Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2022, Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşa’nın 270. Yılı Armağan Sayısı/ The 270th-anniversary special issue of Şuşa, the cultural capital of Azerbaijan, 114 - 141, 20.11.2022

Öz

Yıl 2022, Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşa’nın 270. Yılı Armağan Sayısı/ The 270th-anniversary special issue of Şuşa, the cultural capital of Azerbaijan, 114 - 141, 20.11.2022

Öz

Grave Monuments of Sheki Province Of Albania (The III-VIII Centuries)

Yıl 2022, Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşa’nın 270. Yılı Armağan Sayısı/ The 270th-anniversary special issue of Şuşa, the cultural capital of Azerbaijan, 114 - 141, 20.11.2022

Öz

In the article, it was a look to the learning history of grave monuments in Sheki province in the III-VIIIth centuries of Caucasian Albania, the classification of grave monuments was given, and the location area, historical periodization, inventory and characteristic were indicated, some generalizations were made. In addition to the grave monuments studied during the archaeological excavations conducted in the area, grave monuments discovered during natural erosion and random excavations, as well as necropolises that have not yet been archaeologically investigated, were characterized, besides these monuments, some examples of graves recorded by the author, were involved in research. It is confirmed that the samples of graves discovered and studied in the area are similar to other areas of Albania in terms of form, style and content, and that the grave monuments in the territory of Sheki province are a part of the general Albanian culture. In the presented scientific research study, besides the results of the archaeological excavations in the region, archaeological and scientific literature, written sources, and archival documents were consulted.

Albaniyanın Şəki Vilayətinin Qəbir Abidələri (III-VIII Əsrlər)

Yıl 2022, Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşa’nın 270. Yılı Armağan Sayısı/ The 270th-anniversary special issue of Şuşa, the cultural capital of Azerbaijan, 114 - 141, 20.11.2022

Öz

Məqalədə Qafqaz Albaniyasının Şəki vilayətində III-VIII əsrlərdə mövcud olmuş qəbir abidələrinin öyrənilməsi tarixinə nəzər salınmış, qəbir abidələrinin təsnifatı verilmiş, yerləşmə arealı, tarixi dövrləşməsi, inventarı və xüsusiyyəti göstərilmiş, bəzi ümumiləşdirmələr aparılmışdır. Ərazidə aparılan arxeoloji qazıntı işləri zamanı öyrənilmiş qəbir abidələri ilə yanaşı, təbii aşınmalar və təsadüfi xarakterli qazıntılar zamanı aşkara çıxan qəbir abidələri, həmçinin, hələlik arxeoloji tədqiqatlar aparılmamış nekropollar səciyyələndirilmiş, həmin abidələrlə yanaşı, müəllif tərəfindən qeydə alınmış bəzi qəbir nümunələri tədqiqata cəlb edilmişdir.Ərazidə aşkar və tədqiq edilən qəbir nümunələrinin forma, üslub və məzmun baxımından Albaniyanın digər əraziləri ilə oxşarlıq təşkil etdiyi, Şəki vilayəti ərazisindəki qəbir abidələrinin ümumalban mədəniyyətinin tərkib hissəsi olduğu təsdiq olunmuşdur. Təqdim edilən elmi tədqiqat işində ərazidə aparılan arxeoloji qazıntıların nəticələri ilə yanaşı, arxeoloji və elmi ədəbiyyatlara, yazılı mənbələrə və arxiv sənədlərinə istinad edilmişdir.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Elşən ABDURAHMANOV Bu kişi benim
Azerbaycan Milli İlimler Akademisi, Şeki Bölgesel Elmi Merkezi, Şeki-Azerbaycan
0000-0001-7786-8391
Azerbaijan

Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022 Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşa’nın 270. Yılı Armağan Sayısı/ The 270th-anniversary special issue of Şuşa, the cultural capital of Azerbaijan

Kaynak Göster

APA Abdurahmanov, E. (2022). Albaniyanın Şəki Vilayətinin Qəbir Abidələri (III-VIII Əsrlər) . Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi , Azerbaycan Kültür Başkenti Şuşa’nın 270. Yılı Armağan Sayısı/ The 270th-anniversary special issue of Şuşa, the cultural capital of Azerbaijan , 114-141 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/atdd/issue/73386/1207283

По всем вопросам приема статей и выпуска очередных номеров обращаться в редакцию соответствующего журнала


 

                                                                                                                                                   

                                                           Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi   Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

  ©  ATDD Tüm Hakları Saklıdır