Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Açık eğitim kaynakları ile ilgili lisansüstü tezlerdeki eğilimler: bir sistematik tarama

Yıl 2023, Cilt: 9 Sayı: 2, 31 - 51, 28.07.2023
https://doi.org/10.51948/auad.1311279

Öz

Bu araştırmada, Açık Eğitim Kaynakları (AEK) konulu lisansüstü tez çalışmalarındaki araştırma eğilimlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. 2018-2023 yılları arasında yayınlanan ve “açık eğitim kaynakları” anahtar sözcükleri olan ProQuest veri tabanındaki 47 lisansüstü tez çalışması sistematik tarama yöntemiyle incelenmiştir. Araştırma sonucunda, 2017 ve 2019 yıllarında tez sayılarının en üst noktaya ulaştığı ve AEK ile ilgili çoğunlukla doktora tez çalışmaları yürütüldüğü bulgularına ulaşılmıştır. Kullanılan araştırma yöntemine ilişkin bulgular incelendiğinde, ağırlıklı olarak nitel araştırma yöntemlerinin tercih edildiği, veri toplama aracı olarak en çok görüşme ve anketlerin kullanıldığı, örneklem grubu olarak yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenlerin ve öğrencilerin tercih edildiği görülmüş ve tezlerin en çok öğretmen/akademisyenlerin AEK kullanımına ilişkin görüşlerini saptamak amacı ile yürütüldüğü belirlenmiştir. Ayrıca araştırma bulgularından yola çıkarak bazı önerilerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Adil, H. M., Ali, S., Sultan, M., Ashiq, M., ve Rafiq, M. (2022). Open education resources’ benefits and challenges in the academic world: a systematic review. Global Knowledge, Memory and Communication, (ahead-of-print). https://doi.org/10.1108/GKMC-02-2022-0049
 • Atenas, J., ve Havemann, L. (2014). Questions of quality in repositories of open educational resources: a literature review. Research in Learning Technology, 22, 20889. https://doi.org/10.3402/rlt.v22.20889
 • Barneva, R. P., Brimkov, V. E., Gelsomini, F., Kanev, K., ve Walters, L. (2019). Integrating open educational resources into undergraduate business courses. Journal of Educational Technology Systems, 47(3), 337–358. https://doi.org/10.1177/0047239518818406
 • Bellibaş, M. Ş., ve Gümüş, S. (2018). Eğitim yönetiminde sistematik derleme çalışmaları. K. Beycioğlu, N. Özer ve Y. Kondakçı (Eds.), Eğitim yönetiminde Araştırma içinde (ss. 505-509). PEGEM Akademi.
 • Bissell, A. N. (2009). Permission granted: open licensing for educational resources. Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning,24(1),97-106. https://doi.org/10.1080/02680510802627886
 • Brown, M., McCormack, M., Reeves, J., Brook, D. C., Grajek, S., Alexander, B., ... ve Weber, N. (2020). 2020 educause horizon report teaching and learning edition (ss. 2-58). Educause.
 • Clinton, V. (2019). Cost , Outcomes , Use , and Perceptions of Open Educational Resources in Psychology : A Narrative Review of the Literature. Psychology Learning & Teaching, 18(1), 4–20. https://doi.org/10.1177/1475725718799511
 • Dybå, T. ve Dingsøyr, T. (2008). Empirical studies of agile software development: A systematic review. Information and Software Technology, 50(9-10), 833-859.
 • Goodsett, M., Loomis, B., Miles, M., Goodsett, M., Loomis, B., ve Miles, M. (2016). Leading campus OER initiatives through library – faculty collaboration. College & Undergraduate Libraries, 23(3), 335–342. https://doi.org/10.1080/10691316.2016.1206328
 • Hakim, S. (2017). Supporting access to open education resources and massive open online courses for high school students of New Zealand. E-Learning and Digital Media, 1–14.
 • Hilton III, J. (2020). Open educational resources, student efficacy, and user perceptions: a synthesis of research published between 2015 and 2018. Educational Technology Research and Development, 68(3), 853-876. https://doi.org/10.1007/s11423-019-09700-4
 • Hylén, J. (2021). Open educational resources: opportunities and challenges. Erişim adresi: www.knowledgeall.com/files/Additional_Readings-Consolidated.pdf
 • Karaçam, Z. (2014). Sistematik derleme metodolojisi: Sistematik derleme hazırlamak için bir rehber. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 6(1), 26-33. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/753523
 • Karasar, N. (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemi. (19. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Krippendorff, K. (2004). Content Analysis: An introduction to its methodology. Sage.
 • Kurşun, E. (2020). Açık Eğitim Kaynakları. K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Eds.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler içinde (ss. 667-682). Ankara: Pegem Akademi.
 • McGreal, R., Anderson, T., ve Conrad, D. (2015). Open educational resources in Canada. The International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(5). https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i5.2404
 • Meng, X., Cui, C., ve Wang, X. (2020). Looking Back Before We Move Forward: A Systematic Review of Research on Open Educational Resources. 2020 Ninth International Conference of Educational Innovation through Technology (EITT) içinde (ss. 92-96). IEEE.
 • Mikroyannidis, A. (2011). Supporting self-regulated learning within a personal learning environment: The OpenLearn case study. 2011 IEEE 11th International Conference on Advanced Learning Technologies içinde (ss. 607-608). IEEE.
 • Mishra, S. (2017). Open educational resources: removing barriers from within. Distance Education, 38(3), 369-380. https://doi.org/10.1080/01587919.2017.1369350
 • Nugraha, H. D., Kosasih, D. P., Kasda, K., Malik, S., Kencanasari, R. V., Satibi, A., ... ve Fitriyanto, N. R. (2021). Open Educational Resource (OER): Achievements, Costs, and Challenges?. INVOTEC, 17(1), 22-36.
 • Otto, D. (2019). Adoption and diffusion of open educational resources (OER) in education: A meta-analysis of 25 OER-projects. International Review of Research in Open and Distance Learning, 20(5), 122-140. https://doi.org/10.19173/irrodl.v20i5.4472
 • Otto, D., Schroeder, N., Diekmann, D., ve Sander, P. (2021). Trends and gaps in empirical research on open educational resources (OER): A systematic mapping of the literature from 2015 to 2019. Contemporary Educational Technology, 13(4), ep325. https://doi.org/10.30935/cedtech/11145
 • Reed, J. B., ve Jahre, B. (2019). Reviewing the Current State of Library Support for Open Educational Resources. Collection Management, 44(2-4), 232-243. https://doi.org/10.1080/01462679.2019.1588181
 • Shear, L., Means, B., ve Lundh, P. (2015). Research on Open: OER Research Hub Review and Futures for Research on OER. Menlo Park, CA: SRI International.
 • Tlili, A., Huang, R., Chang, T. W., Nascimbeni, F., ve Burgos, D. (2019). Open educational resources and practices in China: A systematic literature review. Sustainability, 11(18), 4867. https://doi.org/10.3390/su11184867
 • Tlili A, Altinay F, Huang R, Altinay Z, Olivier J, Mishra S, ... ve Burgos, D. (2022). Are we there yet? A systematic literature review of Open Educational Resources in Africa: A combined content and bibliometric analysis. PLoS ONE, 17(1): e0262615. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0262615
 • UNESCO. (2019). Open educational resources (OER): UNESCO recommendation on OER. Erişim adresi: https://en.unesco.org/themes/buildingknowledge-societies/oer/recommendation
 • UNESCO IITE. (2019). Understanding the Impact of OER: Achievements and Challenges. Erişim adresi: https://iite.unesco.org/publications/understanding-the-impact-of-oer-achievements-and-challenges/
 • Wiley, D. A. (t.y.).Defining the “open” in open content and open educational resources. Erişim adresi: http://opencontent.org/definition/
 • Wiley, D. A., ve Hilton, J. (2018). Defining OER-enabled pedagogy. International Review of Research in Open and Distance Learning, 19(4), 133-147. https://doi.org/10.19173/irrodl.v19i4.3601
 • Zancanaro, A., Todesco, J. L., ve Ramos, F. (2015). A bibliometric mapping of open educational resources. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 16(1), 1-23. https://doi.org/10.19173/irrodl.v16i1.1960
 • Zhang, X., Tlili, A., Nascimbeni, F., Burgos, D., Huang, R., Chang, T. W., ... ve Khribi, M. K. (2020). Accessibility within open educational resources and practices for disabled learners: A systematic literature review. Smart Learning Environments, 7, 1-19. https://doi.org/10.1186/s40561-019-0113-2
 • Zawacki-Richter, O., Conrad, D., Bozkurt, A., Aydin, C. H., Bedenlier, S., Jung, I., ... ve Kerres, M. (2020). Elements of open education: An invitation to future research. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 21(3), 319-334. https://doi.org/10.19173/irrodl.v21i3.4659

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

İrem DEMİRBAĞ
MEB
0000-0001-7555-2561
Türkiye


Buket KEMER
İstanbul Üniversitesi
0000-0002-9170-012X
Türkiye


Özlem ÇELİK
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9122-7301
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA
DEMİRBAĞ, İ., KEMER, B., & ÇELİK, Ö. (2023). Açık eğitim kaynakları ile ilgili lisansüstü tezlerdeki eğilimler: bir sistematik tarama. Açıköğretim Uygulamaları Ve Araştırmaları Dergisi, 9(2), 31-51. https://doi.org/10.51948/auad.1311279