Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Açık ve uzaktan öğrenme alanında sesli malzeme kullanımının incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 2, 52 - 76, 28.07.2023
https://doi.org/10.51948/auad.1297660

Öz

Kişilerin ses kayıtlarını dinlediği önemli mecralardan biri, açık ve uzaktan öğrenme alanıdır. Bu çalışmanın amacı, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören bireylerin sesli malzeme kullanımlarını çeşitli açılardan incelemektir. Kişilerin sesli malzemeler hakkındaki fikirleri, malzemeleri kullanım tercihleri, malzemeleri kullanmayan kişilerin kullanmayış sebepleri, sesli malzeme kullanımının başarıya etkisi gibi temalar araştırılmıştır. Araştırmada önce nitel, sonra nicel verilerin derlendiği “Keşfedici Ardışık Karma Yöntem” tercih edilmiştir. Nitel bölümde veriler 20 kişiden yarı-yapılandırılmış görüşmelerle, nicel bölümde 4.232 kişiden anketle ve Açıköğretim Sistemine kayıtlı olan tüm öğrenenleri içine alan öğrenme analitikleriyle toplanmıştır. Nitel veriler betimsel analiz yöntemiyle, nicel veriler IBM SPSS V.25 programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre bireyler sesli malzemeleri genel olarak beğenmekte; en çok evlerinde, cep telefonu aracılığıyla dinlemektedir. Bu malzemeleri kullanan kişilerin, kullanmayan kişilere göre daha başarılı olduğu görülmüştür. Edinilen sonuçlar sonrası, sesli malzemelerin daha etkin uygulanabilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Akgün-Özbek, E. (2015). (Kitap Özeti) Çevrimiçi uzaktan öğrenme: bir araştırma gündemine doğru. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 119-128.
 • Anameriç, H. (2014). Kitabın teknolojik değişimi. Bilgi Dünyası, 15(1), 176-188.
 • Aydın, C. H. (2011). Açık ve uzaktan öğrenme: öğrenci adaylarının bakış açısı. Ankara: Pegem Yayınları.
 • Bozkurt, A. (2013). Açık ve uzaktan öğretim: web 2.0 ve sosyal ağların etkileri. Akademik Bilişim 2013, Antalya: Akdeniz Üniversitesi, s.689-694.
 • Büyüköztürk, Ş. (2017). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cahill, M. ve Moore, J. (2017). A sound history: audiobooks are music to children’s ears. Children and libraries, 15 (1), 22-29.
 • Campbell, G. (2005). Podcasting in education. EDUCAUSE, Nov/Dec, 5, 33-44.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (4th ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Creswell, J. W. ve Sözbilir, M. (2017). Karma yöntem araştırmalarına giriş. Pegem Akademi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2016). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik spss ve lisrel uygulamaları (4. baskı). Ankara: Pegem Yayınevi.
 • Dembo, M. H., Junge, L. G. ve Lynch, R. (2006). Becoming a self-regulated learner: implications for web-based education. Web-based learning: Theory, research, and practice, 185-202.
 • Drew, C. (2017). Edutaining audio: an exploration of education podcast design possibilities. Educational Media International, 54 (1), 48-62.
 • Erdem Aydın, İ. ve Taltekin, A. (2021). Açık ve uzaktan öğrenenlerin öğrenme ortam tercihleriyle kültürel özellikleri arasındaki ilişki. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (AUJEF), 5 (1), 1-21.
 • Fraenkel, J. R., ve Wallen, N. E. (2006). How to design and evaluate research in education. Mc Grawall Hill. Göçerler, H. ve Asutay, H. (2016). Yazınsal bir ürün olarak sesli kitapların okuma derslerindeki etkililiği ve kullanılabilirliği. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18 (2). 151-167.
 • Gustafsson, H. (2021). The market for audiobooks. Logos, 32 (2), 7-9.
 • Güler, E. (2018). Açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında esneklik. AUAd, 4 (3), 75-95.
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J. ve Anderson, R. E. (2014). Multivariate data analysis. USA: Pearson Educated Limited.
 • Imawan, M. R., ve Ashadi, A. (2019). Audiobooks for assisting EFL students in reading independently. Journal of English Language Teaching and Linguistics, 4 (1), 77.
 • Johnston, D.; Rockhill, C.; Pastore, D. (2021), The effectiveness of podcasts in sport management education part two: a qualitative analysis, In Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, November 2021, 29.
 • Kaplan, İ. ve Ataizi, M. (2020). Sesli kitapların yükselişi: nitel bir araştırma. 17th International Symposium Communication in the Millennium, Sempozyum Bildirisi. s.839-851.
 • Karasu, G. ve Sarı, Y. E. (2019). Uzaktan eğitim ve yabancı dil öğrenme özerkliği. Diyalog Interkulturelle Zeitschrift Für Germanistik, 7 (2), 321-334.
 • Kaynar, A. (2021). Podcast dinleme alışkanlıkları üzerine bir inceleme. Yeni Medya, 2021 (10), 43-62.
 • Koçdar, S. (2006). Uzaktan eğitim ders kitaplarının geribildirim açısından değerlendirilmesi: Anadolu Üniversitesi'nin uzaktan eğitim veren işletme ve iktisat fakülteleri örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Kuehl, R. (2021). Can children of different races “see” themselves in audiobooks? A comparison of US library systems’ offerings. Collection Management, 46 (1), 14-34.
 • Kumtepe, A., Büyük, K., Güneş, İ., Öztürk, A., Tuna, G., Gümüş, S., ve Atak, O. N. (2017). Kitlesel uzaktan eğitimde öğrenen-içerik etkileşimi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 9-36.
 • Kuzu, Ö. G. S. ve Balaman, Ö. G. F. (2014). Moodle kullanılarak gerçekleşti̇ri̇len web destekli̇ eği̇ti̇m hakkındaki̇ öğrenci̇ görüşleri̇. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, Mayıs: 3/2, 234-242.
 • Marchetti, E. ve Valente, A. (2018). Interactivity and multimodality in language learning: the untapped potential of audiobooks. Universal Access in the Information Society, 17 (2), 257-274.
 • Mills, G. E., ve Gay, L. R. (2019). Educational research: Competencies for analysis and applications. Pearson. One Lake Street, Upper Saddle River, New Jersey 07458
 • Özgür, A. Z. ve Gürcan, H. İ. (2004). An audio-book project for blind students at the open education system of Anadolu University, Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET, 3 (3), 3-10.
 • Özgür, A. Z. ve Kıray, H. S. (2007). Evaluating audio books as supported course materials in distance education: the experiences of the blind learners. The Turkish Online Journal of Educational Technology – TOJET, 6 (4), 975-992.
 • Pintrich, P. R. (2000). The role of goal orientation in self-regulated learning. M. Boekaerts, P. R. Pintrich & M.Zeidner (Editörler.), Handbook of Self-Regulation içinde, 451-502. Orlando: Academic Press.
 • Prisnie, J., Poon, G., Stokes, P., ve Brager, N. (2021). Utilization of moderate‑duration summary podcasts compared to long‑duration podcasts for psychiatry education by Canadian pre‑clerkship medical students. Academic Psychiatry, 1-5.
 • Puspitasari, K. A., ve Oetoyo, B. (2018). Successful students in an open and distance learning system. Turkish Online Journal of Distance Education, 19 (2), 189-200.
 • Singh, A. ve Alexander, P. A. (2022). Audiobooks, print, and comprehension: what we know and what we need to know. Educational Psychology Review, 34, 677–715.
 • Sönmez, H. (2018). Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarının betimsel değerlendirilmesi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 4 (2), 171-188.
 • Taranto, D. ve Buchanan, M. T. (2020). Sustaining lifelong learning: a self-regulated learning (SRL) approach. Discourse and Communication for Sustainable Education, 11 (1), 5-15.
 • Tusmagambet, B. (2020). Effects of audiobooks on EFL learners' reading development: focus on fluency and motivation. English Teaching, 75 (2), 41-67.
 • Üzüm, H., İ. (2023). Açık ve uzaktan öğrenmede sesli malzemelerin kullanımı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yasacı, S. (2019). Türkiye’de dijitalleşme bağlamında okuma alışkanlıklarının gelişimi: sesli kitaplar örneği. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Yılmaz, Ertuğrul. (2013). Sosyal belediyecilik anlayışı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi Sesli Kitap Projesi Üzerine Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Halil İbrahim ÜZÜM
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9869-0262
Türkiye


Nil GÖKSEL
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-3447-2722
Türkiye


Serpil KOÇDAR
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9099-6312
Türkiye

Yayınlanma Tarihi 28 Temmuz 2023
Yayınlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Üzüm, H. İ. , Göksel, N. & Koçdar, S. (2023). Açık ve uzaktan öğrenme alanında sesli malzeme kullanımının incelenmesi: Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi örneği . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 9 (2) , 52-76 . DOI: 10.51948/auad.1297660