PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Eco-friendly Production for Sustainable Aquaculture

Yıl 2011, Cilt 3, Sayı 1, 107 - 114, 01.05.2011
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000049

Öz

Aquaculture production has an impact on the environment as other agricultural activities. In every branch of production, the negative environmental pressure occurs with industrialization. On aquaculture, worrying impacts have been begun to observe in the environment. Therefore, eco-friendly production is required for sustainable aquaculture. Sustainable aquaculture is to evaluate without compromising the quality of environment and to use a balanced as protecting ecosystem. For this purpose, manufacturers need to be environmentally conscious. During the aquaculture production, sustainable use of water resources can be achieved with rationalist planning and appropriate management strategies. In this study, the environmental effects of aquaculture activities, measures to be taken to eliminate these effects and environmental regulations related to aquaculture are also pointed out

Kaynakça

 • Anonim, 2003. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete, 16 Aralık 2003, Sayı: 25318 Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.
 • Anonim, 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, 29 Haziran 2004, Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Sayı : 25507.
 • Anonim, 2007. Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete, 24 Ocak 2007, Sayı : 26413 Çevre ve Orman Bakanlığı .
 • Anonim, 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri Avcılığında Artış Yetiştririciliğinde Azalış Haber Bülteni, Sayı:122, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/
 • Anonim, 2009. Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası’nın Unsurları. http://www.tarim.gov.tr/ABTarimMuzakereleri,Ab_Ortak_Balikcilik.html
 • Alvarado, J. L. 1997. Aquafeeds and the Environment. In A. Tacon and B. Basurco , Eds. Feding Tomorrow’s Fish, s: 275- 289.
 • Barg, U.C. 1992. Guideline For The Promotion Of Management Of Costal Aquaculture Development Of Coastal Aquaculture Development. FAO Fisheries Technical Paper. No:328, s:122.
 • Cho, C.Y., Bureau, D.P. 2001. A Review Of Diet Formulation Strategies And Feeding Systems To Reduce Excretory And Feed Wastes İn Aquaculture. Aquaculture Research, 32: 349-360.
 • Çağırgan H., Degirmenci U., Nemli E., Balta F., Sanver F., 2008. Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Çakır, H. 1993. Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekreasyon ve Özel Koruma Alanları ile İlişkisi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999(2): 414, Lebib A.S., İstanbul.
 • Erturk, A., Ekdal, A., Gurel, M., Yuceil, K. Ve Tanik, A. 2004. Use Of Mathematical Models To Estimate The Effects Of Nutrient Loadings On Smallstreams, Fresenius Environmental Bulletin, 13(11): 1350-1359.
 • Gelineau, A., Corraze, G., Boujard, T., Larroquet L., Kaushık, S. 2001. Relation Between Dietary Lipid Level And Voluntary Feed İntake, Growth, Nutrient Gain, Lipid Deposition And Hepatic Lipogenesis İn Rainbow Trout, Reprod. Nutr. Dev. 41:487–503.
 • Haya, K. 2005. Environmental Impact of Chemical Wastes Produced by the Salmonoid Aquaculture Industry. http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca
 • Jahncke, M.L. ve Schwarz. H.M. 2002. Public, Animal And Environmental Aquaculture Health İssues İn İndustrializaed Countries. Public, Animal, and Environmental Aquaculture Health Issues (edited by Michael L. Jahncke, E. Spencer Garrett, Alan Reilly, Roy E. Martin, Emille Cole) 205 pp.
 • Rast, W. ve Holland, M.M. 1988. Eutrophication of lakes and reservoirs: A framework for making management decisions. Ambio, 17(2):12.
 • Şahin, T. 2003. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevreye Etkisi, Sümae Yunus Araştırma Bülteni, 3(2): 8–10.
 • Tekinay, A.A., Güroy, D., Çevik N., 2006. Balık Üretiminden Kaynaklanan Kirlilik ve Çözüm Yolları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-1): 295-298.
 • Yıldırım ve Korkut, 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 (1-2): 167 – 172.

Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim

Yıl 2011, Cilt 3, Sayı 1, 107 - 114, 01.05.2011
https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000049

Öz

Su ürünleri üretimi, diğer tarımsal faaliyetler gibi, çevre üzerinde bir etkiye sahiptir. Her üretim dalında endüstrileşmeyle beraber olumsuz çevre baskısı ortaya çıkmaktadır. Su ürünleri konusunda da, çevre üzerinde kaygı verici etkiler oluşmaya başlamıştır. Bu nedenle sürdürülebilir yetiştiricilik için çevre dostu üretim gereklidir. Sürdürülebilir yetiştiricilik; ekosistemi koruyarak, dengeli bir şekilde kullanmak ve çevrenin kalitesini bozmadan değerlendirmektir. Bu amaçla üreticilerin çevre bilincine sahip üreticiler olmaları gerekmektedir. Su ürünleri üretiminde su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı akılcı bir planlama ve uygun yönetim stratejileri ile başarılabilir. Bu çalışmada, yetiştiricilik faaliyetlerinin çevreye olan etkileri ve bu etkilerin giderilmesi için alınacak önlemleri, ayrıca su ürünleri yetiştiriciliğinin çevre ile ilişkili olan yönetmeliklerine yer verilmiştir

Kaynakça

 • Anonim, 2003. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete, 16 Aralık 2003, Sayı: 25318 Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü.
 • Anonim, 2004. Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği, 29 Haziran 2004, Resmi Gazete Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Sayı : 25507.
 • Anonim, 2007. Denizlerde Balık Çiftliklerinin Kurulamayacağı Hassas Alan Niteliğindeki Kapalı Koy ve Körfez Alanlarının Belirlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete, 24 Ocak 2007, Sayı : 26413 Çevre ve Orman Bakanlığı .
 • Anonim, 2009. Türkiye İstatistik Kurumu Su Ürünleri Avcılığında Artış Yetiştririciliğinde Azalış Haber Bülteni, Sayı:122, Ankara. http://www.tuik.gov.tr/
 • Anonim, 2009. Avrupa Birliği Ortak Balıkçılık Politikası’nın Unsurları. http://www.tarim.gov.tr/ABTarimMuzakereleri,Ab_Ortak_Balikcilik.html
 • Alvarado, J. L. 1997. Aquafeeds and the Environment. In A. Tacon and B. Basurco , Eds. Feding Tomorrow’s Fish, s: 275- 289.
 • Barg, U.C. 1992. Guideline For The Promotion Of Management Of Costal Aquaculture Development Of Coastal Aquaculture Development. FAO Fisheries Technical Paper. No:328, s:122.
 • Cho, C.Y., Bureau, D.P. 2001. A Review Of Diet Formulation Strategies And Feeding Systems To Reduce Excretory And Feed Wastes İn Aquaculture. Aquaculture Research, 32: 349-360.
 • Çağırgan H., Degirmenci U., Nemli E., Balta F., Sanver F., 2008. Yurdumuzda Balık Hastalıklarının Tedavisinde İlaçların Yasal Kullanımı. I. Ulusal Alabalık Sempozyumu. 14-16 Ekim 2008, Isparta.
 • Çakır, H. 1993. Türkiye’de Yetiştiriciliğin Çevresel Etkisi ve Bunun Turizm, Rekreasyon ve Özel Koruma Alanları ile İlişkisi. Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.
 • Çelikkale, M. S., Düzgüneş, E., Okumuş, İ. 1999. Fisheries Sector in Turkey: Potential, Current State, Constraints and Recommendations (in Turkish), İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:1999(2): 414, Lebib A.S., İstanbul.
 • Erturk, A., Ekdal, A., Gurel, M., Yuceil, K. Ve Tanik, A. 2004. Use Of Mathematical Models To Estimate The Effects Of Nutrient Loadings On Smallstreams, Fresenius Environmental Bulletin, 13(11): 1350-1359.
 • Gelineau, A., Corraze, G., Boujard, T., Larroquet L., Kaushık, S. 2001. Relation Between Dietary Lipid Level And Voluntary Feed İntake, Growth, Nutrient Gain, Lipid Deposition And Hepatic Lipogenesis İn Rainbow Trout, Reprod. Nutr. Dev. 41:487–503.
 • Haya, K. 2005. Environmental Impact of Chemical Wastes Produced by the Salmonoid Aquaculture Industry. http://www.mar.dfo-mpo.gc.ca
 • Jahncke, M.L. ve Schwarz. H.M. 2002. Public, Animal And Environmental Aquaculture Health İssues İn İndustrializaed Countries. Public, Animal, and Environmental Aquaculture Health Issues (edited by Michael L. Jahncke, E. Spencer Garrett, Alan Reilly, Roy E. Martin, Emille Cole) 205 pp.
 • Rast, W. ve Holland, M.M. 1988. Eutrophication of lakes and reservoirs: A framework for making management decisions. Ambio, 17(2):12.
 • Şahin, T. 2003. Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevreye Etkisi, Sümae Yunus Araştırma Bülteni, 3(2): 8–10.
 • Tekinay, A.A., Güroy, D., Çevik N., 2006. Balık Üretiminden Kaynaklanan Kirlilik ve Çözüm Yolları E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 23 (1-1): 295-298.
 • Yıldırım ve Korkut, 2004. Su Ürünleri Yemlerinin Çevreye Etkisi. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi, 21 (1-2): 167 – 172.

Ayrıntılar

Diğer ID JA76PR35EZ
Bölüm Makale
Yazarlar

Seval Bahadir KOCA Bu kişi benim
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta


Sedef TERZİOĞLU Bu kişi benim
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta


Behire İşıl DİDİNEN Bu kişi benim
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta


Nalan Ö. YİĞİT Bu kişi benim
Süleyman Demirel Üniversitesi Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, Isparta

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2011
Yayınlandığı Sayı Yıl 2011, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { aucevrebilim477260, journal = {Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi}, eissn = {2146-1562}, address = {csaum@ankara.edu.tr}, publisher = {Ankara Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {3}, number = {1}, pages = {107 - 114}, doi = {10.1501/Csaum\_0000000049}, title = {Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim}, key = {cite}, author = {Koca, Seval Bahadir and Terzioğlu, Sedef and Didinen, Behire İşıl and Yiğit, Nalan Ö.} }
APA Koca, S. B. , Terzioğlu, S. , Didinen, B. İ. & Yiğit, N. Ö. (2011). Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi , 3 (1) , 107-114 . DOI: 10.1501/Csaum_0000000049
MLA Koca, S. B. , Terzioğlu, S. , Didinen, B. İ. , Yiğit, N. Ö. "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim" . Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 (2011 ): 107-114 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/aucevrebilim/issue/40117/477260>
Chicago Koca, S. B. , Terzioğlu, S. , Didinen, B. İ. , Yiğit, N. Ö. "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 (2011 ): 107-114
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim AU - Seval BahadirKoca, SedefTerzioğlu, Behire İşılDidinen, Nalan Ö.Yiğit Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - doi: 10.1501/Csaum_0000000049 DO - 10.1501/Csaum_0000000049 T2 - Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 107 EP - 114 VL - 3 IS - 1 SN - -2146-1562 M3 - doi: 10.1501/Csaum_0000000049 UR - https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000049 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim %A Seval Bahadir Koca , Sedef Terzioğlu , Behire İşıl Didinen , Nalan Ö. Yiğit %T Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim %D 2011 %J Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi %P -2146-1562 %V 3 %N 1 %R doi: 10.1501/Csaum_0000000049 %U 10.1501/Csaum_0000000049
ISNAD Koca, Seval Bahadir , Terzioğlu, Sedef , Didinen, Behire İşıl , Yiğit, Nalan Ö. . "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim". Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi 3 / 1 (Mayıs 2011): 107-114 . https://doi.org/10.1501/Csaum_0000000049
AMA Koca S. B. , Terzioğlu S. , Didinen B. İ. , Yiğit N. Ö. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2011; 3(1): 107-114.
Vancouver Koca S. B. , Terzioğlu S. , Didinen B. İ. , Yiğit N. Ö. Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim. Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi. 2011; 3(1): 107-114.
IEEE S. B. Koca , S. Terzioğlu , B. İ. Didinen ve N. Ö. Yiğit , "Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim", Ankara Üniversitesi Çevrebilimleri Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 107-114, May. 2011, doi:10.1501/Csaum_0000000049