Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Açıköğretim Uygulamları ve Araştırmaları Dergisi: güncel çalışmalara ilişkin bir içerik analizi

Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1, 87 - 96, 31.01.2019

Öz

Uzaktan eğitimle ilgili Türkiye Türkçesiyle yayın yapan, alanla ilgili güncel ve değerli çalışmaların yayınlandığı Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları (AUAd) dergisinde yayınlanan makalelerin içerik analizine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışma kapsamında AUAd’da 2017 ve 2018 yıllarında yayınlanmış olan makalelerin içerik analizi yöntemiyle incelenmesi hedeflenmiştir. Makalelerde en sık kullanılan araştırma yöntemi, kaynak üniversiteleri, araştırma konuları incelenmiştir. Sonuç olarak en sık kullanılan araştırma yönteminin nicel araştırma yöntemi (%76) olduğu belirlenmiştir. Makalelerin kaynak üniversiteleri incelendiğinde en sık yayın yapan üniversitenin Anadolu Üniversitesi (n=31) olduğu sonucuna ulaşılmıştır. AUAd’da yayınlanan makalelerin araştırma konularına bakıldığında ise en sık kullanılan araştırma konusunun öğrenci görüşleri olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu çalışmanın uzaktan eğitim alanında çalışma yapmak isteyen araştırmacılara ışık tutması açısından önemli olduğu ifade edilebilir.

Kaynakça

  • Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research methods in education (6th ed.). New York, NY: Routledge. Güneş, F. (2012). Bologna süreci ile yükseköğretimde öngörülen beceri ve yetkinlikler. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 2(1), 1-9. Hawkins, B.L. (1999). Distributed learning and institutional restructuring. Educom Review, 34, 4, 12-15 & 42-44. Kaya, Z. (2002). Distance education. Ankara: Pegem Academy. MEB. (2013). Uzaktan Eğitim sitemiz açıldı. http://mebk12.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/70/01/967531/icerikler/uzaktanegitimsitemiz-aclidi_359827.html (Erişim tarihi: 24.10.2017). Simonson, M. (2001). Distance education and online instruction: Profession or Field? The Quarterly Review of Distance Education, 2 (4), 301-302. Şahin ve Tekdal (2014). İnternet tabanlı uzaktan eğitimin etkililiği: Bir meta analiz çalışması. http://ab.org.tr/ab05/tammetin/90.pdf (Erişim tarihi: 23.10.2017). Tavşancıl, E., & Aslan, E. (2001). İçerik analizi ve uygulama örnekleri. Epsilon Yayınları: İstanbul. Ward, M.E., Peters, G., Shelly, K. (2010). Student and faculty perceptions of the quality of online learning experiences. International Review of Reseach in Open and Distance Learning, 11 (3), 57-77. Yalın, H. Ġ. (2004). Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme. (10.Baskı). Ankara: Nobel Yayıncılık. Yüzer, T.V. & Kurubacak, G. (2010). Transformative learning and online education: Aesthetics, dimensions and concepts. Hershey, PA: IGI Global.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya UYGUN> (Sorumlu Yazar)

0000-0001-6423-1914

Yayımlanma Tarihi 31 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Uygun, D. (2019). Açıköğretim Uygulamları ve Araştırmaları Dergisi: güncel çalışmalara ilişkin bir içerik analizi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 5 (1) , 87-96 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/44098/543494