Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 27 - 39, 30.07.2020

Öz

Kaynakça

 • Alwagait, E., Shahzad, B., & Alim, S. (2015). Impact of social media usage on students academic performance in Saudi Arabia. Computers in Human Behavior, 51, 1092–1097. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.028
 • Bowman, L. L., Levine, L. E., Waite, B. M., & Gendron, M. (2010). Can students really multitask? An experimental study of instant messaging while reading. Computers and Education, 54(4), 927–931. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.09.024
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210–230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21st ed.). Ankara.
 • Demir, Ü. (2016). Sosyal Medya Kullanımı ve Aile İleti̇şi̇mi̇: Çanakkale’de Li̇se Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma. Selçuk Üni̇versi̇tesi İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Akademi̇ Dergi̇si̇, 9(2), 27–50. https://doi.org/10.18094/si.99029
 • DENİZ, L., & GÜRÜLTÜ, E. (2018). High School Students’ Social Media Addiction. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 355–367. https://doi.org/10.24106/kefdergi.389780
 • Doğan, U., & Karakaş, Y. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 57. https://doi.org/10.19126/suje.40198
 • Doğan, U., & Tosun, N. İ. (2016). Lise Öğrenci̇leri̇nde Problemli̇ Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etki̇si̇. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(22), 99–128. https://doi.org/10.14520/adyusbd.66762
 • Durmaz, M., Hüseyinli, T., & Güçlü, C. (2016). Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Insan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(7), 2291–2303.
 • Giunchiglia, F., Zeni, M., Gobbi, E., Bignotti, E., & Bison, I. (2018). Mobile social media usage and academic performance. Computers in Human Behavior, 82, 177–185. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.041
 • Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim Öğrencilerinde Internet Bağımlılığı. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, 2(2), 10–24.
 • Huang, C. (2018). Social network site use and academic achievement: A meta-analysis. Computers and Education, 119(December 2017), 76–83. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.12.010
 • Karpinski, A. C., Kirschner, P. A., Ozer, I., Mellott, J. A., & Ochwo, P. (2013). An exploration of social networking site use, multitasking, and academic performance among United States and European university students. Computers in Human Behavior, 29(3), 1182–1192. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.011
 • Kemp, S. (2019). DIGITAL 2019 Global Digital Yearbook. Retrieved from https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-yearbook
 • Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 1237–1245. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.024 Lau, W. W. F. (2017). Effects of social media usage and social media multitasking on the academic performance of university students. Computers in Human Behavior, 68, 286–291. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.043
 • Murat, A., ARSLAN, A., ÇETİNKAYA, A., & GÜL, M. (2015). A Quantitative Research on the Level of Social Media Addiction among Young People in Turkey. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(3), 108–122. https://doi.org/10.14486/IntJSCS444
 • Ozer, I., Karpinski, A. C., & Kirschner, P. A. (2014). A Cross-cultural Qualitative Examination of Social-networking Sites and Academic Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(Iceepsy 2013), 873–881. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1244
 • Paul, J. A., Baker, H. M., & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28(6), 2117–2127. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.06.016
 • Salomon, A., & Kolikant, Y. B. (2016). Computers in Human Behavior High-school students ’ perceptions of the effects of non-academic usage of ICT on their academic achievements. Computers in Human Behavior, 64, 143–151. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.024
 • Tanrıverdi, H., & Sağır, S. (2014). Lise Öğrenci̇leri̇ni̇n Sosyal Ağ Kullanim Amaçlarinin ve Sosyal Ağları Beni̇mseme Düzeyleri̇ni̇n Öğrenci̇ Başarısına Etki̇si̇. Adiyaman University Journal of Social Sciences, 2014(18), 775–775. https://doi.org/10.14520/adyusbd.849
 • Tosun, N. (2016). Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 114–149. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/auad/issue/34017/376907
 • TÜİK. (2018). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819
 • Wentworth, D. K., & Middleton, J. H. (2014). Technology use and academic performance. Computers and Education, 78, 306–311. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.012

Lise öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma sürelerinin akademik başarılarına etkisi

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3, 27 - 39, 30.07.2020

Öz

Bu çalışma, lise öğrencilerinin sosyal ağları kullanma süreleri ile akademik okul başarıları ile arasındaki ilişkiyi araştırmak üzere yapılmıştır. Bir meslek lisesinde 10 ve 11. Sınıf öğrenim gören 200 öğrenciye sosyal ağları günlük kullanım süreleri anket formu ile toplanmış cinsiyet ve sınıf gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Sosyal ağları kullanım süreleri ile akademik yarıyıl başarı ortalamaları ile karşılaştırılmış ve aralarında negatif yönde bir ilişki olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sosyal ağ sitelerini kullanım süreleri artarken, akademik başarı azalmaktadır. Ayrıca araştırma sonucunda akademik başarıyı etkilemeyen günlük sosyal ağ sitelerini kullanım süresi de ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Kısıtlama için kullanılabilecek süre sınırı günlük 4,33 saat olarak saptanmıştır.

Kaynakça

 • Alwagait, E., Shahzad, B., & Alim, S. (2015). Impact of social media usage on students academic performance in Saudi Arabia. Computers in Human Behavior, 51, 1092–1097. https://doi.org/10.1016/j.chb.2014.09.028
 • Bowman, L. L., Levine, L. E., Waite, B. M., & Gendron, M. (2010). Can students really multitask? An experimental study of instant messaging while reading. Computers and Education, 54(4), 927–931. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2009.09.024
 • Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210–230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (21st ed.). Ankara.
 • Demir, Ü. (2016). Sosyal Medya Kullanımı ve Aile İleti̇şi̇mi̇: Çanakkale’de Li̇se Öğrenci̇leri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştırma. Selçuk Üni̇versi̇tesi İleti̇şi̇m Fakültesi̇ Akademi̇ Dergi̇si̇, 9(2), 27–50. https://doi.org/10.18094/si.99029
 • DENİZ, L., & GÜRÜLTÜ, E. (2018). High School Students’ Social Media Addiction. Kastamonu Eğitim Dergisi, 26(2), 355–367. https://doi.org/10.24106/kefdergi.389780
 • Doğan, U., & Karakaş, Y. (2016). Lise Öğrencilerinin Sosyal Ağ Siteleri Kullanımının Yordayıcısı Olarak Yalnızlık. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 57. https://doi.org/10.19126/suje.40198
 • Doğan, U., & Tosun, N. İ. (2016). Lise Öğrenci̇leri̇nde Problemli̇ Akıllı Telefon Kullanımının Sosyal Kaygı ve Sosyal Ağların Kullanımına Aracılık Etki̇si̇. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(22), 99–128. https://doi.org/10.14520/adyusbd.66762
 • Durmaz, M., Hüseyinli, T., & Güçlü, C. (2016). Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Başarı Arasındaki İlişki. Insan ve Toplum Bilimleri Araştırma Dergisi, 5(7), 2291–2303.
 • Giunchiglia, F., Zeni, M., Gobbi, E., Bignotti, E., & Bison, I. (2018). Mobile social media usage and academic performance. Computers in Human Behavior, 82, 177–185. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.12.041
 • Gökçearslan, Ş., & Günbatar, M. S. (2012). Ortaöğrenim Öğrencilerinde Internet Bağımlılığı. EĞİTİM TEKNOLOJİSİ Kuram ve Uygulama, 2(2), 10–24.
 • Huang, C. (2018). Social network site use and academic achievement: A meta-analysis. Computers and Education, 119(December 2017), 76–83. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2017.12.010
 • Karpinski, A. C., Kirschner, P. A., Ozer, I., Mellott, J. A., & Ochwo, P. (2013). An exploration of social networking site use, multitasking, and academic performance among United States and European university students. Computers in Human Behavior, 29(3), 1182–1192. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.10.011
 • Kemp, S. (2019). DIGITAL 2019 Global Digital Yearbook. Retrieved from https://datareportal.com/reports/digital-2019-global-digital-yearbook
 • Kirschner, P. A., & Karpinski, A. C. (2010). Facebook® and academic performance. Computers in Human Behavior, 26(6), 1237–1245. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.024 Lau, W. W. F. (2017). Effects of social media usage and social media multitasking on the academic performance of university students. Computers in Human Behavior, 68, 286–291. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.11.043
 • Murat, A., ARSLAN, A., ÇETİNKAYA, A., & GÜL, M. (2015). A Quantitative Research on the Level of Social Media Addiction among Young People in Turkey. International Journal of Science Culture and Sport (IntJSCS), 3(3), 108–122. https://doi.org/10.14486/IntJSCS444
 • Ozer, I., Karpinski, A. C., & Kirschner, P. A. (2014). A Cross-cultural Qualitative Examination of Social-networking Sites and Academic Performance. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 112(Iceepsy 2013), 873–881. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.01.1244
 • Paul, J. A., Baker, H. M., & Cochran, J. D. (2012). Effect of online social networking on student academic performance. Computers in Human Behavior, 28(6), 2117–2127. https://doi.org/10.1016/j.chb.2012.06.016
 • Salomon, A., & Kolikant, Y. B. (2016). Computers in Human Behavior High-school students ’ perceptions of the effects of non-academic usage of ICT on their academic achievements. Computers in Human Behavior, 64, 143–151. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.06.024
 • Tanrıverdi, H., & Sağır, S. (2014). Lise Öğrenci̇leri̇ni̇n Sosyal Ağ Kullanim Amaçlarinin ve Sosyal Ağları Beni̇mseme Düzeyleri̇ni̇n Öğrenci̇ Başarısına Etki̇si̇. Adiyaman University Journal of Social Sciences, 2014(18), 775–775. https://doi.org/10.14520/adyusbd.849
 • Tosun, N. (2016). Meslek lisesi öğrencilerinin sosyal ağ kullanma alışkanlıkları ve sosyal ağ kullanımına ilişkin görüşleri. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(2), 114–149. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/auad/issue/34017/376907
 • TÜİK. (2018). Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması. Retrieved from http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27819
 • Wentworth, D. K., & Middleton, J. H. (2014). Technology use and academic performance. Computers and Education, 78, 306–311. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2014.06.012

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Muhammet YORULMAZ> (Sorumlu Yazar)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4904-9396
Türkiye


Seher YORULMAZ Bu kişi benim
Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Yorulmaz, M. & Yorulmaz, S. (2020). Lise öğrencilerinin sosyal ağ sitelerini kullanma sürelerinin akademik başarılarına etkisi . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 6 (3) , 27-39 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/56247/696994