Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 47 - 61, 27.08.2020
https://doi.org/10.5281/zenodo.4003803

Öz

Son yıllarda sürdürülebilir turizmin gerçekleşmesinde festivallerin ve etkinliklerin önemli bir rolü bulunmaktadır. Özellikle destinasyonların tanıtımında ve destinasyonlara gelen turist sayısını artırılmasında festivallerin önemli bir katkısı bulunmaktadır. Gerçekleşen festivaller aynı zamanda yerel halka çeşitli ekonomik ve sosyal faydalar sunmaktadır. Bu çalışmanın amacı Bozcaada'da yapılan festivallere yönelik halkın algıladıkları faydaların halkın yaşam kalitesi ve festival gelişimine destek olma niyetleri üzerindeki etkilerini belirlemektedir. Bu amaç doğrultusunda anket tekniği kullanılarak Bozcaada'da yaşayan 208 kişiden 01.11.2019-20.11.2019 tarihleri arasında veri toplanmıştır. Elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanmış ve hipotezleri test etmek için yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Algılanan festival faydaları içerisinde toplum gururunun yaşam kalitesi ve festival gelişim desteği üzerinde anlamlı bir etkisi tespit edilememiştir. Algılanan ekonomik ve kişisel faydaların yaşam kalitesi ve festival gelişim desteği üzerinde olumlu bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Özellikle festivallerden algılanan kişisel faydalarının festival gelişimine destek olma üzerinde güçlü bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda turizm paydaşlarına öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • Arcodia, C., & Whitford M. (2006). Festival attendance and the development of social capital. Journal of Convention & Event Tourism, 8 (2), 1-18.
 • Awang, Z. H. (2012). A Handbook on SEM: Structural Equation Modeling (4th ed.). Kualalumpur: Centre For Graduate Studies, University Teknologi MARA Kelantan.
 • Bentler, P.M., & Chou, C.H. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78–117.
 • Chen, S. C. (2011). Residents perceptions of the impact of major annual tourism events in Macao: Cluster analysis. Journal of Convention & Event Tourism, 12 (2), 106-128.
 • Cudny, W., Korec, P., & Rouba, R. (2012). Resident’s perception of festivals – a case study of Łódź. Sociológia 44, 6, 704-713.
 • Çavuşoğlu, M. (2012). Bozcaada üzüm tarımı turizmi ve elektronik tatil tasarım site uygulaması. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 49-54.
 • Derrett, R. (2003). Making sense of how festivals demonstrate a community's sense of place. Event Management, 8(1), 49-58.
 • Getz G.(2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29 (3) S. 403-428. GMKA (2012). Bozcaada & Gökçeada değerlendirme raporu, Çanakkale. Erişim adresi: https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/Bozcaada-Gokceada-Degerlendirme-Raporu.pdf (20.06.2020)
 • Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electron J Bus Res Methods, 6: 53–60. http://www.bozcaada.bel.tr/bozcaada/bozcaada-hakkinda/ (20.06.2020)
 • https://gezimanya.com/turkiye/bozcaadadaki-festivaller (20.06.2020)
 • https://www.bozcaadarehberi.com/nm-%C3%96zel_G%C3%BCnler-cp-13 (20.06.2020)
 • https://www.endeksa.com/tr/analiz/canakkale/bozcaada/demografi (20.06.2020)
 • Hu, L.T., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.
 • Irshad, H. (2011). Impacts of community events and festivals on rural places. Government of Alberta, Agriculture and Rural Development Division. Erişim adresi: https://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/csi13702/$FILE/Community-events-and-festivals.pdf (10.06.2020).
 • Jaafar, M., Ismail, S., & Rasoolimanesh, S.M. (2015). Received social effects of tourism development: a case study of Kinabolu National Park. Theoretical and Empricial Researches in Urban Management, 10(2), 5-20.
 • Kim, S. S., Choe, J.Y.J., & Petrick, J. F. (2018). The - to a Literary Festival. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 320-329.
 • Kim, Y.H., Duncan, J.L. ve Jai, T.M.C. (2014). A case study of a southern food festival: using a cluster analysis approach. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(3), 457-473.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford.
 • Li, X., & Wan, Y.K.P. (2017). Residents’ support for festivals: Integration of emotional solidarity. Journal of Sustainable Tourism, 25(4), 517-535.
 • Li, X., Wan, Y.K.P., & Uysal, M. (2020). Is QOL a better predictor of support for festival development? A social-cultural perspective. Current Issues in Tourism, 23(8), 990-1003.
 • Lee, I., Arcodia, C., & Lee, T. J. (2012). Benefits of visiting a multicultural festival: The case of South Korea. Tourism Management, 33(2), 334-340.
 • Pookaiyaudom, G. (2015). Relationship between community pride and participation needs in sustainable tourism development of Fishing Village: a case study of Samut Sakhon Province, Thailand. In J.L. Miralles i Garcia, C.A. Brebbia (Eds), Ecosystems and Sustainable Development X (343-354), WIT Press, Southampton. Rasoolimanesh S.M.,
 • Jaafar M., Kock N., & Ramayah T. (2015). A resived framework of social exchange theory to investigate the factors influencing residents’ perceptions. Tourism Management Perspectives, 16, 335-345.
 • Saatcı, G., & Türkmen, S. (2020). Festivallerin Algılanan Etkileri, Festival Memnuniyeti ve Festival Gelişim Desteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kösedere Üzüm Festivali Örneği. International Social Sciences Studies Journal, 6 (54), 76-84.
 • Sdrali, D., & Chazapi, K. (2007). Cultural tourism in a Greek insular community: The residents’ perspective. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 2(2), 61–75.
 • Sert, A. N. (2017). Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Beypazarı Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 187-199.
 • Small, K., Edwards, D., & Sheridan, L. (2005). A Flexible framework for evaluating the socio-cultural impacts of a (small) festival. International Journal of Event Management Research, 1(1), 66–76.
 • Song, Z., Xing, L., & Chathoth, P. K. (2015). The effects of festival impacts on support intentions based on residents’ ratings of festival performance and satisfaction: A new integrative approach. Journal of Sustainable Tourism, 23(2), 316–337.
 • Şengül, S., & Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 79-89.
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). Using Multivariate Statistics (6. Ed.). Boston: Pearson.
 • Wixom, B.H., & Watson, H.J. (2001). An empirical investigation of the factors affecting data warehousing success. MIS Querterly, 25(1), 17-41.
 • Woo, E., Kim, H., & Uysal, M. (2015). Life satisfaction and support for tourism development. Annals of Tourism Research, 50, 84–97.

The Effects Of Residents' Perceived Festival Benefıts On Intentions To Support For Festival Development: The Case Of Bozcaada

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1, 47 - 61, 27.08.2020
https://doi.org/10.5281/zenodo.4003803

Öz

In recent years, festivals and events have played an important role in the realization of sustainable tourism. The festivals have an important contribution especially in promoting the destinations and increasing the number of tourists visiting the destinations. The organized festivals also offer economic and social benefits to residents of the destinations. The aim of this study is to determine effects of residents' perceived benefits from festivals on residents' quality of life and support for festival development in the destination. For this purpose, research data was collected from 208 residents in Bozcaada between 01.11.2019-20.11.2019 using survey technique. Confirmatory factor analysis was performed on the structures of research and structural equation model was applied to test the hypotheses. Community pride factor of perceived festival benefits, has no significant effect on residents' quality of life and support for festival development. It was revealed that perceived economic and personal benefits have positive effects on residents' quality of life and support for festival development. Especially, it has been found that the perceived personal benefits of the festivals have a strong effect on support for festival development. As a result of the findings, some suggestions has been developed for the tourism stakeholders.

Kaynakça

 • Arcodia, C., & Whitford M. (2006). Festival attendance and the development of social capital. Journal of Convention & Event Tourism, 8 (2), 1-18.
 • Awang, Z. H. (2012). A Handbook on SEM: Structural Equation Modeling (4th ed.). Kualalumpur: Centre For Graduate Studies, University Teknologi MARA Kelantan.
 • Bentler, P.M., & Chou, C.H. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78–117.
 • Chen, S. C. (2011). Residents perceptions of the impact of major annual tourism events in Macao: Cluster analysis. Journal of Convention & Event Tourism, 12 (2), 106-128.
 • Cudny, W., Korec, P., & Rouba, R. (2012). Resident’s perception of festivals – a case study of Łódź. Sociológia 44, 6, 704-713.
 • Çavuşoğlu, M. (2012). Bozcaada üzüm tarımı turizmi ve elektronik tatil tasarım site uygulaması. International Journal of Social and Economic Sciences, 2(2), 49-54.
 • Derrett, R. (2003). Making sense of how festivals demonstrate a community's sense of place. Event Management, 8(1), 49-58.
 • Getz G.(2008). Event tourism: Definition, evolution, and research. Tourism Management, 29 (3) S. 403-428. GMKA (2012). Bozcaada & Gökçeada değerlendirme raporu, Çanakkale. Erişim adresi: https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/yayinlar/Bozcaada-Gokceada-Degerlendirme-Raporu.pdf (20.06.2020)
 • Hair, J., Anderson, R., Tatham, R., & Black, W. (2010). Multivariate Data Analysis: A Global Perspective (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice-Hall.
 • Hooper, D., Coughlan, J., & Mullen, M. R. (2008). Structural equation modelling: guidelines for determining model fit. Electron J Bus Res Methods, 6: 53–60. http://www.bozcaada.bel.tr/bozcaada/bozcaada-hakkinda/ (20.06.2020)
 • https://gezimanya.com/turkiye/bozcaadadaki-festivaller (20.06.2020)
 • https://www.bozcaadarehberi.com/nm-%C3%96zel_G%C3%BCnler-cp-13 (20.06.2020)
 • https://www.endeksa.com/tr/analiz/canakkale/bozcaada/demografi (20.06.2020)
 • Hu, L.T., & Bentler, P.M. (1999). Cutoff criteria for fit ındexes in covariance structure analysis: conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.
 • Irshad, H. (2011). Impacts of community events and festivals on rural places. Government of Alberta, Agriculture and Rural Development Division. Erişim adresi: https://www1.agric.gov.ab.ca/$Department/deptdocs.nsf/all/csi13702/$FILE/Community-events-and-festivals.pdf (10.06.2020).
 • Jaafar, M., Ismail, S., & Rasoolimanesh, S.M. (2015). Received social effects of tourism development: a case study of Kinabolu National Park. Theoretical and Empricial Researches in Urban Management, 10(2), 5-20.
 • Kim, S. S., Choe, J.Y.J., & Petrick, J. F. (2018). The - to a Literary Festival. Journal of Destination Marketing & Management, 9, 320-329.
 • Kim, Y.H., Duncan, J.L. ve Jai, T.M.C. (2014). A case study of a southern food festival: using a cluster analysis approach. Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 25(3), 457-473.
 • Kline, R. B. (2011). Principles and practice of structural equation modeling. New York, NY: Guilford.
 • Li, X., & Wan, Y.K.P. (2017). Residents’ support for festivals: Integration of emotional solidarity. Journal of Sustainable Tourism, 25(4), 517-535.
 • Li, X., Wan, Y.K.P., & Uysal, M. (2020). Is QOL a better predictor of support for festival development? A social-cultural perspective. Current Issues in Tourism, 23(8), 990-1003.
 • Lee, I., Arcodia, C., & Lee, T. J. (2012). Benefits of visiting a multicultural festival: The case of South Korea. Tourism Management, 33(2), 334-340.
 • Pookaiyaudom, G. (2015). Relationship between community pride and participation needs in sustainable tourism development of Fishing Village: a case study of Samut Sakhon Province, Thailand. In J.L. Miralles i Garcia, C.A. Brebbia (Eds), Ecosystems and Sustainable Development X (343-354), WIT Press, Southampton. Rasoolimanesh S.M.,
 • Jaafar M., Kock N., & Ramayah T. (2015). A resived framework of social exchange theory to investigate the factors influencing residents’ perceptions. Tourism Management Perspectives, 16, 335-345.
 • Saatcı, G., & Türkmen, S. (2020). Festivallerin Algılanan Etkileri, Festival Memnuniyeti ve Festival Gelişim Desteği Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi: Kösedere Üzüm Festivali Örneği. International Social Sciences Studies Journal, 6 (54), 76-84.
 • Sdrali, D., & Chazapi, K. (2007). Cultural tourism in a Greek insular community: The residents’ perspective. Tourismos: An International Multidisciplinary Journal of Tourism, 2(2), 61–75.
 • Sert, A. N. (2017). Festivallerin Yerel Halk Üzerindeki Sosyal Etkileri: Beypazarı Örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (38), 187-199.
 • Small, K., Edwards, D., & Sheridan, L. (2005). A Flexible framework for evaluating the socio-cultural impacts of a (small) festival. International Journal of Event Management Research, 1(1), 66–76.
 • Song, Z., Xing, L., & Chathoth, P. K. (2015). The effects of festival impacts on support intentions based on residents’ ratings of festival performance and satisfaction: A new integrative approach. Journal of Sustainable Tourism, 23(2), 316–337.
 • Şengül, S., & Genç, K. (2016). Festival Turizmi Kapsamında Yöresel Mutfak Kültürünün Destekleyici Ürün Olarak Kullanılması: Mudurnu İpekyolu Kültür Sanat ve Turizm Festivali Örneği. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23, 79-89.
 • Tabachnick, B., & Fidell, L. (2013). Using Multivariate Statistics (6. Ed.). Boston: Pearson.
 • Wixom, B.H., & Watson, H.J. (2001). An empirical investigation of the factors affecting data warehousing success. MIS Querterly, 25(1), 17-41.
 • Woo, E., Kim, H., & Uysal, M. (2015). Life satisfaction and support for tourism development. Annals of Tourism Research, 50, 84–97.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Serkan TÜRKMEN (Sorumlu Yazar)
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Turizm Fakültesi
0000-0002-0921-6102
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ağustos 2020
Başvuru Tarihi 9 Temmuz 2020
Kabul Tarihi 6 Ağustos 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { atrss767387, journal = {GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences}, eissn = {2645-9116}, address = {Karakaş. Mah. Edirne Cad. No:5 Yeşil Sitesi C Blok D Girişi D:7 Merkez / KIRKLARELİ}, publisher = {Taki Can METİN}, year = {2020}, volume = {3}, number = {1}, pages = {47 - 61}, doi = {10.5281/zenodo.4003803}, title = {Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği}, key = {cite}, author = {Türkmen, Serkan} }
APA Türkmen, S. (2020). Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences , 3 (1) , 47-61 . DOI: 10.5281/zenodo.4003803
MLA Türkmen, S. "Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği" . GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 3 (2020 ): 47-61 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/atrss/issue/56532/767387>
Chicago Türkmen, S. "Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 3 (2020 ): 47-61
RIS TY - JOUR T1 - Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği AU - Serkan Türkmen Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.5281/zenodo.4003803 DO - 10.5281/zenodo.4003803 T2 - GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 47 EP - 61 VL - 3 IS - 1 SN - -2645-9116 M3 - doi: 10.5281/zenodo.4003803 UR - https://doi.org/10.5281/zenodo.4003803 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği %A Serkan Türkmen %T Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği %D 2020 %J GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences %P -2645-9116 %V 3 %N 1 %R doi: 10.5281/zenodo.4003803 %U 10.5281/zenodo.4003803
ISNAD Türkmen, Serkan . "Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği". GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences 3 / 1 (Ağustos 2020): 47-61 . https://doi.org/10.5281/zenodo.4003803
AMA Türkmen S. Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği. ATRSS. 2020; 3(1): 47-61.
Vancouver Türkmen S. Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği. GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences. 2020; 3(1): 47-61.
IEEE S. Türkmen , "Yerel Halkın Festivallere Yönelik Algıladıkları Faydaların Festival Gelişimine Destek Olma Niyetleri Üzerindeki Etkileri: Bozcaada Örneği", GSI Journals Serie A: Advancements in Tourism Recreation and Sports Sciences, c. 3, sayı. 1, ss. 47-61, Ağu. 2020, doi:10.5281/zenodo.4003803
22039