Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 237 - 259 2019-10-31

Kazdağı Milli Parkı ve çevresi (Balıkesir) örneğinde emekli göçmenlerin mekânsal algı ve düşünceleri
Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey)

Oğuzhan ÖZKAN [1] , Alper UZUN [2]


Bu araştırmada Kaz Dağı Milli Parkı ve yakın çevresindeki yerleşimlerde yaşamayı tercih eden emekli göçmenlerin bu alana dair düşünce ve algılarının nasıl olduğu ve bu algı ve düşüncelerinin birbirleriyle ilişkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırmanın amacı, emekli göçmenlerin araştırma alanında daha yoğun olarak nerelerde toplandığı ve Kaz Dağı’nın beşeri ve doğal çevresine yönelik algı ve düşünceleri arasında anlamlı bir ilişkinin bulunup bulunmadığını sorgulamaktır. Araştırmada karma model benimsenmiştir. Bu kapsamda 127 emekli göçmene anket, 30 emekli göçmene ise zihin haritası tekniği uygulanmıştır. Araştırma sonucunda emekli göçmenlerin KMNP ile ilgili algılarının düşünceleri ile ilişkili olduğu anlaşılmıştır. KMNP etrafındaki çevreyi iyi, güzel, düzenli ve bakımlı bulanların doğal çevre hakkındaki düşüncelerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca emekli göçmenler araştırma alanını havadar, doğal, sakin ve huzurlu bulmaktadırlar. 


In this study, it is examined retirement migrants’, who prefer to live in Kazdağı Mountain National Park and its settlements in the vicinity, thoughts and perceptions regarding this area, and whether these thoughts and perceptions are related. The aim of the study is to question whether there is a meaningful relationship between retirement migrants’ perceptions and thoughts regarding human and natural environment of Kazdağı Mountain. In this study, mixed model was adopted. In this context, 127 retirement migrants were surveyed, while 30 retirement migrants were applied mind map technique. As a result of the research, it was understood that retirement migrants' perceptions about KMNP were related with their thoughts. It is determined that those who find the environment around KMNP good, beautiful, tidy and well-kept have positive thoughts about the natural environment. Retirement migrants in the sample also find the research area as airy, natural, calm and peaceful.

 • Adıgüzel, Y. (2016). Göç Sosyolojisi. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Aksoy, Z. (2012). Uluslararası Göç ve Kültürlerarası İletişim. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (20), 292-303.
 • Aliağaoğlu, A. (2007). Davranışsal Coğrafyaya Bir Örnek: Öğrenci Merkezli Balıkesir Şehir İmajı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17 (1), 17-44.
 • Aliağaoğlu, A., Uzun, A. (2017). Üniversite Öğrencilerinin Şehir İmajlarına Yönelik Bir Araştırma: Balıkesir Üniversitesi Örneği. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (1), 39-58.
 • Anonim. (2019). Bodrumdan Kaçışın Bedeli. Accessed: January 23 2019, http://nettavir.com/bodrumdan-kacisin-bedeli-650/.
 • Andersson, L., Dahlgren, B. (1974). Spatial Perception and Degree of Realization: A Case-Study in the Geography of Decision-Making. Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, 56 (1), 28-43.
 • Arı, Y., Soykan, A. (2006). Kazdağı Milli Parkı’nda Kültürel Ekoloji ve Doğa Koruma. Türk Coğrafya Dergisi, 44, 11-32.
 • Balkır, C., Kırkulak, U.B. (2014). Antalya'da Yaşayan Yerleşik Yabancı Emekli Göçmenlerin Yerel Ekonomiye Etkisi. M. Tuna (Ed.), Türkiye ve Yeni Uluslararası Göçler (1-25). Ankara: Sentez Yayıncılık.
 • Bartram, D., Poros, M.V., Monforte, P. (2017). Göç Sürecinde Temel Kavramlar. Ankara: Hece Yayınları.
 • Casado-Diaz, M. A. (2006). Retiring to the Costa Blanca: A Cross-National Analysis. Journal of Ethnic and Migration Studies, 32 (8), 1321-1339.
 • Casado-Diaz, M.A., Kaiser, C., Warnes, A.M. (2004). Northern European Retired Residents in Nine Southern European Areas: Characteristics, Motivations and Adjustment, Ageing&Society, 24, 353-381.
 • Deniz, A., Özgür, E.M. (2010). Rusya'dan Türkiye'ye Ulusaşırı Göç: Antalya'daki Rus Göçmenler. Ege Coğrafya Dergisi, 19 (1), 13-30.
 • Erniş, İ. I. (2012). Fiziksel Elemanların Yüzer Yapılarda Mekân Algısına Olan Etkileri: Çevre ve İnsan Davranışı İlişkisi Bağlamında İrdelenmesi (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Eşen, S. Ö. (2007). Kentsel Donatı Elemanlarının Çevresel İmge Üzerine Etkileri: Kuşadası Sahil Bandı Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Green, P. (2014). Contested Realities and Economic Circumstances: British Later-Life Migrants in Malaysia. Contested Spatialities, Lifestyle Migration and Residential Tourism, Abingdon: Routledge.
 • Haas, W. H., Serow, J.W. (1993). Amenity Retirement Migration Process: A Model and Preliminary Evidence, Gerontologist, 33 (2), 212-220.
 • Hoggart, K., Buller, H. (1995). Retired British Home Owners in Rural France, Ageing&Society, 15 (3), 325-353.
 • Huber, A., O'Reilly, K. (2004). The Construction of Heimat Under Conditions of Individualised Modernity: Swiss and British Elderly Migrants in Spain. Ageing&Society, 24, 327-351.
 • Kara, B. (1997). Kentsel Mekanlarının Algılanması ve Mekansal İmajı ile Bornova Kenti Meydanı Önünde Bir Bilişsel Haritalama Çalışması (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karadağ, A., Turut, H. (2013). Üniversite Araştırmaları ve Çevre Algısı Üzerine Bir Araştırma: İzmir Örneği. Coğrafi Bilimler Dergisi, 11 (1), 31-51.
 • Karakaya, E., Turan, A.H. (2006). Türkiye’ye Yabancı Emekli Göçü: Didim’in Yeni Sakinleri ve Bölgeye Ekonomik Etkileri. İktisat-İşletme-Finans, 21(246), 122-132.
 • Kırkulak, B., Balkır, C. (2009). Türkiye, Uluslararası Emeklilik Göçünün Yeni Hedefi. H. Fassmann (Ed.), Avrupa'da Göç ve Hareketlilik: Eğilimler, Kalıplar ve Kontrol içinde. Cheltenham: Edward Elgar Yayınları.
 • King, R., Warnes, A.M., Williams, A.M. (1998). International Retirement Migration in Europe, Population, Space and Place, 4 (2), 91-111.
 • Korpela, M. (2010). Me, Myself and I: Western Lifestyle Migrants in Search of Themselves in Varanasi, India. Rasaala, 1 (1), 53-73.
 • Larimore, A.E. (1969). Environment and Spatial Perception: An Approach to Research in African Rural Geography. Canadian Journal Of African Studies, 3 (1), 276-280.
 • Lorcu, F. (2015). Örneklerle Veri Analizi, SPSS Uygulamalı. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • O'Reilly, K. (1995). A New Trend in European Migration: Contemporary British Migration to Fuengirola, Costa Del Sol, Geographical Viewpoint, 23, 1995, 27.
 • Ono, M. (2008). Long-Stay Tourism and International Retirement Migration: Japanese Retirees in Malaysia, Yamashita et al., eds. Transnational Migration in East Asia Senri Ethnological Reports, 77, 151–162.
 • Özel, N. (1999). Kaz Dağı Orman Vejetasyonu Üzerine Fitososyolojik ve Fitoekolojik Araştırmalar. Ege Ormancılık Araştırma Müdürlüğü Yayınları, Teknik Bülten Serisi, 11.
 • Özer, Ö. (2014). Kentsel Mekanda Yaya Hareketleri: Morfoloji ve Çevresel Algının Etkisi (Unpublished Doctorate Thesis). İstanbul: İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Özerim, M.G. (2008). Avrupa'da Uluslararası Emekli Göçü ve Yeni Bir Varış Ülkesi Olarak Türkiye (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Özyakışır, D. (2013). Göç: Kuramsal ve Bölgesel Bir Uygulama. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Platt, K.W. (2011). Gringotenango: The U.S. Retirement Migration to Antigua, Guatemala (Unpublished Doctorate Thesis). University At Albany, State University of New York, New York.
 • Rodriguez, V., Fernandes-Mayoralas, G., Rojo, F. (1998). International Retirement Migration: Retired Europeans Living on the Costa Del Sol, Spain. Population Review, 43 (1), 1-36.
 • Sardinha, J. (2013). Lifestyle Migrants in Central Portugal: Strategies of Settlement and Socialisation. M, Janoschka, H, Haas (Ed.), Contested Spalities Lifestyle Migration and Residential Tourism (16), Routledge: Abingdon.
 • Sunil, T. S., Rojas, V., Bradley, D. E. (2007). United States’ International Retirement Migration: The Reasons for Retiring to the Environs of Lake Chapala, Mexico. Ageing&Society, 27, 489-510.
 • Südaş, İ. (2009). Uluslararası Emekli Göçünün Türkiye'nin Kıyı Kentleri Üzerindeki Etkileri, 5. Ulusal Coğrafya Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 135-146. Ankara.
 • Südaş, İ. (2012). Avrupa’nın Doğusu Türkiye’nin Batı Kıyılarına Yönelik Göçler: Marmaris, Kuşadası ve Ayvalık ilçelerinde karşılaştırmalı bir araştırma (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İzmir: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Südaş, İ ., Mutluer, M. (2010). Daha İyi Bir Hayata Doğru: Yaşam Biçimi Göçü. Ege Coğrafya Dergisi, 19 (1), 31-47.
 • Temurçin, K., Keçeli, K. (2015). Bir Davranışsal Coğrafya Çalışması: Isparta Şehri Örneğinde Uluslararası Öğrencilerin Kentsel Mekan Algısı. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 36 , 117-138.
 • Todisco, E. (2006). Ageing: Theories and Measurement. Elders on the Move: Migration of Retired People. Some Notes from Italy. ASEF-Alliance Workshop, 5-7 Ocak 2006, Singapur.
 • Truly, D. (2002). International Retirement Migration and Tourism along the Lake Chapala Riviera: Developing a Matrix of Retirement Migration Behaviour. Tourism Geographies, 4 (3), 261-281.
 • TÜİK. (2019). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=95&locale=tr. Accessed January, 15, 2019.
 • Tümertekin, E., Özgüç, N. (2016). Beşeri Coğrafya: İnsan, Kültür, Mekan . İstanbul: Çantay Kitabevi.
 • Unutulmaz, K.O. (2007). International Retirement Migration in Turkey: Dynamics, Implications and Prospects (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Koç Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Ündücü, C., Erdoğan, M., Işık, Ö. (2009). Avrupa’da Uluslararası Emeklilik Göçü ve Bütünleşme Kapsamında Yönetime Katılım Üzerine İnceleme: Costa Del Sol, Tuscany, Algarve ve Malta Örneği, Yönetim Bilimleri Dergisi, 7 (1), 159-188.
 • Warnes, A.M., Williams, A. (2006). Older Migrants in Europe: A New Focus for Migration Studies, Journal of Ethnic and Migration Studies, 32 (8), 1257-1281.
 • Williams, A.M., Hall, C.M. (2000). Tourism and Migration: New Relationships Between Production and Consumption, Tourism Geographies, 2 (1), 5-27.
 • Williams, A.M.., King, R., Warnes, T. (1997). A Place in the Sun: International Retirement Migration from Northern to Southern Europe. European Urban and Regional Studies, 4 (2), 115-134.
 • Yavan, N. (2014). Nicel Araştırmalarda Veri ve Veri Toplama Teknikleri. Y. Arı, İ. Kaya (Ed.), Coğrafyada Araştırma Yöntemleri içinde (219-266), Balıkesir: Coğrafyacılar Derneği.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil en
Konular Coğrafya
Yayınlanma Tarihi Ekim 2019
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5099-4064
Yazar: Oğuzhan ÖZKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-1304-1683
Yazar: Alper UZUN
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, COĞRAFYA BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ekim 2019

Bibtex @araştırma makalesi { aucbd563075, journal = {Coğrafi Bilimler Dergisi}, issn = {1303-5851}, eissn = {1308-9765}, address = {Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Sıhhiye, Ankara.}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {237 - 259}, doi = {10.33688/aucbd.563075}, title = {Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey)}, key = {cite}, author = {Özkan, Oğuzhan and Uzun, Alper} }
APA Özkan, O , Uzun, A . (2019). Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey) . Coğrafi Bilimler Dergisi , 17 (2) , 237-259 . DOI: 10.33688/aucbd.563075
MLA Özkan, O , Uzun, A . "Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey)" . Coğrafi Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 237-259 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucbd/issue/49363/563075>
Chicago Özkan, O , Uzun, A . "Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey)". Coğrafi Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 237-259
RIS TY - JOUR T1 - Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey) AU - Oğuzhan Özkan , Alper Uzun Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.33688/aucbd.563075 DO - 10.33688/aucbd.563075 T2 - Coğrafi Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 259 VL - 17 IS - 2 SN - 1303-5851-1308-9765 M3 - doi: 10.33688/aucbd.563075 UR - https://doi.org/10.33688/aucbd.563075 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Coğrafi Bilimler Dergisi Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey) %A Oğuzhan Özkan , Alper Uzun %T Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey) %D 2019 %J Coğrafi Bilimler Dergisi %P 1303-5851-1308-9765 %V 17 %N 2 %R doi: 10.33688/aucbd.563075 %U 10.33688/aucbd.563075
ISNAD Özkan, Oğuzhan , Uzun, Alper . "Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey)". Coğrafi Bilimler Dergisi 17 / 2 (Ekim 2019): 237-259 . https://doi.org/10.33688/aucbd.563075
AMA Özkan O , Uzun A . Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey). CBD. 2019; 17(2): 237-259.
Vancouver Özkan O , Uzun A . Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey). Coğrafi Bilimler Dergisi. 2019; 17(2): 237-259.
IEEE O. Özkan ve A. Uzun , "Spatial Perceptions and Thoughts of Retirement Migrants In the Case of Kazdağı (Ida Mountain) National Park and Its Vicinity (Balıkesir-Turkey)", Coğrafi Bilimler Dergisi, c. 17, sayı. 2, ss. 237-259, Eki. 2019, doi:10.33688/aucbd.563075