Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Açık öğretim ortaokulu 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders notlarında noktalama işaretleri

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2, 91 - 113, 30.04.2020

Öz

Bu çalışmada Açık Öğretim Ortaokulu Türkçe ders notlarında noktalama işaretlerinin kullanımı üzerinde durulmuştur. Bu amaç çerçevesinde Türkçe ders notlarında yer alan noktalama işaretlerinin Türkçe Öğretim Programı’na uygunluğu tespit edilmeye çalışılmış, sonrasında ise noktalama işaretlerinin kullanım durumu araştırılmıştır. Çalışma doküman incelemesi modelindedir. Veriler, 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda okutulan Açık Öğretim Ortaokulu 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders notlarından elde edilmiştir. Araştırma sonucunda 6. Sınıf Ders Türkçe Notu’nda %70.59, 7. Sınıf Türkçe Ders Notu’nda %20.59, 8. Sınıf Türkçe Ders Notu’nda ise % 8.82 gibi bir uyumsuzluğun olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra kitaplarda noktalama işaretlerinin kullanımlarıyla ilgili yanlışlık ve eksikliklerin görüldüğü, konuların aktarımında bir dil birliğinin olmadığı, kuralların her düzeyde aynı örneklerle tekrar edildiği, konuların öğrencilerin hazır bulunmuşluk düzeylerine göre hazırlanmadığı tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • ATASOY, F. O. (2010). Noktalama işaretlerinin tarihi. Turkish Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 5/2 Spring 2010. Erişim: http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1432729184_atasoy_faysal_okan.pdf (6.02.2017).
 • ÇETİN, A. (2013). İlkokul 4. sınıf öğrencilerinin yazım ve noktalama kurallarını uygulama düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Antalya.
 • DENİZ, T. (2016). Açık öğretim okulları (açık öğretim ortaokulu) Türkçe 7 ders notu. Ankara: MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü.
 • HENGİRMEN, M. (2005). Türkçe dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • KARAAĞAÇ, G. (2013). Dil bilimi terimleri Sözlüğü. Ankara: TDK Yayınları.
 • KARABUĞA, H. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazılı anlatım çalışmalarında noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını kullanabilme düzeyleri. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe dersi (6, 7, 8. sınıflar) öğretim programı. Erişim: Http://Ttkb.Meb.Gov.Tr/Program2.Aspx (10.07.2013).
 • ÖZKIRIMLI, A. (2006). Türk Dili Dil ve Anlatım. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • PARLATIR, İ. (2014). Noktalama işaretleri ve kısaltmalar. Türk Dili Ve Kompozisyon (ss. 315- 596). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.
 • SOLMAZ, M. (2016). Açık öğretim okulları (açık öğretim ortaokulu) Türkçe 6 ders notu. Ankara: MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü.
 • ŞEHSUVAROĞLU, Ş. (2016). Açık öğretim okulları (açık öğretim ortaokulu) Türkçe 8 ders notu. Ankara: MEB Hayat Boyu Öğrenme Müdürlüğü.
 • TDK. (2012). Yazım kılavuzu. Ankara: TDK Yayınları.
 • YENEN AVCI, Y. (2017). Açık öğretim ortaokulu 6, 7 ve 8. Sınıf Türkçe ders notlarında noktalama işaretleri. IVth International Eurasian education research congress, Denizli, Türkiye.
 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık
 • YILDIRIM, D. ve ULUDAĞ, E. (2016). Ortaokul öğrencilerinin bazı noktalama işaretlerini ve yazım kurallarını uygulayabilme düzeyleri (İstanbul Örneği). Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Cilt-Sayı: 18-1 Yıl:2016. DOI= 10.17556/jef.72765

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yıldız YENEN AVCI Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
Milli Eğitim Bakanlığı, Aydın
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Yenen Avcı, Y. (2020). Açık öğretim ortaokulu 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders notlarında noktalama işaretleri . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (2) , 91-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/55662/770433