2), 99-108.
 • 23. Yapi CV., Boylan WJ., Robinson RA., 1990. Factors associated with causes of preweaning lamb mortality. Preventive Vet Med, 10, 145- 152.
 • 24. Andres S., Jimenez A., Sanchez J., Alonso JM., Gomez L., Lopez F., Rey J., 2007. Evaluation of some etiological factors predisposing to diarrhoea in lambs in “La Serena” (Southwest Spain). Small Rum Res, 70, 272-275.
 • 25. Özyıldız Z., Tel OY., Yılmaz R., Ozsoy SY., Keskin O., 2013. Pathological and microbiological investigations of pneumonic pasteurellosis in sheep. Kafkas Üniv Vet Fak Derg, 19, 103-108.
 • 26. Lacasta D., Gonzalez JM., Navarro T., Saura F., Acin C., Vasileiou NGC., 2019. Significance of respiratory diseases in the health management of sheep. Small Rum Res, 171, 99-102.
 • 27. Cid D., Garcia-Alvarez A., Dominguez L., Fernandez-Garayzabal JF., Vela AI., 2019. Pasteurella multocida isolates associated with ovine pneumonia are toxigenic. Vet Microbiol, 232, 70-73.
 • 28. Khalili I., Ghadimipour R., Ghaderi R., Shokri GH., Jabbari AR., Razmaraii N., Ebrahimi M., 2016. Isolation, identification, and monitoring of antibiotic resistance in Pasteurella multocida and Mannheimia haemolytica isolated from sheep in East Azerbaijan province, Iran. Archives of Razi Inst, 71, 153-160.
 • 29. Yener Z., Ilhan F., Ilhan Z., Saglam YS., 2009. Immunohistochemical detection of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica antigens in goats with natural pneumonia. Vet Res Com, 33, 305-313.
 • 30. Beytut E., Otlu S., Sözmen M., 2002. Kars Bölgesi koyunlarında gözlenen pnömoniler üzerine patolojik ve etiyolojik incelemeler. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 8, 31-39.
 • 31. Usta M., 2019. Koyun pnömonilerinin patolojik ve bakteriyolojik olarak araştırılması. Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Balıkesir, Türkiye.
 • 32. Oruç E., 2006.The pathologic and bacteriologic comparison of pneumonia in lambs. Turk J Vet Anim Sci, 30, 593-599.
 • 33. İlhan Z., Keleş İ., 2007. Biotyping and serotyping of Mannheimia (Pasteurella) haemolytica isolated from lung samples of slaughtered sheep in the Van Region. Turk J Vet Anim Sci, 31, 137-141.
 • 34. Bemani E., Esmaeilzadef S., Gharibi D., Ghorbanpoor M., 2017. Immunohistochemical and bacteriological investigations of Mannheimia haemolytica in sheep bronchopneumonia. Kafkas Univ Vet Fak Derg, 23, 7-14.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Gizem ESER (Sorumlu Yazar)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ, TUZLUCA MESLEK YÜKSEKOKULU
0000-0002-8330-3095
Türkiye


Serkan YİLDİRİM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK PATOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Yavuz SAĞLAM
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK PATOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Demet ÇELEBİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, VETERİNER FAKÜLTESİ, KLİNİK ÖNCESİ BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, VETERİNERLİK MİKROBİYOLOJİSİ ANABİLİM DALI
Türkiye


Ahmet YILMAZ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU, TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ, TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PR.
0000-0002-2350-1516
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { ataunivbd696657, journal = {Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi}, issn = {1306-6137}, eissn = {2147-9615}, address = {}, publisher = {Atatürk Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {15}, pages = {122 - 129}, doi = {10.17094/ataunivbd.696657}, title = {Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler}, key = {cite}, author = {Eser, Gizem and Yildirim, Serkan and Sağlam, Yavuz and Çelebi, Demet and Yılmaz, Ahmet} }
APA Eser, G. , Yildirim, S. , Sağlam, Y. , Çelebi, D. & Yılmaz, A. (2020). Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler . Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi , 15 (2) , 122-129 . DOI: 10.17094/ataunivbd.696657
MLA Eser, G. , Yildirim, S. , Sağlam, Y. , Çelebi, D. , Yılmaz, A. "Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler" . Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 15 (2020 ): 122-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunivbd/issue/57564/696657>
Chicago Eser, G. , Yildirim, S. , Sağlam, Y. , Çelebi, D. , Yılmaz, A. "Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 15 (2020 ): 122-129
RIS TY - JOUR T1 - Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler AU - Gizem Eser , Serkan Yildirim , Yavuz Sağlam , Demet Çelebi , Ahmet Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.17094/ataunivbd.696657 DO - 10.17094/ataunivbd.696657 T2 - Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 122 EP - 129 VL - 15 IS - 2 SN - 1306-6137-2147-9615 M3 - doi: 10.17094/ataunivbd.696657 UR - https://doi.org/10.17094/ataunivbd.696657 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler %A Gizem Eser , Serkan Yildirim , Yavuz Sağlam , Demet Çelebi , Ahmet Yılmaz %T Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler %D 2020 %J Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi %P 1306-6137-2147-9615 %V 15 %N 2 %R doi: 10.17094/ataunivbd.696657 %U 10.17094/ataunivbd.696657
ISNAD Eser, Gizem , Yildirim, Serkan , Sağlam, Yavuz , Çelebi, Demet , Yılmaz, Ahmet . "Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler". Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi 15 / 2 (Ekim 2020): 122-129 . https://doi.org/10.17094/ataunivbd.696657
AMA Eser G. , Yildirim S. , Sağlam Y. , Çelebi D. , Yılmaz A. Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 2020; 15(2): 122-129.
Vancouver Eser G. , Yildirim S. , Sağlam Y. , Çelebi D. , Yılmaz A. Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler. Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi. 2020; 15(2): 122-129.
IEEE G. Eser , S. Yildirim , Y. Sağlam , D. Çelebi ve A. Yılmaz , "Koyun Pnömonilerinde Mannheimia (Pasteurella) haemolytica İzolasyonu ve Patolojik İncelemeler", Atatürk Üniversitesi Veteriner Bilimleri Dergisi, c. 15, sayı. 2, ss. 122-129, Eki. 2020, doi:10.17094/ataunivbd.696657